Mô t? c?a Outlook 2010 update: Tháng m?t 8, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553323 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit editions c?a Outlook 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

32-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000414.0.6009.100015190420 Tháng mư?i, 201023:08
Contab32.dll14.0.6009.100013503222 Tháng mư?i, 201022:05
Dlgsetp.dll14.0.6108.50008792020 Tháng b?y, 201123:09
Emsmdb32.dll_000514.0.6109.5000170488816-Tháng tám-201112:23
Envelope.dll14.0.6024.100015500817 Tháng 3 năm 201117:34
Exsec32.dll_000114.0.6019.100033057612 Tháng 2 năm 20117:51
Impmail.dll14.0.6009.100013552820 Tháng mư?i, 201023:08
Mapiph.dll14.0.6108.500027331220 Tháng b?y, 201123:09
Mimedir.dll14.0.6108.500035926420 Tháng b?y, 201123:09
Mspst32.dll_000414.0.6108.5000125636822 Tháng b?y, 20116:13
Olmapi32.dll14.0.6108.5000328384022 Tháng b?y, 20116:13
Omsmain.dll14.0.6015.100072486428 Tháng mư?i hai, 20107:52
Omsxp32.dll14.0.6015.100023336028 Tháng mư?i hai, 20107:52
Outlacct.dll14.0.6009.10002800022 Tháng mư?i, 201022:05
Outlctl.dll14.0.6009.100012272020 Tháng mư?i, 201023:08
Outlmime.dll14.0.6108.500052365620 Tháng b?y, 201123:09
Outlook.exe14.0.6109.50051575920021-Tháng chín-201117:26
Outlph.dll14.0.6024.100032961619 Tháng 3 năm 20116:08
Outlrpc.dll14.0.6016.10004335213 Tháng 1 năm 20111:59
Outlvbs.dll_000114.0.6009.10005566420 Tháng mư?i, 201023:08
Pstprx32.dll14.0.6106.500030909612 Tháng 6 năm 201117:32
Recall.dll14.0.6108.50004490420 Tháng b?y, 201123:09
Rtfhtml.dll14.0.6009.100042328022 Tháng mư?i, 201022:05
Scanpst.exe_000214.0.6015.10003932813 Tháng mư?i hai, 20108:15
Scnpst32.dll14.0.6106.500033680812 Tháng 6 năm 201117:32
Scnpst64.dll14.0.6106.500034756812 Tháng 6 năm 201117:32
Transmgr.dll14.0.6009.100010534420 Tháng mư?i, 201022:10

64-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000414.0.6009.100022614420 Tháng mư?i, 201022:19
Contab32.dll14.0.6009.100018367222 Tháng mư?i, 201022:28
Dlgsetp.dll14.0.6108.500011812820 Tháng b?y, 201123:48
Emsmdb32.dll_000514.0.6109.5000227832816-Tháng tám-201112:49
Envelope.dll14.0.6024.100021952017 Tháng 3 năm 201117:26
Exsec32.dll_000114.0.6019.100047547212 Tháng 2 năm 20118:19
Impmail.dll14.0.6009.100018672820 Tháng mư?i, 201022:19
Mapiph.dll14.0.6108.500041718420 Tháng b?y, 201123:48
Mimedir.dll14.0.6108.500054358420 Tháng b?y, 201123:48
Mspst32.dll_000414.0.6108.5000169464022 Tháng b?y, 201119:28
Olmapi32.dll14.0.6108.5000461299222 Tháng b?y, 201119:28
Omsmain.dll14.0.6015.1000110425628 Tháng mư?i hai, 20107:52
Omsxp32.dll14.0.6015.100036596828 Tháng mư?i hai, 20107:52
Outlacct.dll14.0.6009.10004080022 Tháng mư?i, 201022:28
Outlctl.dll14.0.6009.100016624020 Tháng mư?i, 201022:19
Outlmime.dll14.0.6108.500072128820 Tháng b?y, 201123:48
Outlook.exe14.0.6109.50052402083221-Tháng chín-201117:22
Outlph.dll14.0.6024.100039003219 Tháng 3 năm 20116:19
Outlrpc.dll14.0.6016.10005871213 Tháng 1 năm 20112:11
Outlvbs.dll_000114.0.6009.10007153620 Tháng mư?i, 201022:19
Pstprx32.dll14.0.6106.500042788012 Tháng 6 năm 201117:44
Recall.dll14.0.6108.50005668020 Tháng b?y, 201123:48
Rtfhtml.dll14.0.6009.100056715222 Tháng mư?i, 201022:28
Scanpst.exe_000214.0.6015.10004700813 Tháng mư?i hai, 201011:41
Scnpst32.dll14.0.6106.500045047212 Tháng 6 năm 201117:44
Scnpst64.dll14.0.6106.500044843212 Tháng 6 năm 201117:44
Transmgr.dll14.0.6009.100013094420 Tháng mư?i, 201021:46

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y:
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2553323, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2553323, và sau đó b?m lo?i b?.


TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553323 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2553323 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553323

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com