M?t thi?t b? có s? d?ng Exchange ActiveSync không th? truy c?p h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2556133 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n là m?t ph?n c?a m?t môi trư?ng h?n h?p Microsoft Exchange Server 2007 và Microsoft Exchange Server 2010.
  • B?n có m?t máy ch? Exchange Server 2010 có vai tr? máy ch? truy c?p khách hàng đư?c cài đ?t.
  • B?n có m?t thi?t b? Exchange ActiveSync k?t n?i v?i Exchange Server 2010 khách hàng truy c?p máy ch?.
  • B?n đ?ng b? hóa các h?p thư gi?a đi?n tho?i và m?t máy ch? Exchange Server 2007.
Trong trư?ng h?p này, thi?t b? Exchange ActiveSync không th? truy c?p các h?p thư. Ngoài ra, trong quá tr?nh W3WP.exe tiêu th? b? nh? quá nhi?u tài nguyên trên máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? Exchange ActiveSync ProxyHandler không c?n thi?t t?o ra yêu c?u ?y quy?n và ch? đ?i cho các yêu c?u đ? đư?c hoàn thành. Hành vi này gây ra nhi?u yêu c?u ?y quy?n đ? th?i gian ra, và sau đó yêu c?u m?i đư?c t?o ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2582113 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange ActiveSync, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? Exchange ActiveSync
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nâng c?p lên Exchange ActiveSync môi trư?ng Exchange 2010, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? nâng c?p lên Exchange ActiveSync môi trư?ng Exchange 2010
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n ti?p khách hàng truy c?p vào Exchange Server 2010, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? chuy?n ti?p khách hàng truy c?p vào Exchange Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2556133 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2556133 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2556133

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com