Quá tr?nh kh?i đ?ng Windows 7 là ch?m khi b?n t?o đi?m khôi ph?c nhi?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2555428 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Considerthe theo k?ch b?n:
 • B?n có m?t lư?ng l?n đ?a c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t máy tính đang ch?y Windows 7.
 • B?n t?o nhi?u đi?m khôi ph?c trên máy tính.
 • B?n c? g?ng kh?i đ?ng máy tính.
Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh kh?i đ?ng có th? r?t ch?m.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? k? ho?ch kh?i đ?ng cho các tính năng ReadyBoot vư?t quá gi?i h?n kích thư?c c?a 512 kilobyte (KB). M?i đi?m khôi ph?c t?o ra m?t ?nh ch?p c?a Windows mà Volsnap.sys ph?i xác nh?n trong quá tr?nh kh?i đ?ng. Khi b?n t?o đi?m khôi ph?c nhi?u, k? ho?ch kh?i đ?ng cho các tính năng ReadyBoot cu?i cùng đ? vư?t quá gi?i h?n kích thư?c c?a 512 KB, và không th? đư?c lưu tr?. Do đó, kh?i đ?ng I/O ho?t đ?ng không precached, và quá tr?nh kh?i đ?ng r?t ch?m.

Lưu ?: K? ho?ch kh?i đ?ng đư?c lưu tr? trong các m?c nh?p registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\rdyboost\Parameters\BootPlan

Lưu ?: Có th? có thêm các nguyên nhân gây ra trong máy tính c?a b?n kh?i đ?ng ch?m hơn so v?i d? ki?n s? có không liên quan đ?n quá nhi?u đi?m khôi ph?c H? th?ng. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u ti?n tr?nh kh?i đ?ng đư?c n?p v?i m?t s? lư?ng l?n các m?t hàng. Ví d?: B?n có m?t s? lư?ng l?n các m?c kh?i đ?ng, trong đó có kh?i đ?ng ?ng d?ng ch?y dư?i n?n, tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng đư?c n?p, và ?ng d?ng thi?t l?p đ? B?t đ?u khi b?n kh?i đ?ng máy PC.

Đ? ki?m tra cho v?n đ? v?i đi?m khôi ph?c, h?y t?m trong trư?ng h?p ngư?i xem s? ghi s? ki?n sau đây.
Log Name:    Microsoft-Windows-ReadyBoost/Operational
Source:     ReadyBoost
Event ID:    1016
Level:     Information
User:      System
OpCode:     Info
Task Category: ReadyBoot


Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16XXXWindows 7RTMGDR
  6.1.760 0.20XXXWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1.17XXXWindows 7SP1GDR
  6.1.760 1,21XXXWindows 7SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 7" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdyboost.sys6.1.7600.16819173,44023 Tháng năm, 201104:38x 86
Rdyboost.sys6.1.7600.20971173,44023 Tháng năm, 201104:40x 86
Rdyboost.sys6.1.7601.17620173,44023 Tháng năm, 201104:31x 86
Rdyboost.sys6.1.7601.21732173,44023 Tháng năm, 201106:09x 86
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7600.168191,169,40823 Tháng năm, 201104:38x 86
Systemsf.ebdkhông áp d?ng152,51610 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7600.209711,169,40823 Tháng năm, 201104:37x 86
Systemsf.ebdkhông áp d?ng152,51610 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7601.176201,159,16823 Tháng năm, 201104:28x 86
Systemsf.ebdkhông áp d?ng146,85205 Tháng 11 năm 201002:20không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:46không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7601.217321,159,16823 Tháng năm, 201106:09x 86
Systemsf.ebdkhông áp d?ng146,85205 Tháng 11 năm 201002:20không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdyboost.sys6.1.7600.16819213,88823 Tháng năm, 201105:22x 64
Rdyboost.sys6.1.7600.20971213,88823 Tháng năm, 201105:23x 64
Rdyboost.sys6.1.7601.17620213,88823 Tháng năm, 201105:32x 64
Rdyboost.sys6.1.7601.21732213,88823 Tháng năm, 201105:11x 64
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7600.168191,780,73623 Tháng năm, 201105:20x 64
Systemsf.ebdkhông áp d?ng369,72010 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7600.209711,780,73623 Tháng năm, 201105:24x 64
Systemsf.ebdkhông áp d?ng369,72010 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7601.176201,743,36023 Tháng năm, 201105:33x 64
Systemsf.ebdkhông áp d?ng347,90405 Tháng 11 năm 201002:20không áp d?ng
Readyboostperfcounters.hkhông áp d?ng90510 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Readyboostperfcounters.inikhông áp d?ng4.284 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:08không áp d?ng
Sysmain.dll6.1.7601.217321,743,36023 Tháng năm, 201105:08x 64
Systemsf.ebdkhông áp d?ng347,90405 Tháng 11 năm 201002:20không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng ReadyBoot, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
M?t cách nhanh chóng B?t đ?u hư?ng d?n đ? các tính năng ReadyBoot
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.341 ngư?i
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_04adba183e1f2ed2e2afcf36c3ec1f9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_4acc7910ef53ea41.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_100db5400d9ac453e1727dfa1b865762_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8fef5e6fbd48da82.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_2883661c2c09f74569f8f6790e5cb1e9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_59909e9468565c02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_37a85de6cc9012c4f4613b1b473fb646_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_9dde0511ad6422fb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_424a813aa7e8c614140d1dd6e93de378_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_2809f9f4ac184eed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_5dca88406678e5dd03b2a3ea506ca375_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_2d002a6e8e36c44b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_db989c543b60e46772bce473b95fea78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_59d1fb27745a209a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f9994332a25bd09c500da93acaeff5bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_75b3f35af7c474e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_14cb16c45614345d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,208
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_150bd1b76f69b115.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,208
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_169da144534ad82b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,208
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_171e6eb76c6ec694.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,208
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_3d740288414e7bd0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,856
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_3db4bd7b5aa3f888.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,856
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_3f468d083e851f9e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,856
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_3fc75a7b57a90e07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,856
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_09fe0291e0572a9311e2deb4b662e018_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_1d6b433de0292b4e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_356357cfb1e3c1d2c1ddafa43de71281_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_e9a84466ecac1cb0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_52405ed64043931ad984e9862a8e4a96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_233ff0ea1b0c7bc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6af0d937900b5336b6dbc62f8e277168_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_8e7fca367c54b86d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7a4016db05bc2b0520f36f2d94013944_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_6415869f0c508ca7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9b1c9891e78a325f7ed78ccaf3fcd770_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_2ea8a3e7054587a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9ce5a95c7b19b09e20e727d8de08146a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_47130b5d0a2ef57a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fba1b80171f061e06f8908edaf8dd786_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_711862c558bc7fbc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_70e9b2480e71a593.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,212
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_712a6d3b27c7224b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,212
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_72bc3cc80ba84961.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,212
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-readyboostdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_733d0a3b24cc37ca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,212
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16819_none_99929e0bf9abed06.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,860
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_99d358ff130169be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,860
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17620_none_9b65288bf6e290d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,860
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9be5f5ff10067f3d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p47,860
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07:15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,357
Ngày (UTC)23 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)08:49
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2555428 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB2555428 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2555428

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com