Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2555408 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ch?a hotfixes cho Microsoft SQL Server 2008 v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành c?a SQL Server 2008 SP2.

Lưu ? Này xây d?ng c?a gói tích l?y c?ng đư?c bi?t đ?n như xây d?ng 10.00.4316.0.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

  • SQL Server 2008 hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. V? v?y, m?t trong nh?ng gói tích l?y có th? đư?c áp d?ng cho b?t k? ngôn ng? đư?c h? tr?.
  • M?t trong nh?ng gói tích l?y bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y 5 cho SQL Server 2008 SP2

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 ch?a hotfix trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t gói tích l?y là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
7281142569923Kh?c ph?c: T?i lên các công vi?c c?a nhà sưu t?p d? li?u m?t cách nhanh chóng m? và đóng m?t s? l?n các c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n n?u các công vi?c t?i lên d? li?u vào m?t b? máy cơ s? d? li?u MDW trong SQL Server 2008
7171022562812Kh?c ph?c: m? l?i 17065 khi b?n theo d?i m?t th? t?c d?ch s?n có ch?a m?t TVP n?u TVP ch?a s? lư?ng l?n c?a văn b?n ho?c h?nh ?nh d? li?u trong SQL Server 2008
7215352546715Kh?c ph?c: Không t? khi m?t tu? ch?nh lưu tr? th? t?c Lan truy?n d? li?u thay đ?i cho m?t nhân b?n giao d?ch trong SQL Server 2008
7267192543687Kh?c ph?c: L?i khi ?ng d?ng khách s? g?i m?t tín hi?u s? chú ? cho SQL Server 2008
7054422539378Kh?c ph?c: Replmerg.exe tai n?n khi nó li?t kê nh?ng thay đ?i m?t tuyên b? trong SQL Server n?u các th? t?c d?ch s?n có nhân v?t nhi?u hơn 4.000
7267422535660Kh?c ph?c: Vai tr? thành viên là đ?ng b? ngay c? khi các y?u t? SynchronizeSecurity đư?c đ?t thành giá tr? SkipMembership SSAS 2008 ho?c trong SSAS 2008 R2
7267292530921Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t tuyên b? t?t c? CHÈN ch?n liên minh các trong SQL Server 2008
7406522524743Kh?c ph?c: Ph?c h?i m?t nhi?u th?i gian hơn mong đ?i cho m?t b? máy cơ s? d? li?u trong m?t môi trư?ng SQL Server 2008
7267262519638Kh?c ph?c: L?i 6512 khi b?n ch?y sp_addsubscription lưu th? t?c n?u tham s? "@ sync_type" đư?c thi?t l?p đ? "sao chép support ch?" trong SQL Server 2008

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y SQL Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

B?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 64 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.0103,78406-Jul-201111: 22x 64
Commanddest.dll2007.100.4316.0247,14406-Jul-201111: 22x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.093,54406-Jul-201111: 24x 64
Distrib.exe2007.100.4316.086,88806-Jul-201111: 26x 64
DTS.dll2007.100.4316.02,208,10406-Jul-201111: 26x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0473,44806-Jul-201111: 26x 64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0449,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.01,089,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.042,34406-Jul-201111: 26x 64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201111: 26x 64
Exceldest.dll2007.100.4316.0260,45606-Jul-201111: 31x 64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0279,91206-Jul-201111: 31x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0414,56806-Jul-201111: 32x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0423,78406-Jul-201111: 32x 64
Iftsph.dll2007.100.4316.054,63206-Jul-201111: 36x 64
Logread.exe2007.100.4316.0510,82406-Jul-201111: 47x 64
Mergetxt.dll2007.100.4316.033,64006-Jul-201111: 47x 64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201111: 49x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,939,81606-Jul-201111: 49x 64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201111: 50x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201111: 54x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0286,05606-Jul-201111: 54x 64
Rawdest.dll2007.100.4316.0192,87206-Jul-201111: 58x 64
Rawsource.dll2007.100.4316.0182,12006-Jul-201111: 58x 64
Rdistcom.dll2007.100.4316.0792,42406-Jul-201112: 00x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0166,24806-Jul-201112: 00x 64
Replagnt.dll2007.100.4316.018,79206-Jul-201108: 23x 86
Replagnt.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201112: 00x 64
Repldp.dll2007.100.4316.0191,33606-Jul-201108: 23x 86
Repldp.dll2007.100.4316.0230,24806-Jul-201112: 00x 64
Replmerg.exe2007.100.4316.0408,42406-Jul-201112: 00x 64
Replsync.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201112: 00x 64
Snapshot.exe10.0.4316.013,16006-Jul-201109: 02x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0215,91206-Jul-201112: 23x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0341,35206-Jul-201112: 23x 64
Sqllogship.exe10.0.4316.096,10406-Jul-201112: 23x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4316.0229,73606-Jul-201112: 23x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0130,92006-Jul-201112: 24x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0161,12806-Jul-201112: 24x 64
Sqlwep100.dll2007.100.4316.0119,65606-Jul-201112: 24x 64
Ssradd.dll2007.100.4316.045,92806-Jul-201112: 24x 64
Ssravg.dll2007.100.4316.046,44006-Jul-201112: 24x 64
Ssrdown.dll2007.100.4316.030,05606-Jul-201112: 24x 64
Ssrmax.dll2007.100.4316.044,39206-Jul-201112: 24x 64
Ssrmin.dll2007.100.4316.044,39206-Jul-201112: 24x 64
Ssrpub.dll2007.100.4316.030,56806-Jul-201112: 24x 64
Ssrup.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201112: 24x 64
Txagg.dll2007.100.4316.0365,92806-Jul-201112: 26x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0305,00006-Jul-201112: 26x 64
Txderived.dll2007.100.4316.0618,34406-Jul-201112: 26x 64
Txlookup.dll2007.100.4316.0535,40006-Jul-201112: 26x 64
Txmerge.dll2007.100.4316.0232,29606-Jul-201112: 26x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0272,74406-Jul-201112: 26x 64
Txrowcount.dll2007.100.4316.089,44806-Jul-201112: 26x 64
Txsort.dll2007.100.4316.0246,12006-Jul-201112: 26x 64
Txsplit.dll2007.100.4316.0611,17606-Jul-201112: 26x 64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4316.075,62406-Jul-201111: 24x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4316.042,85606-Jul-201111: 24x 86
Rsfxft.dll2007.100.4316.025,44806-Jul-201112: 19x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlaccess.dll2007.100.4316.0412,00806-Jul-201112: 23x 86
Sqlagent.exe2007.100.4316.0430,95206-Jul-201112: 23x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4316.0108,39206-Jul-201112: 23x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4316.073,06406-Jul-201109: 04x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4316.033,12806-Jul-201112: 24x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4316.03,608,42406-Jul-201112: 24x 64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0474,47206-Jul-201112: 24x 64
Sqlservr.exe2007.100.4316.057,973,09606-Jul-201112: 24x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0130,92006-Jul-201112: 24x 64
Sqsrvres.dll2007.100.4316.0105,83206-Jul-201112: 24x 64
Xpstar.dll2007.100.4316.0546,66406-Jul-201112: 26x 64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4316.0546,66406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Msgprox.dll2007.100.4316.0202,60006-Jul-201108: 10x 86
Msgprox.dll2007.100.4316.0246,12006-Jul-201111: 50x 64
Replerrx.dll2007.100.4316.0109,41606-Jul-201108: 23x 86
Replerrx.dll2007.100.4316.0134,50406-Jul-201112: 00x 64
Replisapi.dll2007.100.4316.0272,23206-Jul-201108: 23x 86
Replisapi.dll2007.100.4316.0377,70406-Jul-201112: 00x 64
Replprov.dll2007.100.4316.0575,84806-Jul-201108: 23x 86
Replprov.dll2007.100.4316.0728,42406-Jul-201112: 00x 64
Replrec.dll2007.100.4316.0790,88806-Jul-201108: 23x 86
Replrec.dll2007.100.4316.0977,76806-Jul-201112: 00x 64
Replsub.dll2007.100.4316.0410,98406-Jul-201108: 23x 86
Replsub.dll2007.100.4316.0492,90406-Jul-201112: 00x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4316.0361,32006-Jul-201112: 23x 64
Xmlsub.dll2007.100.4316.0192,36006-Jul-201109: 06x 86
Xmlsub.dll2007.100.4316.0308,07206-Jul-201112: 26x 64
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4316.046,95206-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4316.03,233,64006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4316.01,988,45606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4316.04,233,06406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4316.0333,67206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4316.02,828,13606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4316.03,827,56006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4316.083,81606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4316.012,437,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4316.0661,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4316.0251,75206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4316.01,570,66406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4316.0284,52006-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4316.0198,50406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4316.04,343,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4316.02,123,62406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4316.0829,28806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4316.0567,14406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4316.0104,29606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4316.0247,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4316.0759,65606-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.044,531,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.012,339,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.08,154,98406-Jul-201111: 50x 64
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4316.01,337,19206-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4316.07,563,11206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4316.03,471,20806-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0130,92006-Jul-201112: 24x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.044,531,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmdpump.dll10.0.4316.07,431,52806-Jul-201111: 50x 64
Msmdredir.dll10.0.4316.06,210,40806-Jul-201108: 10x 86
Msmdspdm.dll10.0.4316.0178,02406-Jul-201111: 50x 86
Msmdsrv.exe10.0.4316.043,805,54406-Jul-201111: 50x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.012,339,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.08,154,98406-Jul-201111: 50x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4316.0567,14406-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4316.02,828,13606-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4316.083,81606-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4316.0251,75206-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4316.01,570,66406-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4316.0284,52006-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4316.0198,50406-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4316.04,343,65606-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4316.0829,28806-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4316.0104,29606-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4316.0247,65606-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201111: 47x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.012,339,04806-Jul-201111: 50x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4316.01,337,19206-Jul-201112: 00x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0161,12806-Jul-201112: 00x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4316.0165,22406-Jul-201112: 00x 64
Reportingservicesservice.exe2007.100.4316.02,085,22406-Jul-201112: 00x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4316.067,43206-Jul-201112: 00x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4316.02,250,60006-Jul-201112: 00x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4316.01,611,62406-Jul-201112: 00x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlrsos.dll2007.100.4316.015,20806-Jul-201112: 24x 64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.0103,78406-Jul-201111: 22x 64
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4316.0595,81606-Jul-201106: 45x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.069,48006-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4316.04,233,06406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4316.0333,67206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4316.02,123,62406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4316.0759,65606-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4316.03,290,98406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4316.08,968,04006-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4316.03,237,73606-Jul-201108: 13x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Pfclnt.dll2007.100.4316.01,098,08806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4316.02,041,70406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0341,35206-Jul-201112: 23x 64
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqleditors.dll10.0.4316.01,226,60006-Jul-201109: 04x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4316.07,563,11206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4316.03,471,20806-Jul-201109: 04x 86
Sqlresolver.dll10.0.4316.038,76006-Jul-201109: 04x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0474,47206-Jul-201112: 24x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0130,92006-Jul-201112: 24x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4316.046,95206-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
DTS.dll2007.100.4316.02,208,10406-Jul-201111: 26x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0473,44806-Jul-201111: 26x 64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0449,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.01,089,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.042,34406-Jul-201111: 26x 64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201111: 26x 64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0260,45606-Jul-201111: 31x 64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0279,91206-Jul-201111: 31x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0414,56806-Jul-201111: 32x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0423,78406-Jul-201111: 32x 64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.033,64006-Jul-201111: 47x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4316.03,233,64006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4316.01,988,45606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4316.0235,36806-Jul-201111: 47x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4316.01,304,42406-Jul-201111: 49x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.044,531,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.012,339,04806-Jul-201111: 50x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.08,154,98406-Jul-201111: 50x 64
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201111: 54x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0286,05606-Jul-201111: 54x 64
Spresolv.dll2007.100.4316.0179,04806-Jul-201109: 02x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0215,91206-Jul-201112: 23x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0130,92006-Jul-201112: 24x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0161,12806-Jul-201112: 24x 64
Ssradd.dll2007.100.4316.040,80806-Jul-201109: 04x 86
Ssradd.dll2007.100.4316.045,92806-Jul-201112: 24x 64
Ssravg.dll2007.100.4316.041,32006-Jul-201109: 04x 86
Ssravg.dll2007.100.4316.046,44006-Jul-201112: 24x 64
Ssrdown.dll2007.100.4316.026,47206-Jul-201109: 04x 86
Ssrdown.dll2007.100.4316.030,05606-Jul-201112: 24x 64
Ssrmax.dll2007.100.4316.039,78406-Jul-201109: 04x 86
Ssrmax.dll2007.100.4316.044,39206-Jul-201112: 24x 64
Ssrmin.dll2007.100.4316.039,27206-Jul-201109: 04x 86
Ssrmin.dll2007.100.4316.044,39206-Jul-201112: 24x 64
Ssrpub.dll2007.100.4316.026,98406-Jul-201109: 04x 86
Ssrpub.dll2007.100.4316.030,56806-Jul-201112: 24x 64
Ssrup.dll2007.100.4316.025,96006-Jul-201109: 04x 86
Ssrup.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201112: 24x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0305,00006-Jul-201112: 26x 64
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4316.0247,14406-Jul-201111: 22x 64
DTS.dll2007.100.4316.02,208,10406-Jul-201111: 26x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0473,44806-Jul-201111: 26x 64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0449,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.01,089,38406-Jul-201111: 26x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.042,34406-Jul-201111: 26x 64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201111: 26x 64
Exceldest.dll2007.100.4316.0260,45606-Jul-201111: 31x 64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0279,91206-Jul-201111: 31x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0414,56806-Jul-201111: 32x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0423,78406-Jul-201111: 32x 64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201111: 49x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201111: 49x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201111: 50x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4316.0210,79206-Jul-201111: 50x 64
Msmdpp.dll10.0.4316.07,364,96806-Jul-201111: 50x 64
Oledbdest.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201111: 54x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0286,05606-Jul-201111: 54x 64
Rawdest.dll2007.100.4316.0192,87206-Jul-201111: 58x 64
Rawsource.dll2007.100.4316.0182,12006-Jul-201111: 58x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0166,24806-Jul-201112: 00x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
Sqldest.dll2007.100.4316.0264,55206-Jul-201112: 23x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0161,12806-Jul-201112: 24x 64
Txagg.dll2007.100.4316.0365,92806-Jul-201112: 26x 64
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0834,92006-Jul-201112: 26x 64
Txcharmap.dll2007.100.4316.0288,10406-Jul-201112: 26x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0305,00006-Jul-201112: 26x 64
Txderived.dll2007.100.4316.0618,34406-Jul-201112: 26x 64
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0189,80006-Jul-201112: 26x 64
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0187,75206-Jul-201112: 26x 64
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0477,54406-Jul-201112: 26x 64
Txlineage.dll2007.100.4316.096,10406-Jul-201112: 26x 64
Txlookup.dll2007.100.4316.0535,40006-Jul-201112: 26x 64
Txmerge.dll2007.100.4316.0232,29606-Jul-201112: 26x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0272,74406-Jul-201112: 26x 64
Txpivot.dll2007.100.4316.0201,06406-Jul-201112: 26x 64
Txrowcount.dll2007.100.4316.089,44806-Jul-201112: 26x 64
Txscd.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201112: 26x 64
Txsort.dll2007.100.4316.0246,12006-Jul-201112: 26x 64
Txsplit.dll2007.100.4316.0611,17606-Jul-201112: 26x 64
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,725,35206-Jul-201112: 26x 64
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,184,93606-Jul-201112: 26x 64
Txunpivot.dll2007.100.4316.0194,40806-Jul-201112: 26x 64
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4316.0686,95206-Jul-201111: 31x 64
Iftsph.dll2007.100.4316.054,63206-Jul-201111: 36x 64
Lrpolish.dll1.10.0.098,66406-Jul-201111: 47x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71206-Jul-201111: 50x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4316.06,210,40806-Jul-201108: 10x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4316.0669,54406-Jul-201108: 30x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4316.0254,82406-Jul-201109: 02x 86
SQL Server 2008 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010 Tháng b?y, 200808: 28
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610 Tháng b?y, 200811: 39
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Tháng năm, 200803: 51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215 Tháng năm, 200803: 19
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615 Tháng năm, 200811: 15
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Tháng năm, 200811: 11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Tháng năm, 200811: 14
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815 Tháng năm, 200811: 07
Sqlncli.hkhông áp d?ng118,41209 Tháng b?y, 2008
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201118: 43
Sqlncli10.dll2007.100.4316.02,570,08806-Jul-201116: 04
Sqlncli10.dll2007.100.4316.03,171,17606-Jul-201119: 23
Sqlncli10.libkhông áp d?ng5.966 ngư?i09 Tháng b?y, 2008
Sqlncli10.libkhông áp d?ng6.374 ngư?i09 Tháng b?y, 2008
Sqlncli10.libkhông áp d?ng6,74609 Tháng b?y, 2008
SQL Server 2008 ph? bi?n th?i gian ch?y ngôn ng?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0474,47206-Jul-201112: 24x 64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4316.014,18406-Jul-201111: 43x 64

x 86 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.088,42406-Jul-201106: 42x 86
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.069,48006-Jul-201106: 45x 86
Distrib.exe2007.100.4316.075,11206-Jul-201106: 53x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Iftsph.dll2007.100.4316.038,24806-Jul-201107: 28x 86
Logread.exe2007.100.4316.0423,78406-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Rdistcom.dll2007.100.4316.0653,67206-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Replagnt.dll2007.100.4316.018,79206-Jul-201108: 23x 86
Repldp.dll2007.100.4316.0191,33606-Jul-201108: 23x 86
Replmerg.exe2007.100.4316.0341,35206-Jul-201108: 23x 86
Replsync.dll2007.100.4316.099,68806-Jul-201108: 23x 86
Snapshot.exe10.0.4316.013,16006-Jul-201109: 02x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0179,04806-Jul-201109: 02x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0152,93606-Jul-201109: 04x 86
Sqllogship.exe10.0.4316.096,10406-Jul-201109: 04x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4316.0192,87206-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Sqlwep100.dll2007.100.4316.089,44806-Jul-201109: 04x 86
Ssradd.dll2007.100.4316.040,80806-Jul-201109: 04x 86
Ssravg.dll2007.100.4316.041,32006-Jul-201109: 04x 86
Ssrdown.dll2007.100.4316.026,47206-Jul-201109: 04x 86
Ssrmax.dll2007.100.4316.039,78406-Jul-201109: 04x 86
Ssrmin.dll2007.100.4316.039,27206-Jul-201109: 04x 86
Ssrpub.dll2007.100.4316.026,98406-Jul-201109: 04x 86
Ssrup.dll2007.100.4316.025,96006-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4316.075,62406-Jul-201106: 45x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4316.042,85606-Jul-201106: 45x 86
Rsfxft.dll2007.100.4316.020.84006-Jul-201108: 54x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlaccess.dll2007.100.4316.0405,35206-Jul-201109: 02x 86
Sqlagent.exe2007.100.4316.0370,02406-Jul-201109: 02x 86
Sqlctr100.dll2007.100.4316.073,06406-Jul-201109: 04x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4316.032,10406-Jul-201109: 04x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4316.03,608,93606-Jul-201109: 04x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0237,41606-Jul-201109: 04x 86
Sqlservr.exe2007.100.4316.042,799,46406-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqsrvres.dll2007.100.4316.089,96006-Jul-201109: 04x 86
Xpstar.dll2007.100.4316.0300,90406-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4316.0546,66406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Msgprox.dll2007.100.4316.0202,60006-Jul-201108: 10x 86
Replerrx.dll2007.100.4316.0109,41606-Jul-201108: 23x 86
Replisapi.dll2007.100.4316.0272,23206-Jul-201108: 23x 86
Replprov.dll2007.100.4316.0575,84806-Jul-201108: 23x 86
Replrec.dll2007.100.4316.0790,88806-Jul-201108: 23x 86
Replsub.dll2007.100.4316.0410,98406-Jul-201108: 23x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201109: 04x 86
Xmlsub.dll2007.100.4316.0192,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4316.046,95206-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4316.03,233,64006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4316.01,988,45606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4316.04,233,06406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4316.0333,67206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4316.02,828,13606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4316.03,827,56006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4316.083,81606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4316.012,437,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4316.0661,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4316.0251,75206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4316.01,570,66406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4316.0284,52006-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4316.0198,50406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4316.04,343,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4316.02,123,62406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4316.0829,28806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4316.0567,14406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4316.0104,29606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4316.0247,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4316.0759,65606-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4316.01,337,19206-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4316.07,563,11206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4316.03,471,20806-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdpump.dll10.0.4316.06,183,27206-Jul-201108: 10x 86
Msmdredir.dll10.0.4316.06,210,40806-Jul-201108: 10x 86
Msmdspdm.dll10.0.4316.0178,02406-Jul-201108: 10x 86
Msmdsrv.exe10.0.4316.022,013,80006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4316.0567,14406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4316.02,828,13606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4316.083,81606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4316.0251,75206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4316.01,570,66406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4316.0284,52006-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4316.0198,50406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4316.04,343,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4316.0829,28806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4316.0104,29606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4316.0247,65606-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4316.01,337,19206-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4316.0131,94406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.4316.01,118,56806-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4316.067,43206-Jul-201108: 23x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4316.02,250,60006-Jul-201108: 23x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4316.01,611,62406-Jul-201108: 23x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlrsos.dll2007.100.4316.014,69606-Jul-201109: 04x 86
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.088,42406-Jul-201106: 42x 86
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4316.0595,81606-Jul-201106: 45x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.069,48006-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4316.04,233,06406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4316.0333,67206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4316.02,123,62406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4316.0759,65606-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4316.03,290,98406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4316.08,968,04006-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4316.03,237,73606-Jul-201108: 13x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Pfclnt.dll2007.100.4316.01,098,08806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4316.02,041,70406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0152,93606-Jul-201109: 04x 86
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqleditors.dll10.0.4316.01,226,60006-Jul-201109: 04x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4316.07,563,11206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4316.03,471,20806-Jul-201109: 04x 86
Sqlresolver.dll10.0.4316.038,76006-Jul-201109: 04x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0237,41606-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4316.046,95206-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4316.03,233,64006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4316.01,988,45606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4316.0235,36806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4316.01,304,42406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0179,04806-Jul-201109: 02x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Ssradd.dll2007.100.4316.040,80806-Jul-201109: 04x 86
Ssravg.dll2007.100.4316.041,32006-Jul-201109: 04x 86
Ssrdown.dll2007.100.4316.026,47206-Jul-201109: 04x 86
Ssrmax.dll2007.100.4316.039,78406-Jul-201109: 04x 86
Ssrmin.dll2007.100.4316.039,27206-Jul-201109: 04x 86
Ssrpub.dll2007.100.4316.026,98406-Jul-201109: 04x 86
Ssrup.dll2007.100.4316.025,96006-Jul-201109: 04x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4316.0214,88806-Jul-201108: 10x 86
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4316.0461,16006-Jul-201107: 11x 86
Iftsph.dll2007.100.4316.038,24806-Jul-201107: 28x 86
Lrpolish.dll1.10.0.093,03206-Jul-201108: 02x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82406-Jul-201108: 10x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4316.06,210,40806-Jul-201108: 10x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4316.0669,54406-Jul-201108: 30x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4316.0254,82406-Jul-201109: 02x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86
SQL Server 2008 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinDateTime
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010 Tháng b?y, 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Tháng năm, 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Tháng năm, 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Tháng năm, 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Tháng năm, 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Tháng năm, 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Tháng năm, 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Tháng năm, 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Tháng năm, 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Tháng năm, 2008
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-2011
Sqlncli10.dll2007.100.4316.02,570,08806-Jul-2011
Sqlnclir10.RLL2007.100.1600.22229,91210 Tháng b?y, 2008
SQL Server 2008 ph? bi?n th?i gian ch?y ngôn ng?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0237,41606-Jul-201109: 04x 86
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4316.013,67206-Jul-201107: 49x 86

Phiên b?n Itanium ki?n trúc

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.0177,00006-Jul-201115: 33IA-64
Commanddest.dll2007.100.4316.0557,92806-Jul-201115: 33IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.0190,31206-Jul-201115: 34IA-64
Distrib.exe2007.100.4316.0205,67206-Jul-201115: 37IA-64
DTS.dll2007.100.4316.04,259,17606-Jul-201115: 37IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0955,75206-Jul-201115: 37IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0799,59206-Jul-201115: 37IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.02,026,34406-Jul-201115: 37IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.082,28006-Jul-201115: 37IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201115: 37IA-64
Exceldest.dll2007.100.4316.0584,55206-Jul-201115: 41IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0641,89606-Jul-201115: 41IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0952,68006-Jul-201115: 43IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0975,72006-Jul-201115: 43IA-64
Iftsph.dll2007.100.4316.088,42406-Jul-201115: 47IA-64
Logread.exe2007.100.4316.01,124,71206-Jul-201115: 58IA-64
Mergetxt.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201115: 58IA-64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201115: 59x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.02,656,61606-Jul-201115: 59IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201116: 01x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0586,60006-Jul-201116: 05IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0653,67206-Jul-201116: 05IA-64
Rawdest.dll2007.100.4316.0436,58406-Jul-201116: 09IA-64
Rawsource.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201116: 09IA-64
Rdistcom.dll2007.100.4316.01,840,48806-Jul-201116: 10IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0384,87206-Jul-201116: 10IA-64
Replagnt.dll2007.100.4316.018,79206-Jul-201108: 23x 86
Replagnt.dll2007.100.4316.028,52006-Jul-201116: 10IA-64
Repldp.dll2007.100.4316.0191,33606-Jul-201108: 23x 86
Repldp.dll2007.100.4316.0523,62406-Jul-201116: 10IA-64
Replmerg.exe2007.100.4316.0969,57606-Jul-201116: 10IA-64
Replsync.dll2007.100.4316.0272,74406-Jul-201116: 10IA-64
Snapshot.exe10.0.4316.013,16006-Jul-201109: 02x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0504,68006-Jul-201116: 34IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0538,47206-Jul-201116: 34IA-64
Sqllogship.exe10.0.4316.096,10406-Jul-201116: 34x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4316.0429,92806-Jul-201116: 34IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0373,60806-Jul-201116: 36IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0335,20806-Jul-201116: 36IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.4316.0216,42406-Jul-201116: 36IA-64
Ssradd.dll2007.100.4316.091,49606-Jul-201116: 36IA-64
Ssravg.dll2007.100.4316.091,49606-Jul-201116: 36IA-64
Ssrdown.dll2007.100.4316.057,70406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4316.085,86406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4316.085,86406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4316.060,77606-Jul-201116: 36IA-64
Ssrup.dll2007.100.4316.058,21606-Jul-201116: 36IA-64
Txagg.dll2007.100.4316.0879,97606-Jul-201116: 37IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0674,66406-Jul-201116: 37IA-64
Txderived.dll2007.100.4316.01,275,24006-Jul-201116: 37IA-64
Txlookup.dll2007.100.4316.01,185,64006-Jul-201116: 37IA-64
Txmerge.dll2007.100.4316.0511,33606-Jul-201116: 37IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0619,88006-Jul-201116: 37IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4316.0195,94406-Jul-201116: 37IA-64
Txsort.dll2007.100.4316.0560,48806-Jul-201116: 37IA-64
Txsplit.dll2007.100.4316.01,255,78406-Jul-201116: 37IA-64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4316.075,62406-Jul-201115: 34x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4316.042,85606-Jul-201115: 34x 86
Rsfxft.dll2007.100.4316.054,63206-Jul-201116: 30IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.4316.0398,69606-Jul-201116: 34x 86
Sqlagent.exe2007.100.4316.01,212,77606-Jul-201116: 34IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.4316.0135,52806-Jul-201116: 34IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.4316.073,06406-Jul-201109: 04x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4316.038,24806-Jul-201116: 36IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4316.03,614,56806-Jul-201116: 36IA-64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0666,98406-Jul-201116: 36IA-64
Sqlservr.exe2007.100.4316.0111,818,60006-Jul-201116: 36IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0373,60806-Jul-201116: 36IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.4316.0187,75206-Jul-201116: 36IA-64
Xpstar.dll2007.100.4316.0936,80806-Jul-201116: 37IA-64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4316.0546,66406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4316.0403,30406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4316.02,860,90406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4316.0182,12006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4316.01,083,24006-Jul-201108: 06x 86
Msgprox.dll2007.100.4316.0202,60006-Jul-201108: 10x 86
Msgprox.dll2007.100.4316.0534,37606-Jul-201116: 01IA-64
Replerrx.dll2007.100.4316.0109,41606-Jul-201108: 23x 86
Replerrx.dll2007.100.4316.0295,27206-Jul-201116: 10IA-64
Replisapi.dll2007.100.4316.0272,23206-Jul-201108: 23x 86
Replisapi.dll2007.100.4316.0761,70406-Jul-201116: 10IA-64
Replprov.dll2007.100.4316.01,643,88006-Jul-201116: 10IA-64
Replprov.dll2007.100.4316.0575,84806-Jul-201108: 23x 86
Replrec.dll2007.100.4316.02,128,23206-Jul-201116: 10IA-64
Replrec.dll2007.100.4316.0790,88806-Jul-201108: 23x 86
Replsub.dll2007.100.4316.01,113,44806-Jul-201116: 10IA-64
Replsub.dll2007.100.4316.0410,98406-Jul-201108: 23x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4316.0259,94406-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4316.0704,36006-Jul-201116: 34IA-64
Xmlsub.dll2007.100.4316.0192,36006-Jul-201109: 06x 86
Xmlsub.dll2007.100.4316.0559,46406-Jul-201116: 37IA-64
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.057,657,19206-Jul-201116: 01IA-64
Msmdpump.dll10.0.4316.08,946,53606-Jul-201116: 01IA-64
Msmdredir.dll10.0.4316.08,508,26406-Jul-201116: 01IA-64
Msmdspdm.dll10.0.4316.0178,02406-Jul-201116: 01x 86
Msmdsrv.exe10.0.4316.058,999,65606-Jul-201116: 01IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.015,501,67206-Jul-201116: 01IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.010,068,32806-Jul-201116: 01IA-64
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4316.0567,14406-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4316.02,828,13606-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4316.0563,04806-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4316.083,81606-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4316.0251,75206-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4316.01,570,66406-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4316.0284,52006-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4316.0198,50406-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4316.04,343,65606-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4316.0829,28806-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4316.0104,29606-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4316.0149,35206-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4316.0247,65606-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4316.0227,17606-Jul-201115: 58x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.015,501,67206-Jul-201116: 01IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4316.01,337,19206-Jul-201116: 11x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0262,50406-Jul-201116: 11IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4316.0239,97606-Jul-201116: 11IA-64
Reportingservicesservice.exe2007.100.4316.03,412,84006-Jul-201116: 11IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4316.067,43206-Jul-201116: 11x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4316.02,250,60006-Jul-201116: 11x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4316.01,611,62406-Jul-201116: 11x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.4316.022,37606-Jul-201116: 36IA-64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4316.0177,00006-Jul-201115: 33IA-64
Commanddest.dll2007.100.4316.0164,71206-Jul-201106: 44x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4316.0595,81606-Jul-201106: 45x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4316.069,48006-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4316.04,233,06406-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4316.0333,67206-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4316.0911,20806-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4316.02,123,62406-Jul-201108: 03x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4316.0300,90406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4316.0759,65606-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4316.03,290,98406-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4316.08,968,04006-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4316.01,765,73606-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4316.03,237,73606-Jul-201108: 13x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Pfclnt.dll2007.100.4316.01,098,08806-Jul-201108: 13x 86
Rawdest.dll2007.100.4316.0128,87206-Jul-201108: 23x 86
Rawsource.dll2007.100.4316.0120,68006-Jul-201108: 23x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0115,56006-Jul-201108: 23x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4316.02,041,70406-Jul-201108: 23x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4316.0129,38406-Jul-201108: 23x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4316.0538,47206-Jul-201116: 34IA-64
Sqldest.dll2007.100.4316.0180,07206-Jul-201109: 04x 86
Sqleditors.dll10.0.4316.01,226,60006-Jul-201109: 04x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4316.07,563,11206-Jul-201109: 04x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4316.03,471,20806-Jul-201109: 04x 86
Sqlresolver.dll10.0.4316.038,76006-Jul-201109: 04x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0666,98406-Jul-201116: 36IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0373,60806-Jul-201116: 36IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Txagg.dll2007.100.4316.0242,53606-Jul-201109: 06x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4316.0444,26406-Jul-201109: 06x 86
Txcharmap.dll2007.100.4316.0195,43206-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txderived.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201109: 06x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0126,82406-Jul-201109: 06x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0125,28806-Jul-201109: 06x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0258,40806-Jul-201109: 06x 86
Txlineage.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201109: 06x 86
Txlookup.dll2007.100.4316.0354,66406-Jul-201109: 06x 86
Txmerge.dll2007.100.4316.0138,08806-Jul-201109: 06x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0179,56006-Jul-201109: 06x 86
Txpivot.dll2007.100.4316.0129,89606-Jul-201109: 06x 86
Txrowcount.dll2007.100.4316.065,38406-Jul-201109: 06x 86
Txscd.dll2007.100.4316.0127,84806-Jul-201109: 06x 86
Txsort.dll2007.100.4316.0163,68806-Jul-201109: 06x 86
Txsplit.dll2007.100.4316.0410,47206-Jul-201109: 06x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4316.08,608,10406-Jul-201109: 06x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,088,16806-Jul-201109: 06x 86
Txunpivot.dll2007.100.4316.0128,36006-Jul-201109: 06x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4316.046,95206-Jul-201106: 45x 86
DTS.dll2007.100.4316.01,431,91206-Jul-201106: 53x 86
DTS.dll2007.100.4316.04,259,17606-Jul-201115: 37IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0334,18406-Jul-201106: 53x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0955,75206-Jul-201115: 37IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0285,03206-Jul-201106: 53x 86
Dtsconn.dll2007.100.4316.0799,59206-Jul-201115: 37IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.02,026,34406-Jul-201115: 37IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4316.0696,16806-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.032,61606-Jul-201106: 53x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.082,28006-Jul-201115: 37IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201115: 37IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0804,71206-Jul-201106: 53x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0173,41606-Jul-201107: 11x 86
Exceldest.dll2007.100.4316.0584,55206-Jul-201115: 41IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0183,14406-Jul-201107: 11x 86
Excelsrc.dll2007.100.4316.0641,89606-Jul-201115: 41IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0276,32806-Jul-201107: 12x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0952,68006-Jul-201115: 43IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0284,00806-Jul-201107: 12x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0975,72006-Jul-201115: 43IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4316.087,91206-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.029,54406-Jul-201108: 02x 86
Mergetxt.dll2007.100.4316.068,45606-Jul-201115: 58IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4316.03,233,64006-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4316.01,320,80806-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4316.01,988,45606-Jul-201108: 02x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4316.0235,36806-Jul-201115: 58x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4316.01,304,42406-Jul-201115: 59x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201108: 06x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.023,522,66406-Jul-201108: 10x 86
Msmdlocal.dll10.0.4316.057,657,19206-Jul-201116: 01IA-64
Msmdpp.dll10.0.4316.06,131,56006-Jul-201108: 10x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4316.015,501,67206-Jul-201116: 01IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4316.08,568,16806-Jul-201108: 10x 86
Msolap100.dll10.0.4316.010,068,32806-Jul-201116: 01IA-64
Msolap100.dll10.0.4316.06,536,04006-Jul-201108: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0173,92806-Jul-201108: 13x 86
Oledbdest.dll2007.100.4316.0586,60006-Jul-201116: 05IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0186,72806-Jul-201108: 13x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0653,67206-Jul-201116: 05IA-64
Spresolv.dll2007.100.4316.0179,04806-Jul-201109: 02x 86
Spresolv.dll2007.100.4316.0504,68006-Jul-201116: 34IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0105,32006-Jul-201109: 04x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4316.0373,60806-Jul-201116: 36IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0113,51206-Jul-201109: 04x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0335,20806-Jul-201116: 36IA-64
Ssradd.dll2007.100.4316.040,80806-Jul-201109: 04x 86
Ssradd.dll2007.100.4316.091,49606-Jul-201116: 36IA-64
Ssravg.dll2007.100.4316.041,32006-Jul-201109: 04x 86
Ssravg.dll2007.100.4316.091,49606-Jul-201116: 36IA-64
Ssrdown.dll2007.100.4316.026,47206-Jul-201109: 04x 86
Ssrdown.dll2007.100.4316.057,70406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4316.039,78406-Jul-201109: 04x 86
Ssrmax.dll2007.100.4316.085,86406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4316.039,27206-Jul-201109: 04x 86
Ssrmin.dll2007.100.4316.085,86406-Jul-201116: 36IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4316.026,98406-Jul-201109: 04x 86
Ssrpub.dll2007.100.4316.060,77606-Jul-201116: 36IA-64
Ssrup.dll2007.100.4316.025,96006-Jul-201109: 04x 86
Ssrup.dll2007.100.4316.058,21606-Jul-201116: 36IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0206,69606-Jul-201109: 06x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0674,66406-Jul-201116: 37IA-64
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4316.0557,92806-Jul-201115: 33IA-64
DTS.dll2007.100.4316.04,259,17606-Jul-201115: 37IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4316.0955,75206-Jul-201115: 37IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4316.0799,59206-Jul-201115: 37IA-64
Dtsinstall.exe10.0.4316.0427,88006-Jul-201106: 53x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4316.02,026,34406-Jul-201115: 37IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4316.082,28006-Jul-201115: 37IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4316.0800,61606-Jul-201115: 37IA-64
Exceldest.dll2007.100.4316.0584,55206-Jul-201115: 41IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4316.0641,89606-Jul-201115: 41IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4316.0952,68006-Jul-201115: 43IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4316.0975,72006-Jul-201115: 43IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4316.0280,42406-Jul-201115: 59x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4316.0296,80806-Jul-201108: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4316.071,52806-Jul-201115: 59x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4316.0141,16006-Jul-201108: 06x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4316.0108,39206-Jul-201116: 01x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4316.0210,79206-Jul-201116: 01IA-64
Msmdpp.dll10.0.4316.08,883,56006-Jul-201116: 01IA-64
Oledbdest.dll2007.100.4316.0586,60006-Jul-201116: 05IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4316.0653,67206-Jul-201116: 05IA-64
Rawdest.dll2007.100.4316.0436,58406-Jul-201116: 09IA-64
Rawsource.dll2007.100.4316.0414,05606-Jul-201116: 09IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4316.0384,87206-Jul-201116: 10IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
Sqldest.dll2007.100.4316.0602,98406-Jul-201116: 34IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4316.0335,20806-Jul-201116: 36IA-64
Txagg.dll2007.100.4316.0879,97606-Jul-201116: 37IA-64
Txbestmatch.dll2007.100.4316.01,697,12806-Jul-201116: 37IA-64
Txcharmap.dll2007.100.4316.0654,69606-Jul-201116: 37IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4316.0674,66406-Jul-201116: 37IA-64
Txderived.dll2007.100.4316.01,275,24006-Jul-201116: 37IA-64
Txfileextractor.dll2007.100.4316.0432,48806-Jul-201116: 37IA-64
Txfileinserter.dll2007.100.4316.0429,92806-Jul-201116: 37IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.4316.0941,92806-Jul-201116: 37IA-64
Txlineage.dll2007.100.4316.0216,42406-Jul-201116: 37IA-64
Txlookup.dll2007.100.4316.01,185,64006-Jul-201116: 37IA-64
Txmerge.dll2007.100.4316.0511,33606-Jul-201116: 37IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4316.0619,88006-Jul-201116: 37IA-64
Txpivot.dll2007.100.4316.0456,55206-Jul-201116: 37IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4316.0195,94406-Jul-201116: 37IA-64
Txscd.dll2007.100.4316.0441,70406-Jul-201116: 37IA-64
Txsort.dll2007.100.4316.0560,48806-Jul-201116: 37IA-64
Txsplit.dll2007.100.4316.01,255,78406-Jul-201116: 37IA-64
Txtermextraction.dll2007.100.4316.09,110,37606-Jul-201116: 37IA-64
Txtermlookup.dll2007.100.4316.04,531,56006-Jul-201116: 37IA-64
Txunpivot.dll2007.100.4316.0446,31206-Jul-201116: 37IA-64
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4316.01,141,60806-Jul-201115: 41IA-64
Iftsph.dll2007.100.4316.088,42406-Jul-201115: 47IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0207,72006-Jul-201115: 58IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80806-Jul-201116: 01IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4316.08,508,26406-Jul-201116: 01IA-64
Msmdsrv.RLL10.0.4316.0669,03206-Jul-201116: 15IA-64
Sqlbrowser.exe2007.100.4316.0528,74406-Jul-201116: 34IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64
SQL Server 2008 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610 Tháng b?y, 200814: 33
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010 Tháng b?y, 200808: 28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Tháng năm, 200803: 51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415 Tháng năm, 200803: 24
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015 Tháng năm, 200811: 09
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Tháng năm, 200811: 11
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615 Tháng năm, 200811: 11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Tháng năm, 200811: 14
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201122: 54
Sqlncli10.dll2007.100.4316.02,570,08806-Jul-201116: 04
Sqlncli10.dll2007.100.4316.06,370,15206-Jul-201123: 34
SQL Server 2008 ph? bi?n th?i gian ch?y ngôn ng?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4316.0666,98406-Jul-201116: 36IA-64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4316.019,30406-Jul-201115: 54IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t này gói tích l?y

Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t này gói tích l?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, m? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.
  2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  3. Ti?t l? t?t c? các b?n c?p nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
  4. Xác đ?nh v? trí và g? b? cài đ?t chuyên bi?t các m?c nh?p cho này gói tích l?y.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2555408 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2555408 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2555408

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com