C?p Nh?t s?a ch?a several các v?n đ? báo cáo xem sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2010 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2549864 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t kh?c ph?c hai v?n đ? ch?c năng Report Viewer x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).  Nh?ng v?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n s? d?ng đi?u khi?n Report Viewer trong Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package.

V?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? hi?n th? m?t báo cáo trên m?t web site b?ng cách s? d?ng Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 trong Microsoft Visual Studio 2010 ho?c Microsoft Visual Studio 2008.
  • B?n đ?t c?u h?nh các b? đi?u khi?n ReportViewer đ? x? l? các báo cáo t? xa. Ho?c, b?n đ?t c?u h?nh b? đi?u khi?n ReportViewer đ? ch?y báo cáo đ?a phương (m?t t?p tin RDLC).
  • Cho phép b?n thi?t l?p AccessibleTablix cho báo cáo. Thi?t l?p này là m?t HTML thi?t b? thông tin thi?t l?p.

Trong trư?ng h?p này, ID tiêu đ? c?t không chính xác ch?a thông tin ti?n t?. V? v?y, th? tiêu đ? c?a m?i hàng không phù h?p v?i tiêu đ? c?t c?a b?n.

Khi v?n đ? này x?y ra, các tiêu đ? c?t c?a báo cáo không th? đư?c phát âm b?ng ph?n m?m công vi?c truy c?p v?i bài phát bi?u (hàm, c?n đư?c g?i là ph?n m?m "đ?c màn h?nh"). V?n đ? này vi ph?m các tiêu chu?n m?c 508.

Lưu ?JAWS là m?t chương tr?nh ph?n m?m mà làm cho máy tính cá nhân d?a-trên-Windows ngư?i dùng có th? truy c?p cho ngư?i mù và khi?m. Nó không đi?u này b?ng cách cho ngư?i dùng truy c?p vào các thông tin đư?c hi?n th? trên màn h?nh thông qua text-to-speech tính năng.

V?n đ? 2

Đi đ?n báo cáo hành đ?ng (drillthrough) không làm vi?c trên m?t ?ng d?ng h?nh th?c Windows s? d?ng ki?m soát báo cáo xem 2010 SP1 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2010 SP1.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

B?n có th? t?i xu?ng hotfix này t? web site Microsoft Connect sau đây:
https://Connect.Microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=37409

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package ho?c Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? N?u b?n có Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package đư?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin đư?c đ?t tên là "ReportViewer.exe." N?u b?n s? d?ng Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin đư?c đ?t tên là "VS10SP1-KB2549864-x86.exe."

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng ho?c đang b? khóa. Đ? gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i, b?n nên đóng t?t c? các ?ng d?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.reportviewer.common.dll10.0.40219.3296,391,67228 Tháng sáu, 201101: 35x 86
Microsoft.reportviewer.webforms.dll10.0.40219.3292,136,96028 Tháng sáu, 201101: 35x 86
Microsoft.reportviewer.WinForms.dll10.0.40219.329548,22428 Tháng sáu, 201101: 35x 86
Reportviewer.exe10.0.40219.3294,757,33628 Tháng sáu, 201104: 58x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
B?n có th? g?p cùng m?t v?n đ? khi b?n s? d?ng Microsoft báo cáo xem 10,0 trong ch? đ? x? l? đ?a phương. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2293053Kh?c ph?c: ID tiêu đ? c?t không chính xác có ti?n t? thông tin khi b?n s? d?ng đi?u khi?n "ReportViewer" c?a Visual Studio 2010 đ? ch?y báo cáo đ?a phương
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u khi?n ReportViewer, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
ReportViewer đi?u khi?n (Visual Studio)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package, ghé thăm website sau c?a Microsoft Download Center:
Báo cáo Microsoft xem 2010 SP1 Redistributable Package
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tiêu chu?n m?c 508, ghé thăm website sau c?a chính ph? Hoa K?:
M?c 508 tiêu chu?n tóm t?t
Microsoft cung c?p thông tin web site bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y thông tin k? thu?t. Thông tin web site này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin web site c?a bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2549864 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB2549864 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2549864

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com