Raksta ID: 2553092
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir laidusi klaj? Microsoft Office 2010 atjaunin?jumu. ?is atjaunin?jums labo programmat?r? Microsoft Office 2010 instal?to atjaunin?jumu instal?cijas k??das.

RISIN?JUMS

Probl?mas, ko labo ?is atjaunin?jums.

Kad instal?j?t Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni (SP1), izmantojot Microsoft Update, iesp?jams, sa??m?t t?l?k nor?d?to k??das zi?ojumu.

Kods 78F; pakalpojum? Windows Update rad?s nezin?ma k??da.

Ja lejupiel?d?j?t un instal?j?t SP1 pakotni no Microsoft lejupiel?des centra, iesp?jams, sa??m?t t?l?k nor?d?to k??das zi?ojumu.

??s pakotnes instal??ana neizdev?s.

Instal?cijas laik? izveidotaj? fail? Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log ir ietverts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs t?l?k nor?d?tajam zi?ojumam.

K??da 1935. Mont??as komponenta <komponents GUID> instal??anas laik? rad?s k??da. HRESULT: 0x80131047.

?is atjaunin?jums labo produkta atk?rtotas instal?cijas laik? izveidotaj? zi?ojum? nor?d?to k??du vad?bas pane?a vienum? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana. K??das zi?ojums var tikt r?d?ts ar? tad, ja SP1 pakotne nav instal?ta.

?? probl?ma var rasties, ja programmai Windows Installer tiek nor?d?ta atsauce uz disku, kas vairs nepast?v, vai uz no?emamu datu ier?ci, kur? nav las?ma datu nes?ja. Piem?ram, ?? probl?ma var rasties, ja programmai Windows Installer tiek nor?d?ta atsauce uz tuk?u DVD vai CD diskdzini. 

K? ieg?t un instal?t atjaunin?jumu.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, pirms Office 2011 SP1 pakotnes instal??anas lejupiel?d?jiet un instal?jiet t?l?k nor?d?to atjaunin?jumu.

?is fails lejupiel?dei ir pieejams Microsoft lejupiel?des centr?:

32 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.

64 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

Probl?mas risin?jums

Pirms Office 2010 SP1 pakotnes instal??anas ievietojiet optiskaj? diskdzin? las?mu DVD vai CD disku vai pievienojiet USB disku.

PAPILDINDORM?CIJA

Office 2010 1. servisa pakotnes (SP1) instal??anas laik? vair?ki pamatc?lo?i var izrais?t k??du 1935 vai k??du 78F. Parasti ?? probl?ma rodas, ja programmat?ra Office 2010 s?kotn?ji tika instal?ta, izmantojot pagaidu atmi?as ier?ci.
<ArticleBemisContent xmlns="http://www.microsoft.com/office/sustainedengineering/kbcontent" Version="15.0.5001.1000" Revision="0" IRISArticleID="117" ContentID="2553092"> <Kopsavilkums /> <Saist?t?s k??das /> <Failu saraksts /> <Inform?cija par aizst??anu /> <Priek?nosac?jumi /> <Inform?cija par restart??anu> <Info SourceName="RestartCheck"> <Data>No</Data> </Info> </Inform?cija par restart??anu> <Inform?cija par atinstal??anu /> <M?r?a lietojumprogrammas /> <Izmai?as re?istr? /> <Atjaunin?juma ieg??ana /> <Piez?mes par atjaunin??anu /> <Atsl?gv?rdi /> <Dro??bas bi?etens /> <Dro??bas atjaunin?juma atbalsts /> </Raksta Bemis saturs>
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2553092 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2553092

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com