Mô t? v? C?p Nh?t Outlook k?t n?i x? h?i (Oscmoss-x-none.msp): tháng 10 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553267 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook x? h?i k?t n?i (OSC). B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Microsoft Outlook 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Gi?i pháp

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit Update for Outlook 2010 C?p Nh?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Sharepointprovider.dll14.0.6117.5000297,2647-Tháng 2-1220:39

64-bit Update for Outlook 2010 C?p Nh?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Sharepointprovider.dll14.0.6117.5000377,6487-Tháng 2-1221:28

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính, h?y làm theo các bư?c cho h? đi?u hành b?n đang ch?y.
Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vàomáy tính.
 2. Trong các T?m máy tính h?p, g?Socialconnector.dll, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào Socialconnector.dll, và sau đó b?mthu?c tính.
 4. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Socialconnector.dll đư?c cài đ?t trên máy tính.
Windows Vista
 1. Nh?p vào b?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , và thenclick T?m.
 2. Nh?p vào T?m ki?m nâng cao.
 3. Trong h?p đ?a đi?m , nh?p vào LocalHard ? đ?a.
 4. Trong h?p tên , nh?pSocialconnector.dll, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoSocialconnector.dll, và sau đó b?mthu?c tính.
 6. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Socialconnector.dll đư?c cài đ?t trên máy tính.
Windows XP
 1. B?t đ?u hư?ng d?n t?m ki?m. Đ? làm đi?u này, b?m vàob?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.

  Lưu ? N?u Windows Desktop Search b?t đ?u, h?y nh?p vào Clickhere đ? s? d?ng hư?ng d?n t?m ki?m.
 2. Trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m, nh?p vào t?t c? các t?p tin andfolders trong c?a s? Hư?ng d?n t?m ki?m .
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? Socialconnector.dll, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoSocialconnector.dll, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Trên tab chung và trên tabPhiên b?n , lưu ? các thu?c tính c?a Socialconnector.dll t?p tin thatis đư?c cài đ?t trên máy tính.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vàoOK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng theoperating b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, ch?n b?n C?p Nh?t 2553267, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. B?m vào đ? ch?n h?p ki?m Hi?n th? thông tin C?p Nh?t .
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, ch?n b?n C?p Nh?t 2553267, và sau đó b?m lo?i b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553267 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2553267 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553267

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com