M t? v? C?p Nh?t Office 2010: August 14, 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2553272 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2010. B?n c?p nh?t ny cung c?p cc b?n s?a l?i m?i nh?t cho cc phin b?n 32-bit v 64-bit c?a Office 2010. Ngoi ra, b?n c?p nh?t ny bao g?m s? ?n ?nh v hi?u su?t c?i ti?n.

Gi?i php

C?p nh?t thng tin chi ti?t

B?n c?p nh?t ny khng thay th? b?t c? C?p Nh?t pht hnh tr?c .

Lm th? no ? c ?c v ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t

Sau y t?p tin c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi ph?n m?m 32-bit C?p Nh?t by gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi ph?n m?m 64-bit C?p Nh?t by gi?.

? bi?t thm thng tin v? lm th? no ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? cc b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut t?p tin ny cho vi-rt. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m pht hi?n vi rt hi?n t?i ? c s?n trn ngy m cc t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.
Kh?i ?ng l?i thng tin
B?n khng c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny.

Lm th? no ? xc ?nh xem cc b?n C?p Nh?t ?c ci ?t chuyn bi?t

B?n c?p nh?t ny ch?a cc t?p c cc phin b?n ?c li?t k trong b?ng sau.

32-bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?p tinNgy thngTh?i gian
Mscss7en.dll14.0.6123.5000307,3448-Jun-1212: 53
Msgr3en.dll3.1.0.175193,214,05612-Sep-1122: 42
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,13617-Jan-1220: 09
Css7.dll_103314.0.6123.5000307,3448-Jun-1212: 53
64-bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?p tinNgy thngTh?i gian
Mscss7en.dll14.0.6123.5000480,9128-Jun-1212: 55
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,64817-Jan-1220: 26
Css7.dll_103314.0.6123.5000480,9128-Jun-1212: 55

Lm th? no ? g? b? ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny

 1. Nh?p vo B?t ?u, v sau nh?p vo Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, v sau nh?p vo Ok.
 3. S? d?ng m?t trong cc th? t?c sau y, ty thu?c vo h iu hanh b?n ang ch?y:
  • Windows 7 v Windows Vista
   1. Nh?p vo Xem ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sch C?p Nh?t, xc ?nh v? tr v b?m C?p Nh?t 2553272 v sau b?m G? ci ?t chuyn bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vo y ? ch?n cc Hi?n th? thng tin C?p Nh?t hp kim.
   2. Trong danh sch C?p Nh?t, xc ?nh v? tr v b?m C?p Nh?t 2553272 v sau b?m Lo?i b?.
TechCenter h? th?ng vn ph?ng ch?a cc b?n c?p nh?t m?i nh?t hnh chnh v tri?n khai chi?n l?c ti nguyn cho t?t c? cc phin b?n c?a vn ph?ng. ? bi?t thm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng vn ph?ng, i ?n web site c?a Microsoft sau y:
N h? tr? v ti nguyn cho Microsoft Office

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2553272 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Tam 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? kha:
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2553272 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2553272

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com