Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Dlc-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553038 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010, là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Cho r?ng m?t tài li?u Set ch?a nhi?u l?nh v?c đư?c chia s? trong m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010, và m?t trong các l?nh v?c đư?c chia s? là m?t l?nh v?c qu?n l? siêu d? li?u. Khi b?n không ch?n m?t giá tr? cho các l?nh v?c qu?n l? siêu d? li?u, m?t s? thu?c tính đư?c chia s? trư?ng không th? đư?c th?a hư?ng theo các tài li?u trong các tài li?u Set.
 • Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t đư?ng m?n ki?m toán báo cáo trong m?t b? sưu t?p trang web SharePoint Server 2010, b?n đang hư?ng đ?n lưu báo cáo vào m?t v? trí m?c đ?nh mà không th? đư?c lưu. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i chung sau:

  L?i
  L?i b?t ng? đ? x?y ra.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?i tên m?t thư vi?n tài li?u có ch?a tài li?u m?t thi?t l?p trong SharePoint Server 2010. Khi b?n truy c?p vào các tài li?u Set, m?u bánh m? đó là ngày đ?u trang s? hi?n th? m?t tên thư vi?n tài li?u không chính xác.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n thêm m?t c?p có m?t chính sách h?t h?n đư?c áp d?ng cho m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010.
  • B?n thêm m?t m?c vào thư m?c, và sau đó b?n t?o ra m?t gi? cho kho?n m?c.
  • B?n ch?y h?t h?n chính sách công vi?c trong thư vi?n tài li?u.

  Trong trư?ng h?p này, b?n mong đ?i các thư m?c đ? xóa, nhưng b?n không mong đ?i các m?c đư?c xóa.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra kinh doanh kh? năng k?t n?i d?ch v? (BCS) c?t vào m?t tài li?u Set trong SharePoint Server 2010. N?u b?n không ch?n m?t giá tr? cho b?t k? các c?t c?a nó, b?n không th? t?o tài li?u đ?t thành công.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Trong m?t thư vi?n tài li?u SharePoint Server 2010, b?n t?o ra m?t thư m?c có tên ch?a m?t k? t? d?u.
  • B?n t?i lên m?t t?p tin vào thư m?c.
  • B?n c? g?ng đ? thêm các t?p tin liên k?t t?i trang ch?.
  • B?n m? b?ng ch?n tài s?n đ? t?m các thư m?c mà b?n t?o ra.

  Trong trư?ng h?p này, b?n có th? t?m th?y thư m?c. Tuy nhiên, các t?p tin mà b?n t?i lên không đư?c hi?n th? trong thư m?c.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không nghiêm b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Đi?u này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Đi?u này có ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Officeserver2010-kb2553038-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.50003,505,55218-Tháng tám-201111: 01x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dlc-x-none.mspKhông áp d?ng3,357,18417-Tháng tám-201121: 25Không áp d?ng

DLC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Auditsettings.aspx14.0.601516,44620 Tháng mư?i hai, 201016: 53Không áp d?ng
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6109.5000374,65609-Tháng tám-201112: 50Không áp d?ng
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6109.5000374,65609-Tháng tám-201112: 50x86
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll14.0.6108.5000120,71220 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6108.5000874,34420 Tháng b?y, 201113: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6108.5000874,34420 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Policy.pages.dll14.0.6108.5000210,80020 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Workflow.actions.dll14.0.6108.5000153,48020 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618 Tháng năm, 201117: 00x86
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll14.0.6108.500087,95220 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98420 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820 Tháng b?y, 201113: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820 Tháng b?y, 201113: 55x86
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220 Tháng b?y, 201113: 55x86

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553038 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553038 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553038

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com