Zaud?tas vai boj?tas programmat?ras Microsoft Office 2007 vai Microsoft Office 2003 produkta atsl?gas aizst??ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2548260 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Risin?jums

1. Solis: Mekl?jiet ori?in?l?s produkta atsl?gas vispirms

Ja v?l nav mekl?jis savu ori?in?lo Office Produkta atsl?ga, tom?r ir ieteicams Sekojums so?iem, kas pirmo reizi min?ta ??s saites:

Atrast 2007 Microsoft Office Produkta atsl?ga

Atrodiet Microsoft Office 2003 Produkta atsl?ga

2. Solis: Izv?lies savu scen?riju

Ja jums joproj?m ir probl?mas atrast sava Produkta atsl?ga, un j?s uzskat?t, ka tas ir zaud?jis vai ir, kas atrodas produkta atsl?ga, un t? ir boj?ta, atlasiet opciju, kas vislab?k apraksta j?su scen?rijs:

Ieg?d?j?ties Office mazumtirdzniec?bas veikal?

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Ieg?d?j?ties Office tie?saist?

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Lejupiel?d?jis izm??in?juma versiju, Office

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Ja esat ieg?d?jies datoru, Office jau bija par to

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

J?su uz??muma vai skolas nodro?ina Office

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Uzzi?as

Vai jums ir probl?mas atrast j?su Office Produkta atsl?ga?
Uzziniet vair?k par atrast sava Produkta atsl?ga Office 2007.

Vai tu piedz?vo "neder?ga produkta atsl?ga" tipa Office valid?cijas k??das?
Uzziniet vair?k par to, k? nov?rst neder?ga produkta galven?s k??das programm? Office 2007 vai 2003.

Vai j?s esat par Office instal??anas un aktiviz?cijas inform?ciju?
Uzziniet vair?k par instal?t un aktiviz?t Microsoft Office 2007.Rekviz?ti

Raksta ID: 2548260 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
  • Microsoft Office standarta izdevums 2003
  • Microsoft Office izdevums 2003 studentiem un pasniedz?jiem
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveytest kbcip kbmt KB2548260 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2548260

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com