"Không có m?c nào đ? hi?n th? này xem." báo l?i khi b?n c? g?ng xem m?t thư m?c b?ng cách s? d?ng Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2559926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n h?y th? xem c?p ch?a kho?n m?c b?ng cách s? d?ng te Nhóm theoxem trong Microsoft Office Outlook trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010. Ví d?, b?n s? d?ng các Nhóm các kho?n m?c theo ch? đ?xem. Trong trư?ng h?p này, các kho?n m?c trong thư m?c có th? hi?n th?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không có m?c nào đ? hi?n th? trong d?ng xem này.

Chú ýs
 • Các m?c thư m?c có th? hi?n th? khi b?n đ? đ?o ngư?c th? t? s?p x?p m?t vài l?n. Tuy nhiên, nhà nư?c c?a Thu g?n t?t c? nhóm ho?c M? r?ng t?t c? nhóm có th? không đúng.
 • V?n đ? này x?y ra khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t trong caùc thao taùc sau:
  • Xem m?t thư m?c chung.
  • Xem h?p thư c?a tài kho?n khác trong ch? đ? đ?m ?n.
  • Xem h?p thư riêng c?a b?n trong ch? đ? tr?c tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? Exchange server tr? v? m?t không chính xác b?ng hàng trí hi?n t?i c?a con tr? chu?t v?i Outlook. Outlook s? ki?m tra giá tr? chưa t?ng có như không đư?c đ?ng b? hóa. V? v?y, các kho?n m?c trong c?p không hi?n th?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2582113 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Cho m?t v?n đ? tương t? x?y ra trong môi trư?ng Exchange Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2500648"Không có m?c nào đ? hi?n th? này xem." báo l?i khi b?n c? g?ng xem m?t thư m?c trong Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2559926 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2559926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2559926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com