Kích thư?c c?a các thư m?c ho?t đ?ng tăng lên nhanh chóng vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a ch? vai tr? máy ch? DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2548145 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t vai tr? d?ch v? mi?n Active Directory và vai tr? máy ch? DNS trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2003.
 • Máy tính ch? m?t ho?c nhi?u Active Directory-Integrated DNS khu.
 • Các B?n C?p Nh?t năng đ?ng thi?t đ?t trên nh?ng T?ng quát tab c?a các Thu?c tính Trang c?a đ?a phương t? ch?c các khu Active Directory tích h?p DNS đư?c thi?t l?p đ? An toàn ch?.
 • Các b?n ghi DNS cùng đăng k? và deregistered thư?ng xuyên. Ví d?, các b?n ghi DNS tương t? đư?c đăng k? và deregistered m?t vài trăm l?n m?i ngày.
Trong trư?ng h?p này, kích thư?c c?a thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u thư m?c thông tin t?p tin cây (.dit) làm tăng đáng k? theo th?i gian. N?u b?n theo d?i các thay đ?i b?ng cách s? d?ng các repadmin /showchanges l?nh, b?n th?y r?ng ph?n l?n c?a s? tăng trư?ng trong file kích thư?c đóng góp đ? xoá DNS các đ?i tư?ng.

Lưu ? Tăng kích thư?c c?a t?p tin NTDS.dit trong đư?ng d?n thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u tr?m tr?ng hơn do các y?u t? sau:
 • Giá tr? l?n cho các thi?t l?p Tombstone đ?i
 • Kh?i lư?ng đăng k? ghi C?p Nh?t đ?ng đó là gây ra b?i qu?n th? l?n c?a Windows và c?p DNS khách hàng, th?i gian cho thuê DHCP ng?n ho?c m? khuy?t t?t gây ra thi?t b? bên th? ba đ? đăng k? h? sơ quá thư?ng xuyên l?n
 • T?o đi?u ki?n cho các tính năng ho?t đ?ng thư m?c thùng rác

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? xu?t hi?n v? không đúng Active Directory tombstoning c?a các đ?i tư?ng DNS.

DNS khách hàng nên s? d?ng l?i các đ?i tư?ng DNS hi?n t?i đư?c đánh d?u đ? xóa khi h? đăng k? b?n ghi DNS. Các đ?i tư?ng hi?n có DNS đư?c thư?ng đư?c g?i là "reanimating các đ?i tư?ng." Tuy nhiên, hi?n nay các d?ch v? DNS server t?o ra m?t đ?i tư?ng m?i cho các khách hàng DNS và di chuy?n các đ?i tư?ng DNS hi?n có các container đ? xoá các đ?i tư?ng. Theo th?i gian, hành vi này gây ra kích thư?c t?p Active Directory DIT tăng đáng k?.

GI?I PHÁP

S? d?ng sau khi b?n cài đ?t hotfix sau, DNS khách hàng có th? l?i các đ?i tư?ng DNS reanimating hi?n có khi h? đăng k? b?n ghi DNS.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.
Chính h? tr? cho Windows Server 2003 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. M?t hotfix cho v?n đ? này t?n t?i nhưng không công khai có s?n. Vui l?ng xem l?i các Chính sách v?ng đ?i h? tr? Microsoft.

M? r?ng h? tr?

Giai đo?n m? r?ng h? tr? sau d?ng chính h? tr? cho các doanh nghi?p và nhà phát tri?n s?n ph?m.
T?i các h? tr? c?p gói d?ch v?H? tr? m? r?ng bao g?m:
 • H? tr? thanh toán
 • An ninh C?p Nh?t h? tr? mi?n phí b? sung
 • Non-b?o m?t liên quan đ?n h? tr? hotfix đ?i h?i m?t riêng bi?t m? r?ng Hotfix h? tr? thu?n đư?c mua (cho m?i s?a ch?a phí c?ng áp d?ng)
Xin lưu ?:
 • Microsoft s? không ch?p nh?n yêu c?u h? tr? b?o hành, nh?ng thay đ?i thi?t k? ho?c tính năng m?i trong giai đo?n m? r?ng h? tr?
 • M? r?ng h? tr? là không có s?n cho các s?n ph?m tiêu dùng, ph?n c?ng, ho?c đa phương ti?n
Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? Microsoft đ? có thông tin v? cách đ? có đư?c các hotfix.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? máy ch? DNS đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ?
N?u b?n d?ng d?ch v? máy ch? DNS trư?c khi cài đ?t hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KB2548145.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898150,52817-Tháng tám-201115: 38x 86SP2Không áp d?ng
DNS.exe5.2.3790.4928451,58403-Nov-201114: 21x 86SP2Không áp d?ng
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908: 12x 86SP2Không áp d?ng
Dnsperf.hKhông áp d?ng6,642Tháng b?y năm 201018: 34Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Dnsperf.iniKhông áp d?ng11,597Tháng b?y năm 201018: 34Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420 Tháng sáu, 200819: 01x 86SP2Không áp d?ng
Tcpip.sys5.2.3790.4573400,89615 Tháng tám, 200908: 27x 86SP2Không áp d?ng
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010 Tháng hai, 201015: 51Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
W03a3409.dll5.2.3790.471544,544Tháng b?y năm 201004: 25x 86SP2Không áp d?ng
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898292,35204 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
DNS.exe5.2.3790.4928780,80004 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
Dnsperf.hKhông áp d?ng6,64204 Tháng mư?i m?t, 201107: 03Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Dnsperf.iniKhông áp d?ng11,59704 Tháng mư?i m?t, 201107: 03Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
Tcpip.sys5.2.3790.4573798,20804 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03204 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 64SP2Không áp d?ng
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
AFD.sys5.2.3790.4898584,19204 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
DNS.exe5.2.3790.49281,151,48804 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62404 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
Dnsperf.hKhông áp d?ng6,64204 Tháng mư?i m?t, 201107: 03Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Dnsperf.iniKhông áp d?ng11,59704 Tháng mư?i m?t, 201107: 03Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50404 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
Tcpip.sys5.2.3790.45731,336,32004 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68804 Tháng mư?i m?t, 201107: 03Không áp d?ngSP2Không áp d?ng
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52004 Tháng mư?i m?t, 201107: 03IA-64SP2Không áp d?ng
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404 Tháng mư?i m?t, 201107: 03x 86SP2WOW
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? nào đó m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cache.DNSKhông áp d?ng3,19810 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ng
DNS.exe6.1.7600.20969696,83219 Tháng năm, 201105: 54x 64
Dnsserver.events.xmlKhông áp d?ng60910 Tháng sáu, 200920: 31Không áp d?ng
Cache.DNSKhông áp d?ng3,19805 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng
DNS.exe6.1.7601.21730697,34419 Tháng năm, 201105: 49x 64
Dnsserver.events.xmlKhông áp d?ng60905 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a các v?n đ?, thay đ?i giá tr? c?a C?p Nh?t b?o m?t đ? Không có ho?c đ?n Toàn và an toàn trong khu v?c máy ch? DNS.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Qu?n tr? viên nên cài đ?t s?a ch?a máy d?a trên Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a ch? DNS mà ch? nhà ho?t đ?ng thư m?c qu?ng cáo tích h?p b?n sao c?a các khu chính nh?n đư?c khách hàng C?p Nh?t. Ưu tiên đ? cài đ?t s?a ch?a trên các d?a trên Windows Server 2003 và Windows Server 2008 R2-based DNS Server máy ch? lưu tr? các qu?ng cáo tích h?p chính khu C?p Nh?t c?a khách hàng trên máy ch? DNS có khu không đư?c C?p Nh?t b?i khách hàng. Windows Server 2003 d?a trên và d?a trên Windows Server 2008 R2 DNS Server đó lưu tr? vai tr? RODC, lưu tr? tích h?p qu?ng cáo chính khu có l?o hóa cho phép, ho?c là máy ch? lưu tr? t?p tin d?a trên b?n sao c?a các khu DNS không ch?u đ? s?a l?i và không đ?i h?i ho?c hư?ng l?i t? s?a ch?a b?i v? h? không bao gi? áp d?ng c?u h?nh nguy cơ.

Cài đ?t hotfix này trên các máy ch? có liên quan, ngăn thêm NTDS.T?c đ? tăng trư?ng DIT gây ra b?i di?n tích l?y c?a xóa b?n ghi DNS ngày k? l?c re-đăng k?. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? đ?i cho Active Directory đ? gracefully d?n s?ch các h? sơ như là m?t ph?n c?a quá tr?nh b? sưu t?p rác như trái ngư?c v?i vi?c gi?m các tombstone đ?i thi?t l?p đ? tăng t?c b? sưu t?p rác tombstoned DNS đ?i tư?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các repadmin showchanges l?nh, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? repadmin subcommand
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
952087 Đ?c quy?n đư?c áp d?ng cho b?n ghi DNS đư?c đ?t l?i v? giá tr? m?c đ?nh khi nh?ng h? sơ này đ? b? xóa và tombstoned trên m?t máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?i tombstone đ?i v?i r?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Xác đ?nh c? th?i gian tombstone đ?i v?i r?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_065d593d9101b797f01c2ac02576fe8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_6394a86100881bf7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7013e66b791e7749ad22c529a3fdca2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_2104ff898fe07770.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_aa9e1e66094f5eb9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)18: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dns-máy ch?-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_ac9be896066592c3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,131
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)19: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,371
Ngày (UTC)19 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)20: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2548145 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2548145 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2548145

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com