Mô t? c?a tích l?y update for Office Communications Server 2007 R2: Tháng Sáu, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2549046 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Communications Server 2007 R2 c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2 có ngh?a là ngày tháng sáu, 2011.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? các b?n c?p nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a l?i.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t gói.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t.
 • Cho dù các gói ph?n m?m C?p Nh?t đư?c thay th? b?i b?t k? khác C?p nh?t các gói.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
 • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

GI?I THI?U

Các v?n đ? này gói c?p nh?t các b?n s?a l?i

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
 • 2544768 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho r?ng tăng s? t?i đa c?a phép c?nh các máy ch? trong m?t m?ng Office Communications Server 2007 R2 Edge Server

Gói c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2489820 Yêu c?u d?ch v? đ? l?y h? sơ đ?a đi?m không thành công n?u b?n xóa b? h? sơ c?p v? trí cho m?i ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng Office Communications Server 2007 R2
 • 2483178 M?t ph?n c?a m?t tên mi?n mà không có trong danh sách cho phép ngư?i dùng có th? g?i tin nh?n đ?n m?t ngư?i s? d?ng Office Communications Server 2007 R2
 • 2518925 "Live h?p không th? k?t n?i t?i cu?c g?p" báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra ho?c th? tham gia m?t h?i ngh? Live h?p b?ng cách s? d?ng Live 2007 Văn ph?ng h?p, h?i ngh?
 • 2448002 "Không th? đăng nh?p v? h? ph?c v? không s?n dùng t?m th?i" báo l?i khi ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào Office Communicator 2007 R2
 • 2449152 Office Communicator 2007 R2 cu?c g?i có th? th?t b?i khi các cu?c g?i đư?c chuy?n đ?n PSTN
 • 2449154 Office Communications Server 2007 R2 qui đ?nh tuy?n và Office Communications Server 2007 R2 d?ch C?p nh?t các c?u h?nh c?a h? ng?u nhiên
 • 2449155 M?t l?i x?y ra khi b?n tri?n khai Lync 2010 và Office Communications Server 2007 R2 trong cùng m?t r?ng
 • 2171331 Cuoäc goïi ñi PSTN không làm vi?c liên t?c khi b?n s? d?ng Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Voice
 • 2254191 M?ng lư?i giao thông trên các máy ch? Unified Messaging có th? cao hơn b?nh thư?ng sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong KB 978008 trên Office Communications Server 2007 R2
 • 2254197 Cuoäc goïi ñi PSTN không s?n dùng và t? ch?c s? ki?n ID 46020 đư?c đăng nh?p vào m?t máy ch? front-end Office Communications Server 2007 R2
 • 2254199 M?t máy ch? Office Communications Server 2007 R2 truy c?p c?nh tai n?n và sau đó kh?i đ?ng l?i b?t ng?
 • 2262272 Thư không đư?c lưu tr? khi các d?ch v? lưu tr? d?ng l?i, n?u b?n ch?n tùy ch?n "T?t máy ch? n?u lưu tr? th?t b?i" trong Office Communications Server 2007 R2
 • 981172 Công c? l?c thông minh IM không ch?n các URL có ch?a m?t s? k? t?
 • 981246 T? ch?c s? ki?n ID 21071 và t? ch?c s? ki?n ID 21064 đang đăng b?i Office Communications Server 2007 R2
 • 981252 M?t ngư?i s? d?ng Office Communicator 2007 R2 không nh?n đư?c b?t k? thông báo r?ng m?t s? th?t b?i phiên nh?n tin đ? x?y ra trong m?t cu?c h?p đư?c lưu tr? trên Office Communications Server 2007 R2
 • 978375 T? ch?c s? ki?n ID 21071 x?y ra trong Office Communications Server 2007 R2
 • 978363 B?n g?p các v?n đ? hi?u su?t trong Office Communications Server 2007 R2 trong NTLM xác th?c
 • 978364 B?n g?p các v?n đ? hi?u su?t trong Office Communications Server 2007 R2 khi b?n di chuy?n nhi?u ngư?i s? d?ng gi?a các h? bơi cùng m?t lúc
 • 978366 Nh?n đang b? ch?n trong Office Communications Server 2007 R2 n?u m?t ?ng d?ng bên th? ba s? d?ng thu?c tính "otherIpPhone"
 • 978367 B?n không th? kh?i đ?ng d?ch v? Office Communications Server 2007 R2 Front-End n?u k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n g?c là b? m?t
 • 978369 Nh?n tin t?c th? không thành công khi thay đ?i front-end Office Communications Server 2007 R2 máy ch? b?n k?t n?i v?i
 • 975892 Thông báo l?i khi b?n g?i m?t yêu c?u g?p m?t cho m?t cu?c g?i h?i ngh? đư?c lưu tr? trong Office Communications Server 2007 R2, Enterprise Edition
 • 975894 T? ch?c s? ki?n ID 44031 cho tên mi?n đáng tin c?y đư?c đăng nh?p thư?ng xuyên trong Office Communications Server 2007 R2
 • 968955M?t máy tính đang ch?y Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Edge Server tai n?n khi nó c? g?ng đ? x? l? m?t thông đi?p ti?p s?c NAT
 • 972714Không có tên g?i Đ?ng xu?t hi?n trong Communicator 2007 R2 khi m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i tư nhân Branch Exchange g?i cho m?t ngư?i s? d?ng Communications Server 2007 R2
 • 972709Thông báo l?i khi m?t yêu c?u thông đi?p SIP đư?c g?i t? m?t đ?i tác liên trong Communications Server 2007 R2: "500: máy ch? n?i b? l?i"
 • 972700Khi Office Communications Server 2007 R2 các tuy?n đư?ng m?t cu?c g?i thư tho?i vào m?t máy ch? Exchange Server 2007 Unified Messaging, tin nh?n l?i m?i tương ?ng không ch? ra r?ng yêu c?u này b?t ngu?n t? Office Communications Server
 • 972403Các v?n đ? hi?u su?t m?ng x?y ra do toàn c?u đ?a ch? danh sách (GAL) t?p tin t?i xu?ng ho?c b?i GAL đ?ng b?ng t?p t?i xu?ng trong Office Communicator 2007 R2
 • 971844Không có tên g?i Đ?ng xu?t hi?n trong Communicator 2007 R2 khi m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i tư nhân Branch Exchange g?i cho m?t ngư?i s? d?ng Communications Server 2007 R2
 • 971845B?n không th? s? d?ng m?t t?p h?p các tính năng trong Office Communicator 2007 R2 tích h?p các đoàn đ?i bi?u an toàn cho l?ch Outlook 2007 đ?a phương
 • 975892 Thông báo l?i khi b?n g?i m?t yêu c?u g?p m?t cho m?t cu?c g?i h?i ngh? đư?c lưu tr? trong Office Communications Server 2007 R2, Enterprise Edition
 • 968879 B?n không th? chuy?n ti?p cu?c g?i gi?a liên ngư?i dùng trong Communications Server 2007 R2
 • 968938 Communications Server 2007 R2 - A / V c?nh xác th?c h? ph?c v? không th? nh?n ra m?t yêu c?u m? thông báo n?u mi?n đ?a phương cho RTCProxyService không ph?i là vi-U.S./409
 • 969010 Communications Server 2007 R2 hi?u su?t qu?y là m?t tích trong theo d?i hi?u su?t
 • 968910 Communications Server 2007 không phát hi?n nh?ng thay đ?i khi Unified Messaging quay s? k? ho?ch ho?c máy ch? UM đư?c b? sung
 • Ngày h?t h?n gi?y phép văn ph?ng truy?n thông Server (OCS) 2007 R2, phiên b?n đánh giá đ? đư?c tính toán sai. Đi?u này miscalculation gây ra Office Communications Server 2007 R2, phiên b?n đánh giá h?t h?n ngày 13 tháng 7 năm 2009. Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các tính toán c?a các ngày h?t h?n gi?y phép. Khi b?n t?i v? b?n c?p nh?t này tích l?y, các ngày h?t h?n d?a trên ngày cài đ?t h? ph?c v?.
 • B?n c?p nh?t trư?c đó c?a Office Communications Server 2007 R2 x?p yêu c?u Microsoft thông báo hàng (c?ng đư?c g?i là MSMQ) đư?c cài đ?t trên Office Communications Server 2007 R2, phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-m?t tr?n Cu?i ho?c Office Communications Server 2007 R2, phiên b?n tiêu chu?n. Đi?u này Cumulative update lo?i b? yêu c?u đó.
 • Tr?nh đi?u khi?n RTC Media Relay trong văn ph?ng truy?n thông Máy ch?, máy ch? Edge là c?ng C?p Nh?t C?p Nh?t tích l?y này.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Sau đây s?n sàng đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Server.msp bây gi?.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n s? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t này Cumulative update.

Chú ý B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n g? cài đ?t các Cumulative update.

Thông tin thay thế bản vá nóng

C?p Nh?t tích l?y này thay th? hotfix gói 2501719.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2501719 Mô t? c?a tích l?y update for Office Communications Server 2007 R2: Tháng ba năm 2011

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y, cài đ?t gói OCS2007-KB2549046-amd64-Server.msp vào vai tr? máy ch? sau đây:
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên b?n tiêu chu?n máy ch?
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p c?ng c?
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên b?n doanh nghi?p phân ph?i-Front-end
 • Office Communications Server 2007 R2-Edge Server
Chú ý B?i v? C?p Nh?t tích l?y này C?p Nh?t RTC Media Relay tr?nh đi?u khi?n, b?n có th? ph?i can thi?p trong khi cài đ?t b?n C?p Nh?t vào Office Communications Server 2007 R2-Edge Server. N?u b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng Microsoft Update trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, ho?c N?u b?n t? cài đ?t b?n c?p nh?t này trên h? đi?u hành Windows khác, b?n nh?n đư?c d?u nh?c sau đây:
Windows SecurityWould you like to install this device software? Always trust software from "Microsoft Corporation". [Install] [Don't Install]You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này tích l?y, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chú ý Khi b?n g? cài đ?t c?p nh?t này tích l?y, văn ph?ng truy?n thông D?ng l?i, máy ch? giám sát đ?i l? (RTCQmsAgent). Tuy nhiên, b?n ph?i t? kh?i đ?ng l?i RTCQmsAgent sau khi b?n g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y, b?n đư?c nh?c nh? cho các ngu?n CD. N?u b?n b? nh?c cho ngu?n CD, h?y đưa nó. Ho?c, cung c?p các đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Abserver3.5.6907.196333,65603-Jun-20115: 52
Abserver.exe.configKhông áp d?ng1.541 ngư?i03-Jun-20115: 52
Acpmcu_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Core_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Dataproxy.exe3.5.6907.2251,000,79203-Jun-20115: 52
Exumrouting.exe3.5.6907.206370,52803-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,81603-Jun-20115: 52
Iimfilter.exe3.5.6907.196325,46403-Jun-20115: 52
Immcusvc.exe3.5.6907.196448,34403-Jun-20115: 52
Immcu_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Inboundrouting.exe3.5.6907.206374,62403-Jun-20115: 52
Lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,75203-Jun-20115: 52
Mediarelaysvc.exe3.5.6907.37231,24803-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.MRAS.dll3.5.6907.37284,51203-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.qoeagent.dll3.5.6907.206583,53603-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,81603-Jun-20115: 52
Outboundrouting.exe3.5.6907.221415,59203-Jun-20115: 52
Rtcarcha.dll3.5.6907.2061,664,34403-Jun-20115: 52
Rtcmrdrv64.sys3.5.6907.206160,60003-Jun-20115: 52
Server_rtcsrv.exe3.5.6907.1961,027,40803-Jun-20115: 52
Sipstack.dll3.5.6907.2332,905,94403-Jun-20115: 52
Translationservice.exe3.5.6907.225382,82403-Jun-20115: 52
Userpinservice.exe3.5.6907.83624,48003-Jun-20115: 52
Wrtces.dll3.5.6907.2254,865,87203-Jun-20115: 52

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Communications Server 2007 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968802 B?n c?p nh?t cho Communications Server 2007 R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2549046 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2549046 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2549046

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com