Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553333 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office 2010, ngày 11 tháng 12 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? b?n m? m?t t?p tin .pptx có đ? phân gi?i cao h?nh ?nh trong Microsoft PowerPoint 2010. Tuy nhiên, khi b?n chuy?n đ?i gi?a các trang tr?nh bày ho?c ch?nh s?a các t?p tin, b?n tr?i nghi?m hi?u su?t ch?m.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có văn ph?ng 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Key.
 4. Lo?i GFX, và sau đó nh?n Enter.
 5. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD (32-chút).
 7. Lo?i CompressImageDPI, và sau đó nh?n Enter.
 8. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào CompressImageDPI, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 9. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, 1, ho?c 2, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? Ch? đ?nh các giá tr? sau đây đ? ch? ra m?c đ? nén:
  • Ch? đ?nh "0" đ? nén h?nh ?nh đ? 220 dpi.
  • Ch? đ?nh "1" đ? nén h?nh ?nh đ? 150 dpi.
  • Ch? đ?nh "2" đ? nén h?nh ?nh đ? 96 dpi.
  N?u dpi h?nh ?nh là th?p hơn so v?i các thi?t l?p quan tr?ng cơ quan ki?m nh?p, nén không đư?c áp d?ng.
 10. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 11. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD (32-chút).
 12. Lo?i Compress8bppIndexedPaletteImages, và sau đó nh?n Enter.
 13. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Compress8bppIndexedPaletteImages, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 14. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i giá tr? Nonzero tích c?c, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? M?t giá tr? tích c?c ch? ra t?i thi?u chi?u r?ng ho?c chi?u cao trên h?nh ?nh nén đư?c kích ho?t. Giá tr? 0 vô hi?u hóa này khóa s? ki?m nh?p. Ví d?, n?u b?n mu?n gi?i h?n nén h?nh ?nh có chi?u r?ng ho?c chi?u cao hơn 1000 pixel, ch? sau đó đ?nh "1000." Ho?c, n?u b?n ch? đ?nh "1", t?t c? các h?nh ?nh v?i m?t chi?u r?ng ho?c chi?u cao l?n hơn 1 đi?m ?nh (đi?u này v? cơ b?n là t?t c? h?nh ?nh) đư?c nén.
 15. Thoát kh?i Registry Editor.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang đ?a phương th?i gian. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Gfx2010-kb2553333-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6131.50012,010,92816 Tháng mư?i m?t 122: 01
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
GFX-x-none.mspkhông áp d?ng914,94415 Tháng mư?i m?t 1214: 39
GFX-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
GFX.dll14.0.6131.50001,758,2807 Tháng mư?i m?t 1217: 46
x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Gfx2010-kb2553333-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6131.50012,171,61616 Tháng mư?i m?t 122: 01
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
GFX-x-none.mspkhông áp d?ng1,059,32815 Tháng mư?i m?t 1214: 39
GFX-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
GFX.dll14.0.6131.50002,530,8887 Tháng mư?i m?t 1217: 59

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553333 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2553333 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553333

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com