V?n đ? khi ngư?i dùng c? g?ng xem thông tin r?nh/b?n c?a m?t ngư?i s? d?ng Exchange Server 2003 trong m?t môi trư?ng Exchange Server 2003 và Exchange Server 2010 h?n h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2557323 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n c?u h?nh sao chép thư m?c chung trong m?t môi trư?ng h?n h?p Microsoft Exchange Server 2003 và Microsoft Exchange Server 2010. Khi m?t ngư?i s? d?ng Exchange Server 2010 c? g?ng đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a m?t ngư?i s? d?ng Exchange Server 2003, ngư?i dùng không liên t?c không th? xem thông tin r?nh/b?n, ho?c ngư?i s? d?ng g?p m?t s? ch?m tr? dài khi h? c? g?ng đ? xem thông tin r?nh/b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các d?ch v? s?n sàng ch?n m?t máy ch? t? xa c?p công c?ng truy xu?t thông tin r?nh/b?n. N?u các máy ch? t? xa c?p công c?ng đư?c k?t n?i qua m?t liên k?t ch?m WAN, v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? x?y ra.

Lưu ? D?ch v? s?n sàng không t?m ki?m m?t b?n sao thư m?c công c?ng đ?a phương trư?c khi nó ch?n m?t máy ch? t? xa thư m?c chung.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:

2645995 Mô t? Update Rollup 1 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2, Exchange Server 2010 l?y m?t danh sách t?t c? các thư m?c công c?ng lưu tr? và s? xác đ?nh máy ch? lưu tr? cho m?i c?a hàng c?p công c?ng. T? danh sách đó, Exchange Server 2010 tính chi phí k?t n?i t? máy ch? truy c?p khách hàng (CAS) vào h? ph?c v? thư m?c chung. Sau đó, Exchange Server 2010 ch?n máy ch? thư m?c chung đ? k?t n?i th?p nh?t chi phí.

Sau khi Exchange Server 2010 ch?n h? ph?c v? thư m?c chung, Exchange Server 2010 xác đ?nh t?t c? các thư m?c có ch?a thông tin r?nh/b?n. Sau đó, Exchange Server 2010 th?c hi?n hành đ?ng sau đây:
  • L?y thông tin t? ch?c đơn v? (OU) t? tên thư m?c
  • L?y danh sách các b?n sao và s?p x?p danh sách b?n sao theo chi phí k?t n?i
  • Lưu m?t b?n đ? t? m?i OU vào danh sách đư?c s?p x?p b?n sao

Khi Exchange Server 2010 s? nh?n đư?c m?t yêu c?u thông tin r?nh/b?n, Exchange Server 2010 thi?t l?p thông tin r?nh/b?n OU t? các thu?c tính legacyExchangeDN và s? d?ng b?ng ánh x? đ?nh tuy?n yêu c?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
971349Ngư?i dùng Exchange Server 2007 không liên t?c không th? truy c?p thông tin c?a m?t ngư?i s? d?ng Exchange Server 2003 Free/Busy trong Office Outlook 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
947346 Exchange Server 2007 h?p thư ngư?i dùng không th? truy xu?t thông tin r?nh/b?n cho ngư?i s? d?ng h?p thư Exchange Server 2003 trong m?t t? ch?c Exchange Server l?n có hơn 100 hành chính nhóm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh sao chép thư m?c chung, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? cách c?u h?nh sao chép thư m?c chung
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? sao chép thư m?c chung, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? nhân r?ng thư m?c chung

Thu?c tính

ID c?a bài: 2557323 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2557323 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2557323

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com