Công c? d?ng l?nh TZUtil s? đư?c thêm lên Windows Vista và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2556308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Hotfix này cho bi?t thêm các công c? d?ng l?nh TZUtil đ? h? đi?u hành Windows Vista và Windows Server 2008. B?n có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh TZUtil đ? thay đ?i ho?c xác minh múi gi? hi?n t?i trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008.

Chú ý Windows lưu tr? múi gi? cơ s? d? li?u trong registry. Windows và các ?ng d?ng s? d?ng cơ s? d? li?u này đ? tính toán local l?n. Khi múi gi? b?n c?p nh?t s?n dùng, Windows t?i v? các b?n C?p Nh?t và sau đó áp d?ng chúng cho cơ s? d? li?u.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
TZUtil.exe6.1.7601.2173247,61623-May-201106: 00x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
TZUtil.exe6.1.7601.2173258,36823-May-201105: 06x64
TZUtil.exe6.1.7601.2173247,61623-May-201106: 00x86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
TZUtil.exe6.1.7601.2173296,76823-May-201104: 04IA-64
TZUtil.exe6.1.7601.2173247,61623-May-201106: 00x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,108
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_167609b8be3a20322396a4fc7a1e15aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_2de3158e5240ed1a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_16ebacab800512dbc8345c22b09b603d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_21d3cbf702136c0a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_2222d44d8e9ea659df7ce201b7de9d08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_fea59260c48537e8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_27b5337db7089fc82b1f9507c0196743_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_adf064c2a4e99dde.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_2f49894cc3c03a14d031b45355d7e3d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_75d561c4868612d9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_3ba3554a73c05fc7f3307b610d7c1139_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_95f5495d3f29ebf5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_47d37184092fc320bb1ad0ca7ec77f6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5d6cb36019981d1e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_4835b22caa9fbce766a89dcd4cc6802c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_a1be2a627e650068.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_511e90699200882c56f7920a8ec8039f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b7dd241eca772583.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_668dca0132373b1e569bff137a4f8524_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c240c510494973c1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_6ef6774f0501695951e4d9718f08a9f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d63a4b1cc05f56c2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_70afcd1a7d9a898c4d913934bd017c09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_387249adbf42d5d6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_7f96e522d9564ede4daf709ce92f9093_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_3dc2ef842c59a2d2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_968151d00fcea5286b4aa49084727f23_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_52482bf4ea81de69.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_9cc595d8b2ada76660391f179509431c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_4f184f2b758a84f9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_a1036b4d7a431dda2b742cdc745abb16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ab0a6d26668bb6d2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_a31387c7877421a6b5eda4209e22e44e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8e57f6a953a2839d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_b57c33cdc304d9096c7003bfe45d3147_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0c0f79984c2ea84b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_b893dd8555ed303f5e051bb926b31a92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d38c522a04995188.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_c09a0a165faf30ff1f7412499e533bac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_093dcab295984c46.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_c6c28274b3c2123f8263683b398e0577_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_e4a13576f479e5e8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_dc17c94cefb25e53a4ac69798fd9b4f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9923ea1fa7257819.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_fa5349c61a417a28c1038a4a54935855_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_501832e49b135644.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tzutil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_36bd3d097a98cb78.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,420
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_0172516dd6d828c6297ea3cc542805ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_aea1d00dc55f1a30.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_08313d3261e57ef54526f1b6802da382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c64151fa8cc5b709.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_0a3585533c75e3efd406368c119b07b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_cb70072bd5a7c726.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_0b661b0be0e374b1084110698acc7ed8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_a81af985c7f7a383.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_0dbf61022b73a84e070af6cc5390d8dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_783ccdc6011fff71.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_1116545348985d92396eb32434bb3f43_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c6e47fe8c1e8cd8d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_163cb771835a81187e4c9743eb7b3dc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_fa3794dbd564b7a6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_167609b8be3a20322396a4fc7a1e15aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8a01b1120a9e5e50.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_16ebacab800512dbc8345c22b09b603d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_7df2677aba70dd40.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_192bfca3d796c8cda441a2d6f66ff652_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d2fcec1f97e91dae.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_1fcc50600076c31644d7721513900bb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_79ba4d5b1245f002.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2222d44d8e9ea659df7ce201b7de9d08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5ac42de47ce2a91e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_233b6edd94482a6196861f4fcd3eab17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_f416c7ba340220ab.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_27b5337db7089fc82b1f9507c0196743_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0a0f00465d470f14.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2ad216a2dcfd5eb9ee866512dacb9e6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_fd4e2d246b031efc.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2ce83baf949b956c63ce16001835b4ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_cc57752ebb9c3a7c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2f49894cc3c03a14d031b45355d7e3d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d1f3fd483ee3840f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2ff8542fa19f043ee1789b06a9223e99_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_74662547e88ee273.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_315ac826d84e57eb517a51879b2e986e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b5db61860a72a981.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_371444643a6aadf7e87ccddf5f7d7455_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5be6932539be920e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_38c3007b67516866d4078d851eb1b568_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_494959cdd3ba4f18.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_3a9840fdfc21124dccc0d41400391c89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c57085f9306ecf36.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_3ba3554a73c05fc7f3307b610d7c1139_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_f213e4e0f7875d2b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_3e9fc6e318515d427d1f7bef4cfba3c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_fbb6904b02400e45.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_3f19ed2e9187ac4187783d60250fcace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_1df7fa4e79f2be3a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_47d37184092fc320bb1ad0ca7ec77f6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b98b4ee3d1f58e54.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4835b22caa9fbce766a89dcd4cc6802c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_fddcc5e636c2719e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_49db87597222048d33f677d527586daa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0cd70cdd5a23c58d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4bc2e793858125a1850a8e53dcfb9512_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8121282e0608d2e4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_500d91f9e1d02100015c36a1c4e1004e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c9014a4d4f4ac55c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_511e90699200882c56f7920a8ec8039f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_13fbbfa282d496b9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_56f635c3ce99c211a9b38d5cdc2d2882_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b6a474c0129cecb7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_59f1c676292e55bbce8fc6e4385559d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_7a88f92116268b0c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_624831bb459e4d45f63e441cc2ac2c93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_3b0dca92be9285d5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_6274ab15fc7e0ea41ed437f6c4c20b38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_dca573434c19ea81.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_668dca0132373b1e569bff137a4f8524_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_1e5f609401a6e4f7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_6a38fc428537149e278d8eccf7d276c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c501f6aea01e0c1f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_6ef6774f0501695951e4d9718f08a9f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_3258e6a078bcc7f8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_6f3c46a97b13a954b8d98b00d9948675_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_2eb2a3ce43622da0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_70afcd1a7d9a898c4d913934bd017c09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9490e53177a0470c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7b98242336bb4499c9651e75b7209546_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_823d58be98cedbaf.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7f96e522d9564ede4daf709ce92f9093_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_99e18b07e4b71408.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_8f5c9ee5a085e5820970815dfafd7b2c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_f3d8d7b2ecddf9d8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_9273cd5c9fad536fbff16f4e524f4d37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b51838529d95b9c8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_968151d00fcea5286b4aa49084727f23_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ae66c778a2df4f9f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_993f7a610b5593a048db0316de37c00f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_951b26b45e347686.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_9bb0a12fc202bd7067d00794a2138f6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_7b0ae46a9bcf899b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9cc595d8b2ada76660391f179509431c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ab36eaaf2de7f62f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9e00c73174fb8e1bc63fb08b7b6faa56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d8d51e0c612292f4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a10bfd8265e2ba636bc2ca088efe9e51_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d9af0c3a7551ca3e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a31387c7877421a6b5eda4209e22e44e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ea76922d0bfff4d3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b18c80a9f9b81fa81acdbe71931c9b8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5c45ec9aa264f298.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b57c33cdc304d9096c7003bfe45d3147_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_682e151c048c1981.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b893dd8555ed303f5e051bb926b31a92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_2faaedadbcf6c2be.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b8a4b6aab9629549df73d771278dc1bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_155a4d39745bee18.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c09a0a165faf30ff1f7412499e533bac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_655c66364df5bd7c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c256415316cb7a5a9bcc224b511b5ed5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_501d442ea572e267.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c32c8cf7f1d9da7ca94a97cbacf17879_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_18a6d47e5ce99ab3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c6c28274b3c2123f8263683b398e0577_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_40bfd0faacd7571e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c7ffbaa0beb079910249974d8f5f4d25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_94ab7291c5aceb7f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c8e9a33b06903a04e22cc9ce9a721a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8f13de7cb9b62fe4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cdbdcf39bebe05b356652ba3f9933f4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_16ff8eafd7f7c226.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dc17c94cefb25e53a4ac69798fd9b4f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_f54285a35f82e94f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_eb90de27e6aa3e6d9c577c372421e7bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_34a4d455cb5a143b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.052 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_edd086c3fdcf1462263cb7a56c18c61c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_68dcc18572019760.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_eec67ea643eb212d76dfbb15e02be311_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_39a52f399a99128c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f366d628dcabcb48866a3c62fb950afe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_2b054946f16904da.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_fa5349c61a417a28c1038a4a54935855_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ac36ce685370c77a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_fddb87cba1cc85a51a6f8531ba1e5789_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_ffdfaca3344ea2cf.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tzutil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_92dbd88d32f63cae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,424
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39.940
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-tzutil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9d3082df6756fea9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8.422
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_167609b8be3a20322396a4fc7a1e15aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_2de4b984523ef616.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_2ad216a2dcfd5eb9ee866512dacb9e6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_a1313596b2a3b6c2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_376d3397b7191aaddddc3fb206f10fed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9761298f55fae3a1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_4835b22caa9fbce766a89dcd4cc6802c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_a1bfce587e630964.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_511e90699200882c56f7920a8ec8039f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b7dec814ca752e7f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_5d397da03feb5a88277b55d8d617f2d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_57b6dc2f23f33764.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_668dca0132373b1e569bff137a4f8524_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c242690649477cbd.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_69b640fda24e8a0165287b9bf7109271_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_962317573c201d24.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_7f96e522d9564ede4daf709ce92f9093_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_3dc4937a2c57abce.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_81c591cb978a3b0c39332619cb60dd96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0d0473d413bd3a48.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_9be6065f76f9c0031320e2e5ee5316d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_67dd410ff34aa930.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_a31387c7877421a6b5eda4209e22e44e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_8e599a9f53a08c99.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_b893dd8555ed303f5e051bb926b31a92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_d38df62004975a84.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e0f22c6de37a8f9ceb0e534679b98694_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0157af46f095e23d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e47eac2d97b9ea463c683f75aff0c7e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0409e55b7b4726d1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e51f4b0d8e41ee32388abf109d7a407f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_163a020fa8d6d24c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tzutil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_36bee0ff7a96d474.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8.422
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,110
Ngày (UTC)24 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)21: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-tzutil_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_9d3082df6756fea9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8.422
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2556308 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2556308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2556308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com