Raksta ID: 2553065 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi Microsoft Office 2010 failu valid?cijas 32 bitu un 64 bitu izdevumu atjaunin?jumu. ?is atjaunin?jums nodro?ina jaun?kos Office 2010 failu valid?cijas 32 bitu un 64 bitu izdevumu labojumus. Papildus ?is atjaunin?jums ietver stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumus.

Piez?me. ?o failu var instal?t ar? sist?m?s Microsoft Office 2003 un 2007 Microsoft Office.

?is atjaunin?jums nov?r? ar? ??du zin?mo probl?mu:

darbgr?matas, kas tiek glab?tas t?kla viet?, programm? Excel 2003 tiek atv?rtas l?n?k, kad ir instal?ts dro??bas atjaunin?jums MS11-021 un pievienojumprogramma Office failu valid?cija (OFV). Veiktsp?jas samazin??an?s ir atkar?ga no darbgr?matas lieluma un t?kla joslas platuma. Da?os gad?jumos programma Excel 2003 var p?rst?t rea??t.

Piez?me. Dro??bas atjaunin?jumu MS11-021 un sist?mas Office pievienojumprogrammu OFV var instal?t, izmantojot ?o zin??anu b?zes rakstu:
2501584 Microsoft dro??bas bi?etens: Microsoft Office failu valid?cija sist?m?m Office 2003, 2007 Office un Office 2010: 2011. gada 12. apr?lis (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par atjaunin?jumu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistos atjaunin?jumus.

K? ieg?t un instal?t atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

32 bitu versija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.

64 bitu versija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

K? noteikt, vai atjaunin?jums ir instal?ts

?aj? atjaunin?jum? iek?auti faili, kuru versijas nor?d?tas t?l?k redzamaj? tabul?.

32 bitu versija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50003,453,31212-Jun-201117:26
Gkexcel2.dll14.0.6106.5000141,69612-Jun-201117:26
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,186,11212-Jun-201117:26
Gkword.dll14.0.6106.50002,399,10412-Jun-201117:26
Gkword6.dll14.0.6106.5000156,03212-Jun-201117:26

64 bitu versija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50004,677,50412-Jun-201117:28
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33612-Jun-201117:28
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-201117:28

Lai noteiktu dator? instal?to failu versiju, izpildiet turpm?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i oper?t?jsist?mai, kas darbojas dator?.

Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Dators.
 2. Lodzi?? Mekl?t dator? ierakstiet Gkexcel.dll un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Gkexcel.dll un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Ciln? Visp?r?gi skatiet dator? instal?t? faila Gkexcel.dll rekviz?tus.


Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 2. Noklik??iniet uz Papildu mekl??ana.
 3. Lodzi?? Atra?an?s vieta noklik??iniet uz Lok?lie cietie diski.
 4. Lodzi?? Nosaukums ierakstiet Gkexcel.dll un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 5. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Gkexcel.dll un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 6. Ciln? Visp?r?gi skatiet dator? instal?t? faila Gkexcel.dll rekviz?tus.
Windows XP
 1. Start?jiet mekl??anas pal?gu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.

  Piez?me. Ja tiek palaista programma Windows Mekl??ana dator?, noklik??iniet uz Noklik??iniet ?eit, lai izmantotu mekl??anas pal?gu.
 2. Mekl??anas rezult?tu log? r?t? Mekl??anas pal?gs noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 3. Lodzi?? Pilns vai da??js faila nosaukums ierakstiet Gkexcel.dll un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 4. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Gkexcel.dll un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 5. Ciln? Visp?r?gi un Versija skatiet dator? instal?t? faila Gkexcel.dll rekviz?tus.

K? atinstal?t ?o atjaunin?jumu

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Ierakstiet Appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izmantojiet k?du no ??m proced?r?m atkar?b? no oper?t?jsist?mas, kas darbojas dator?:
  • Windows 7 un Windows Vista
   1. Noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atrodiet atjaunin?jumu 2413186, noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
  • Windows XP
   1. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u R?d?t atjaunin?jumus.
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atrodiet atjaunin?jumu 2413186, noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.


Office sist?mas TechCenter vietn? ietverti jaun?kie administrat?vie atjaunin?jumi un strat??iskie izvieto?anas resursi vis?m Office sist?mas versij?m. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office sist?mas TechCenter vietni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2553065 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 12. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload KB2553065

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com