Apraksts soci?lais Outlook Connector (Osc-x-none.msp, Oscintl lv us.msp): 2012. gada 10. apr?l?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2553406 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu Microsoft Outlook soci?lo savienot?js (OSC). Tas nodro?ina jaun?kos labojumus uz 32-bitu un 64 bitu izdevumam Microsoft Outlook 2010. Turkl?t ?is atjaunin?jums uzlabo stabilit?ti un veiktsp?ju.

Risin?jums

Instal?cijas deta?as

K? ieg?t un instal?t atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
32 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 32 bitu atjaunin?juma pakotni t?l?t.

64 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 64 bitu atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Restart?jiet inform?ciju

Jums nav p?c ?? atjaunin?juma instal??anas restart?jiet datoru.

Noteik?ana, vai atjaunin?jums ir instal?ts

?is atjaunin?jums satur failus, kuru versijas, kuras ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s.
Outlook 2010 atjaunin?jumu 32 bitu
OSC-x-none.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Socialconnector.dll14.0.6117.50002,490,6889-Feb-123:32
Socialprovider.dll14.0.6116.500033,63217-Jan-1221:22

Oscintl lv us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Socialconnectorres.dll_103314.0.6013.1000322,46429-Aug-1110:09

Outlook 2010 atjaunin?jums 64 bitu
OSC-x-none.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Socialconnector.dll14.0.6117.50003,299,6487-Feb-1221:28
Socialprovider.dll14.0.6116.500038,75217-Jan-1223:54

Oscintl lv us.msp
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Socialconnectorres.dll_103314.0.6013.1000322,46429-Aug-1110:08

Lai noteiktu, kuras versijas faili ir instal?ti dator?, izpildiet oper?t?jsist?mai, kas darbojas j?su dator?.
Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam uzdators.
 2. ?aj? mekl??ana dator? ierakstietSocialconnector.dll, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Socialconnector.dllun p?c tam noklik??iniet uzRekviz?ti.
 4. Ciln? Visp?r?gi Piez?me dator? instal?taj? Socialconnector.dll faila rekviz?tus.
Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  , un Mekl?tthenclick.
 2. Noklik??iniet uz Detaliz?t? mekl??ana.
 3. adreses lodzi?? atra?an?s vieta noklik??iniet uz LocalHard brauc.
 4. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds ierakstietSocialconnector.dll, un p?c tam noklik??iniet uzMekl?t.
 5. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uzSocialconnector.dllun p?c tam noklik??iniet uzRekviz?ti.
 6. Ciln? Visp?r?gi Piez?me dator? instal?taj? Socialconnector.dll faila rekviz?tus.
Windows XP
 1. S?kt mekl??anas pal?gu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uzS?ktun p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.

  Piez?me. Ja Windows darbvirsmas mekl??anas r?ks tiek start?ts, noklik??iniet uz noklik??iniet ?eit nok??tu , lai izmantot priek?roc?bu mekl??anas pal?gu.
 2. Mekl??anas rezult?tu log? noklik??iniet uz visus failus andfolders r?t? Mekl??anas pal?gu .
 3. Visu vai da?u faila nosaukuma adreses lodzi?? Socialconnector.dll, un p?c tam noklik??iniet uzMekl?t.
 4. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uzSocialconnector.dllun p?c tam noklik??iniet uzRekviz?ti.
 5. Ciln?s Visp?r?gi unversiju , Piez?me rekviz?tu Socialconnector.dll failu thatis, kas instal?tas dator?.

K? no?emt ?? atjaunin?juma instal?ciju

 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uzpalaist.
 2. Tips Appwiz.cpl, un p?c tam noklik??iniet uzLabi.
 3. Veiciet vienu no ??m darb?b?m, atkar?b? no theoperating sist?mas, kas darbojas j?su dator?.
  • Windows 7 un Windows Vista
   1. Noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atlasiet atjaunin?jumu 2553406 un p?c tam noklik??iniet uz atinstal?t.
  • Windows XP
   1. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?a R?d?t atjaunin?jumus .
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atlasiet atjaunin?jumu 2553406 un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2553406 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2553406 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2553406

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com