Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i hai 22 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553159 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010, ngày 22 tháng 12 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n c?p nh?t giá tr? c?a m?t tài s?n ? m?t web site SharePoint Server 2010 b? sưu t?p thông tin người dùng. Tuy nhiên, khi b?n đ?ng b? hóa thông tin người dùng t? tuyển tập site b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS), các dbo.profile_UpdateUserProfileData th? t?c d?ch s?n không x? l? m?t giá tr? b?ng không chính xác. V? v?y, giá tr? tài s?n c?a thông tin người dùng trong AD DS là không phù h?p v?i giá tr? trên tuyển tập site.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t x?p h?ng cho m?t danh sách SharePoint Server 2010.
  • B?n thêm m?t m?c danh sách vào danh sách. Tên c?a kho?n m?c ch?a m?t kí t? đ?i di?n d?u ki?m "và" (&).
  • B?n đánh giá danh m?c.
  • B?n làm m?i web site SharePoint có trong danh sách.
  Trong trư?ng h?p này, các danh m?c không đư?c hi?n th? v?i x?p h?ng sao.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n áp d?ng hotfix 2598151.
  • B?n thêm m?t c?t tra c?u tài li?u thi?t l?p lo?i n?i dung trong SharePoint Server 2010. Các c?t cho phép nhi?u giá tr?.
  • B?n s? d?ng tài li?u thi?t l?p ki?u n?i dung đ? t?o ra m?t Thư viện Tài liệu.
  • B?n chia s? các c?t v?i các tài li?u trong b? tài li?u.
  • B?n t?o m?t tài li?u trong Thư viện Tài liệu.
  • B?n ch?n nhi?u giá tr? cho các c?t tra c?u.
  • B?n t?i lên m?t s? tập tài li?u tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, ch? m?t giá tr? trong c?t tra c?u đư?c hi?n th? cho m?i tài li?u. Ngoài ra, sau khi b?n ch?nh s?a và lưu các thu?c tính c?a t?p tài li?u, t?t c? các giá tr? trong c?t tra c?u đư?c hi?n th?.

  Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2598151, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2598151 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): ngày 24 tháng 8 năm 2011

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh m?t web site đ? s? d?ng ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? thông tin người dùng trong SharePoint Server 2010.
  • B?n t?t máy ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? thông tin người dùng.
  • B?n kh?i đ?ng l?i Internet Information Services (IIS) và làm m?i các web site.
  Trong trư?ng h?p này, các web site không n?p thành công, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Gi? s? b?n c?p nh?t m?t giá tr? thu?c tính ngư?i dùng tùy ch?nh thông tin người dùng c?a b?n. Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng b?n ghi Dịch vụ Web c?a thông tin người dùng đ? truy v?n các giá tr? b?t đ?ng s?n C?p Nh?t, giá tr? không tr? l?i. V?n đ? này x?y ra khi kho thuật ngữ ngôn ng? m?c đ?nh trong SharePoint Server 2010 là m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?i lên m?t h?nh ?nh thông tin người dùng trong SharePoint Server 2010.
  • B?n ch?nh s?a thông tin người dùng và xóa nh?ng h?nh ?nh.
  • B?n B?t đ?u m?t đ?ng b? hoá tăng thông tin người dùng t? máy ch? SharePoint m?t AD DS.
  Trong trư?ng h?p này, các thông báo l?i sau đây đư?c t?o ra trong tr?nh xem s? ki?n:
  MOSS_DELTAIMPORT không đư?c x? l?. X?y ra l?i h? ph?c v?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n khôi ph?c m?t tuyển tập site có m?t Thư viện Tài liệu trong SharePoint Server 2010.
  • Thư viện Tài liệu có ch?a tài li?u s? d?ng c?m t? m?t c?a hàng k?.
  • B?n l?ch l?i các nh?t k? thay đ?i công vi?c h?n gi?.
  • B?n c? g?ng đ? thay đ?i thu?t ng? trong các kho thuật ngữ.
  • B?n ch?y các nh?t k? thay đ?i công vi?c h?n gi?.
  • B?n kích ho?t b?t lên và ch?y các Phân lo?i C?p Nh?t Scheduler công vi?c h?n gi?.
  Trong trư?ng h?p này, vi?c phân lo?i C?p nh?t l?ch b? đ?m th?i gian không ho?t đ?ng và các thu?t ng? trong các c?a hàng h?n không thay đ?i.
 • N?u hai web site b? sưu t?p có tên web site tương t?, b?n không th? thêm m?t liên k?t đi?u hư?ng đ?n m?t web site b? sưu t?p tuyển tập site khác.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t web site ? g?c c?a m?t tuyển tập site trong SharePoint Server 2010.
  • B?n thêm m?t tag cloud Web ph?n vào web site.
  • B?n ch?nh s?a m?t ph?n web site và sau đó ch?n cácTheo URL hi?n t?i c?a t?t c? ngư?i dùng tùy ch?n theo các Hi?n th? th? Nhóm.
  • B?n thêm th? vào ph?n Web.
  • B?n ch?y vi?c duy tr? d? li?u x? h?i và sau đó làm m?i web site.
  Trong trư?ng h?p này, các th? đư?c không đư?c thêm vào ph?n Web như mong đ?i.
 • Gi? s? b?n t?o m?t tài li?u trong m?t Thư viện Tài liệu trên web site SharePoint Server 2010. V? v?y, tên ti?u s? ngư?i dùng c?a b?n đư?c hi?n th? như là tác gi? c?a tài li?u. Sau đó, b?n tra c?u các tài li?u trên web site. Trong t?nh hu?ng này, tác gi? không hi?n th? chính xác trong k?t qu? tra c?u.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n truy c?p vào m?t tuyển tập site như là m?t ngư?i dùng d?u ki?m tên.
  • Sau đó, yousite b? sưu t?p có ch?a m?t truy v?n N?i dung Web m?t ph?n liên k?t vào danh sách l?ch.
  • B?n nh?p vào m?t m?c l?ch trong m?t ph?n n?i dung truy vấn web.
  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? truy c?p vào m?c l?ch ph?n truy vấn web N?i dung. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  401 Truy c?p trái phép

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho k? ti?p C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang đ?a phương th?i gian. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Coreserver2010-kb2553159-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6131.5003106,869,11218 Tháng mư?i hai 1222: 27

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng109,429,24814 Tháng mư?i hai 123: 15

Coreserver-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85612 Tháng tám 1420: 28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80812 Tháng tám 1420: 03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i20-Tháng b?y-1114: 14
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75212 Tháng tám 1420: 05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63212 Tháng tám 1420: 28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,5041-Tháng b?y-1117: 26
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82412 Tháng tám 1420: 28
Csexport.exe4.0.2450.4943.61612 Tháng tám 1420: 28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63212 Tháng tám 1420: 28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33612 Tháng tám 1420: 28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-Oct-1223: 54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29612 Tháng tám 1420: 28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47212 Tháng tám 1420: 28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16012 Tháng tám 1420: 28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90412 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1421: 19
GALSync.dll4.0.2450.4964,09612 Tháng tám 1420: 28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19212 Tháng tám 1420: 28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64012 Tháng tám 1420: 28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79212 Tháng tám 1420: 28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56812 Tháng tám 1420: 28
Logging.dll4.0.2450.4918,52812 Tháng tám 1420: 28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23212 Tháng tám 1420: 28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75212 Tháng tám 1420: 28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37612 Tháng tám 1420: 28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85612 Tháng tám 1420: 05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62412 Tháng tám 1420: 28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83212 Tháng tám 1420: 28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04012 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48012 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-Tháng b?y-1113: 35
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6130.5000375,39226-Oct-1212: 59
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6130.5000375,39226-Oct-1212: 59
Microsoft.Office.documentmanagement.Pages.dll14.0.6124.5000125,57627-Tháng sáu-1211: 34
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll14.0.6125.5000211,56818-Tháng b?y-1219: 13
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80016 Tháng mư?i m?t 1116: 16
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12820-Tháng b?y-1113: 43
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.Intl.dll14.0.6128.5000236,20820-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 22
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6129.50001,251,43218-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Tháng ba-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Tháng ba-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6131.500213,285,46412 Tháng mư?i hai 74: 38
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6131.500213,285,46412 Tháng mư?i hai 74: 38
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6131.50002,759,2646 Tháng mư?i m?t 1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6131.50002,759,2646 Tháng mư?i m?t 1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6130.500072,34426-Oct-1212: 20
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287 Tháng 1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll14.0.6131.5000154,2166 Tháng mư?i m?t 1219: 17
Microsoft.Office.Workflow.Feature.dll14.0.6105.500038,77618 Tháng 1117: 00
Microsoft.Office.Workflow.Pages.dll14.0.6113.500088,91211 Tháng mư?i m?t 20: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1420: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91212 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1114: 06
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6130.50003,177,04826-Oct-1212: 27
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6130.50003,177,04826-Oct-1212: 27
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616 Tháng mư?i m?t 1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616 Tháng mư?i m?t 1114: 49
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6130.50001,051,24026-Oct-1212: 20
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6130.50001,051,24026-Oct-1212: 20
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65612 Tháng tám 1420: 28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05612 Tháng tám 1420: 28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11212 Tháng tám 1420: 28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39212 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1421: 19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll4.0.2450.498,80012 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36012 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71212 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50412 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61612 Tháng tám 1420: 28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26412 Tháng tám 1420: 28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96012 Tháng tám 1420: 28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52812 Tháng tám 1420: 28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95212 Tháng tám 1420: 28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00812 Tháng tám 1420: 28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62412 Tháng tám 1420: 28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53613-Tháng ba-1221: 58
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34413-Tháng ba-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6131.50004,988,5206 Tháng mư?i m?t 1219: 19
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565 Tháng mư?i m?t 1213: 49
MSVCR909.0.21022.8627,2005 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50412 Tháng tám 1420: 28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96012 Tháng tám 1420: 28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416 Tháng 1222: 22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616 Tháng 1222: 22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016 Tháng 1222: 22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46412 Tháng tám 1420: 28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10411 Tháng mư?i m?t 122: 51
Ntma.dll4.0.2450.4955,89612 Tháng tám 1420: 28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91212 Tháng tám 1420: 28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46412 Tháng tám 1420: 28
Office.ODF14.0.6106.50004,297,56811 Tháng sáu 82: 41
Operations.dll4.0.2450.4976,39212 Tháng tám 1420: 28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-Oct-1222: 58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,1761-Tháng b?y-1117: 26
Preview.dll4.0.2450.49318,04812 Tháng tám 1420: 28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415 Tháng 1214: 55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015 Tháng 1214: 55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015 Tháng 1214: 55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815 Tháng 1214: 55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015 Tháng 1214: 55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615 Tháng 1214: 55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415 Tháng 1214: 55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215 Tháng 1214: 55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415 Tháng 1214: 55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015 Tháng 1214: 55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815 Tháng 1214: 55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36812 Tháng tám 1420: 28
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-Tháng b?y-1113: 40
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71212 Tháng tám 1420: 28
Setup.exe14.0.6131.50031,377,88012 Tháng mư?i hai 125: 19
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69612 Tháng tám 617: 20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42412 Tháng tám 1420: 28
Svrsetup.dll14.0.6131.50037,318,60012 Tháng mư?i hai 125: 19
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06412 Tháng tám 1420: 28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96012 Tháng tám 717: 19
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48812 Tháng tám 1420: 28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60812 Tháng tám 1420: 28

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553159 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553159 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553159

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com