MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2007: 13 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553073
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-072. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, tương đ?i liên k?t bên ngoài có th? đư?c b? h?ng trong Excel t?p tin đư?c đ?t trên m?t chia s? UNC. V?n đ? này x?y ra n?u các t?p tin ch?a tài li?u tham kh?o tr? đ?n m?t v? trí khác trên cùng m?t máy ch?. Khi v?n đ? này x?y ra, tên chia s?, đư?ng d?n UNC đư?c nhân đôi. Ví d?, "\\servername\folder\test" đư?c chuy?n đ?i sang \\servername\folder\folder\test."

  Ch?nh s?a v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Làm vi?c v?i b?n sao c?c b? c?a các t?p tin.
  • S?a ch?a các liên k?t và sau đó lưu t?p tin.

   Lưu ? Khi t?p tin đư?c m? ra m?t l?n n?a trên m?t máy tính có b?n c?p nh?t b?o m?t này đư?c cài đ?t, các liên k?t s? đư?c chia m?t l?n n?a.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t C?p Nh?t 2596596. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2596596 Mô t? c?a Excel 2007 update: tháng mư?i hai 13, 2011
  V?n đ? này c?ng đ? đư?c gi?i quy?t b?i hotfix trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 2596545. B?n có th? t?i v? và cài đ?t các gói hotfix t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
  2596545 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Excel 2007 (excel-x-không-msp, xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): Tháng Mư?i 25, 2011
 • Microsoft C?p Nh?t ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có Microsoft Office Excel 2007 đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  830335 Microsoft C?p nh?t Windows và thông tin cung c?p thông tin C?p Nh?t cho các chương tr?nh Office không cài đ?t
 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n có th? không th? lưu t?p Excel trên m?t m?ng dùng chung. Khi b?n m? và sau đó c? g?ng đ? lưu m?t t?p Excel t? m?t m?ng dùng chung, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  Các t?p tin <name of="" file="">có th? đ? b? thay đ?i b?i ngư?i dùng khác k? t? khi b?n lưu nó l?n cu?i. </name>

  B?n sau đó đư?c yêu c?u n?u b?n mu?n lưu m?t b?n sao ho?c ghi đè lên nh?ng thay đ?i.

  Workaround Workaround

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n Excel c?a b?n.

  Quan tr?ngPh?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
  • Excel 2003
   Làm theo các bư?c gi?i quy?t đư?c mô t? trong Excel 2003 c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c 324491.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   324491 B?n nh?n đư?c m?t l?i "t?p tin có th? đ? đư?c thay đ?i" tin nh?n khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính đ?n m?t máy ch? m?ng trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003
  • Excel 2007
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
   2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau trong registry:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
   3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
   4. Lo?i QFE_Saskatchewan cho tên c?a DWORD, và sau đó nh?n Enter.
   5. Nh?p chu?t ph?i QFE_Saskatchewan, sau đó b?m S?a đ?i.
   6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 2, sau đó b?m Ok. Khi b?n nh?p giá tr? này, Excel s? luôn luôn đ?m t?p tin trư?c khi l?y đư?c chương tr?nh tem th?i gian. Gi?i (đi?u này nên quy?t v?n đ? h?u h?t th?i gian.) Ho?c, g? 1 có Excel vô hi?u hoá ki?m tra tem th?i gian và luôn luôn t?t h?p tho?i.

    Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n nên vô hi?u hóa th?i gian đóng d?u ki?m tra.
  • Excel 2010
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
   2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau trong registry:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
   3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
   4. Lo?i QFE_Saskatchewan cho tên c?a DWORD, và sau đó nh?n Enter.
   5. Nh?p chu?t ph?i QFE_Saskatchewan, sau đó b?m S?a đ?i.
   6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 2, sau đó b?m Ok. Khi b?n nh?p giá tr? này, Excel s? luôn luôn đ?m t?p tin trư?c khi l?y đư?c chương tr?nh tem th?i gian. Gi?i (đi?u này nên quy?t v?n đ? h?u h?t th?i gian.) Ho?c, g? 1 có Excel vô hi?u hoá ki?m tra tem th?i gian và luôn luôn t?t h?p tho?i.

    Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n nên vô hi?u hóa th?i gian đóng d?u ki?m tra.
  Microsoft hi?n đang làm vi?c trên m?t b?n c?p nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? này và s? đăng thêm thông tin trong bài vi?t này khi thông tin tr? nên s?n có.

Đi?u ki?n tiên quy?t áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) h? th?ng Microsoft Office 2007 đư?c cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, C?p nh?t này không đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t thông báo đư?c hi?n th? mà khuyên b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ng?ng t?t c? các d?ch v? b? ?nh hư?ng, và đóng m?i ?ng d?ng mà có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t b?o m?t trên máy tính Windows trên

Thông tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này s? thay th? b?n c?p nh?t b?o m?t sau:
2541007 MS11-045: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2007: ngày 14 tháng 6 năm 2011

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c ho?c s? d?ng các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Lưu ? Khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c n?p đ?a có ch?a Microsoft Office Excel 2007. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này t? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c ho?c các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th? cho v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c lo?i b?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

903771 Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel.exe12.0.6565.500318,366,31202-Sep-201102: 59

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553073 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2553073 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553073

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com