Visi TCP/IP porti, kam ir statuss TIME_WAIT, netiek aizv?rti p?c 497 dien?m kop? sist?mas start??anas sist?m? Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2553549 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2, rodas t?l?k nor?d?t?s probl?mas.

1. probl?ma

. Visi TCP/IP porti, kuriem ir statuss TIME_WAIT, netiek aizv?rti 497 dienas p?c sist?mas start??anas. ?? iemesla d?? TCP/IP porti var b?t izsmelti, un nevar izveidot jaunas TCP/IP sesijas.

Piez?me. ?? probl?ma var ietekm?t da?as ar t?klu saist?tas darb?bas ?aj? dator?. Piem?ram, varat m??in?t izmantot to da?os att?l?s p?rvald?bas r?kos, lai p?rvald?tu Windows Server 2008 dom?na kontrolleri, kas darbojas vair?k nek? 497 dienas. ?aj? piem?r? att?l?s p?rvald?bas r?kus nevar pievienot dom?na kontrollerim.

2. probl?ma

. TCP/IP kan?la izl?de neizdodas p?c 248,5 dien?m. Izmantojot izl?des savienojumus, sist?mas p?rtrauks rea??t p?c 248,5 dien?m.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas vienai no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Windows Vista 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 K? ieg?t jaun?ko oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968849 K? ieg?t jaun?ko oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto labojumfailu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?ciju
Svar?gi! Sist?mas Windows Vista labojumfaili un sist?mas Windows Server 2008 labojumfaili ir iek?auti vien? pakotn?. Ta?u labojumfailu piepras??anas lap? ir nor?d?ts tikai ?Windows Vista?. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? ?Windows Vista?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u ?Attiecas uz?, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR l?meni (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var atpaz?t p?c faila versijas numura, k? tas ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • 1. servisa pakotne ir integr?ta sist?mas Windows Server 2008 laidiena versij?. T?d?? atskaites punkta RTM faili attiecas tikai uz sist?mu Windows Vista. Atskaites punkta RTM faila versijas numurs ir 6.0.0000. xxxxxx.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? ?Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 un Windows Vista? ir nor?d?ti atsevi??i. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264331,23216-May-201113:13
Netio.sys6.0.6001.22917220,04818-May-201113:26
Bfe.dll6.0.6001.22917328,70412-May-201114:28
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2291798,19218-May-201113:25
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-May-201114:29
Ikeext.dll6.0.6001.22917438,27212-May-201114:29
Wfp.mofNot applicable81404-Mar-201005:54
Wfp.tmfNot applicable208,96612-May-201113:10
Tcpip.sys6.0.6001.22917902,54418-May-201113:25
Tcpip.sys6.0.6002.22643913,29618-May-201113:25
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264340,44816-May-201113:52x64
Netio.sys6.0.6001.22917342,92818-May-201113:22x64
Bfe.dll6.0.6001.22917458,24012-May-201114:50x64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917165,26418-May-201113:22x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917779,77612-May-201114:52x64
Ikeext.dll6.0.6001.22917454,65612-May-201114:53x64
Wfp.mofNot applicable81426-Feb-201004:14Not applicable
Wfp.tmfNot applicable207,89612-May-201113:34Not applicable
Tcpip.sys6.0.6001.229171,413,52018-May-201113:22x64
Tcpip.sys6.0.6002.226431,424,27218-May-201113:22x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-May-201114:29x86
Wfp.mofNot applicable81404-Mar-201005:54Not applicable
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264380,89616-May-201114:03IA-64
Netio.sys6.0.6001.22917638,35218-May-201113:15IA-64
Bfe.dll6.0.6001.22917781,31212-May-201114:27IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917261,00818-May-201113:15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.229171,122,30412-May-201114:28IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22917925,69612-May-201114:29IA-64
Wfp.mofNot applicable81425-Feb-201007:43Not applicable
Wfp.tmfNot applicable208,01312-May-201113:22Not applicable
Tcpip.sys6.0.6001.229172,942,86418-May-201113:15IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.226432,968,97618-May-201113:15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-May-201114:29x86
Wfp.mofNot applicable81404-Mar-201005:54Not applicable
Piez?mes par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 failu inform?ciju
Svar?gi Sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? ?Windows 7/Windows Server 2008 R2?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u ?Attiecas uz?, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR l?meni (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var atpaz?t p?c faila versijas numura, k? tas ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai pla?a laidiena labojumi, kas ir paredz?ti izplat?tu un ?oti svar?gu probl?mu nov?r?anai. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • Katr? vid? instal?tie MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum) ir nor?d?ti atsevi??i sada?? Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi atjaunin?to komponentu st?vok?a uztur??anai. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpip.sys6.1.7600.169431,286,00007-Jan-201206:01x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122187,24807-Jan-201205:52x86
Tcpip.sys6.1.7600.211221,302,38407-Jan-201205:52x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.177571,290,60807-Jan-201205:53x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893187,76007-Jan-201207:00x86
Tcpip.sys6.1.7601.218931,303,92007-Jan-201207:00x86
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpip.sys6.1.7600.169431,896,30407-Jan-201206:38x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122288,11207-Jan-201206:50x64
Tcpip.sys6.1.7600.211221,878,89607-Jan-201206:50x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.177571,920,36807-Jan-201206:49x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893288,62407-Jan-201206:29x64
Tcpip.sys6.1.7601.218931,901,42407-Jan-201206:29x64
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpip.sys6.1.7600.169433,787,63207-Jan-201205:40IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122482,67207-Jan-201205:35IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.211223,804,52807-Jan-201205:35IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.177573,794,80007-Jan-201205:24IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893483,18407-Jan-201205:29IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.218933,807,08807-Jan-201205:29IA-64

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

?aj? labojumfail? ir ietverta probl?ma, kas ir nor?d?ta rakst? KB 2752589. ?? iemesla d?? pirms ?? labojumfaila lieto?anas skatiet rakstu KB 2752589. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2752589 ?0x000000D1? p?rtrauk?anas k??da p?c labojumfaila 979612 vai jebkuras jaun?kas labojumfaila versijas, kur? ietverts fails Tcpip.sys, instal??anas dator?, kur? darbojas Windows Vista vai Windows Server 2008


Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Ja izmantoj?t dro??bas bi?etenu MS12-032 (KB 2688338 ) un m??in?t lietot labojumfailu, kas nor?d?ts ?aj? rakst?, tiks par?d?ts k??das zi?ojums, kur? nor?d?ts, ka datoram nav nepiecie?ams labojumfails. Bi?eten? MS12-032 ir ietverts KB 2553549 labojumfails sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. Tom?r sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfails ir nepiecie?ams pat tad, ja ir izmantots bi?etens MS12-032.

Sist?m? Windows Server 2008 R2 un Windows 7 ?is labojumfails ir izlaists k? du?l? zara slodze, kas atbalsta LDR un GDR zarus. ?? iemesla d?? jaun?kaj? dro??bas atjaunin?jumu programm?, kas ir izdota ??m sist?m?m un kur? ir ietverti t?di pa?i bin?rie faili k? ?aj? labojumfailu pakotn?, ir ietverts ar? labojums probl?m?m, kuras ir aprakst?tas sada?? ?Simptomi?.

Tom?r sist?m? Windows Server 2008 un Windows Vista ?is labojumfails ir izdots k? tikai LDR zara slodze. ?? iemesla d?? jaun?kaj? dro??bas atjaunin?jumu programm?, kas ir izdota ??m sist?m?m un kur? ir ietverti t?di pa?i bin?rie faili k? ?aj? labojumfailu pakotn?, nav ietverts ar? labojums probl?m?m, kuras ir aprakst?tas sada?? ?Simptomi?.

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Vista un Windows Server 2008 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_327d05106f28b36766b98c71f51ab813_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_a0b961dc4d558f25.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:45
File nameX86_34d04ad683f1edbe29a1d7b454c665d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_227a7ae36173062c.manifest
File versionNot applicable
File size1,402
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:45
File nameX86_47cf869a2cfb89585773782270abcba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_850e32aa108fd846.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:45
File nameX86_e1c997d632bb21ca3d5f1a9b296051d3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b1bf9d52c24aab57.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:45
File nameX86_f65dd9d023de5b31b4eda91ca82c3923_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_184d6c84a4d72372.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:45
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_886515181bce947b.manifest
File versionNot applicable
File size4,845
Date (UTC)16-May-2011
Time (UTC)15:19
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_57214aeace6cddb3.manifest
File versionNot applicable
File size4,114
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameX86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdaa4dfe43aa2e5d.manifest
File versionNot applicable
File size131,815
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a3f0677f85974a.manifest
File versionNot applicable
File size6,596
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b565f1637cc7dae5.manifest
File versionNot applicable
File size6,762
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Vista un Windows Server 2008 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_14aff7f8c6cb9179155f93fc9ee23747_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_72f7bc03659b78f3.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_3c0d25b1865e3c48a5a52cf4fb2cbc71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8806544a67e46b79.manifest
File versionNot applicable
File size721
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_4c5d166f50f7476f4bdc81b326784050_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_7a99adc20615698a.manifest
File versionNot applicable
File size1,410
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_773445a8d8f3d42c36344e7d2fef8d62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_37034088d1929361.manifest
File versionNot applicable
File size1,766
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_b69315dd87979a0a17b52e9707ef0afd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_2d6b3f2726b3cf9e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_fad84677842d5fea0be5e1e6b7d6acb2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_253b2c7b990c7995.manifest
File versionNot applicable
File size2,114
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e483b09bd42c05b1.manifest
File versionNot applicable
File size5,122
Date (UTC)16-May-2011
Time (UTC)15:49
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b33fe66e86ca4ee9.manifest
File versionNot applicable
File size4,122
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_29c8e981fc079f93.manifest
File versionNot applicable
File size131,861
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_0fc28beb37e30880.manifest
File versionNot applicable
File size6,618
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_11848ce735254c1b.manifest
File versionNot applicable
File size6,784
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
File versionNot applicable
File size2,730
Date (UTC)12-May-2011
Time (UTC)14:37
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
File versionNot applicable
File size71,155
Date (UTC)12-May-2011
Time (UTC)14:37
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_4eafefd2d7f59ce59f5113d0b9d3aa1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_e31960d0c2efbbc8.manifest
File versionNot applicable
File size1,406
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:43
File nameIa64_5a9a2de42ce9dba30e423fe05155d678_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_3a83a2f5b55d0cb5.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:43
File nameIa64_7b3566eb5f6e7336263efa20676c58e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e3974036d6488682.manifest
File versionNot applicable
File size1,066
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:43
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8866b90e1bcc9d77.manifest
File versionNot applicable
File size5,118
Date (UTC)16-May-2011
Time (UTC)15:44
File nameIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_5722eee0ce6ae6af.manifest
File versionNot applicable
File size4,118
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameIa64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdabf1f443a83759.manifest
File versionNot applicable
File size131,838
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a5945d7f83a046.manifest
File versionNot applicable
File size6,607
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b56795597cc5e3e1.manifest
File versionNot applicable
File size6,773
Date (UTC)18-May-2011
Time (UTC)13:47
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
File versionNot applicable
File size2,730
Date (UTC)12-May-2011
Time (UTC)14:37
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
File versionNot applicable
File size71,155
Date (UTC)12-May-2011
Time (UTC)14:37

Papildinform?cija par failiem oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_23c592bb365b84f142f87f02dc2f3880_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_6a005a8348724dd5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_4020dfd311bfefc91d69dc1423298500_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_59016db9ecd611aa.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_cee75e7b0bf56755f3c99f419f715a69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_990050afd29c7ea5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8719dc5f32cd5eb522fb696ef56853e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_13b9ab9fbcc75691.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31db2f5c79b22df.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bbc770e0a9a4b2.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fd4137c4c61018.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)13:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5579d2ade07ba4a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)08:07
PlatformNot Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_067181ec8427b1c6a84ea4b0abaaab50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_8539682913334df9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_575501fc72b4464c8181268ad20ed48e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_39e8ded8a97d52d0.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c7efbebbb1e6a18f16fb8a662fcbd7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_3d3f38744b28a49c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7035f0529f97dbeeca6150717ba06c90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_2e808f4aa27ae192.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_0f3c4e797ff89415.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_0fda62f4990715e8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_111bdcbb7d23814e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_117638ae96652b80.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)08:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,153
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,215
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_0d8bf3a1001841a66b7427886384ba45_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_db736437fa44b5fd.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a37f129ad6142c67c6078983b9e14725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_38fd017d786d725b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ad6ea0d78f9587c95d5a8a988bc31dce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_f5ce1b72516bb4f6.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d6c5f27b0415b37ee887564e1645bb1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_2ca32b74af51fd9f.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31f56ebc7992bdb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bd6b66e0a7adae.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fee52dc4c41914.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5594120de05c346.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)08:03
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)07-Jan-2012
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable

Rekviz?ti

Raksta ID: 2553549 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Pre-Beta
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2553549

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com