B?n g?p ph?i m?t th?i gian dài mi?n kí nh?p trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 sau khi b?n tri?n khai các nhóm chính sách tu? ch?n vào máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2561285 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Hotfix này gi?i quy?t các v?n đ? sau.

V?n đ? 1

Gi? s? b?n có m?t máy tính khách hàng trong m?t môi trư?ng mi?n. Máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
B?n tri?n khai nhóm chính sách tu? ch?n (GPP) vào máy tính khách hàng b?ng cách s? d?ng m?c c?p nh?m m?c tiêu b?ng cách s? d?ng nhóm bảo mật. Trong t?nh hu?ng này, ngư?i dùng máy tính khách hàng kinh nghi?m m?t th?i gian tên kí nh?p mi?n dài. V?n đ? này tr? nên đáng chú ? hơn n?u b? đi?u khi?n tên mi?n ch? có th? truy c?p trên m?t liên k?t ch?m.

Lưu ? N?u b?n s? d?ng m?ng lư?i giám sát công c? đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? th?y nhi?u truy v?n Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà đang ki?m tra các lo?i đ?i tư?ng c?a các nhóm thành viên trong tên mi?n. Các truy v?n LDAP b?t ngu?n t? các máy tính nh?n đư?c GPP thông qua m?c c?p nh?m m?c tiêu.

V?n đ? 2

Khi b?n áp d?ng GPP b?ng cách s? d?ng m?c c?p m?c tiêu cho nhóm bảo mật, đ?a phương c?ng đang b? r? r? trong t?nh tr?ng OPEN_WAIT. Sau m?t th?i gian, các h? bơi nonpaged c?n ki?t và máy tính ng?ng đáp ?ng.

Lưu ? Đ? xác đ?nh cho dù b?n đang g?p v?n đ? này, h?y ch?y l?nh netstat - ano m?t d?u ki?m nh?c l?nh đ? t?m các k?t n?i đ?n c?ng 389.

L?nh netstat - ano tr? v? đ?u ra gi?ng như sau:

TCP 172.22.244.52:49186 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49227 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49258 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49284 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49300 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49315 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49331 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968

N?u b?n ch?y l?nh này m?t l?n n?a sau m?t th?i gian (ho?c n?u b?n ch?y l?nh gpupdate /force ), b?n s? th?y r?ng s? lư?ng các c?ng m? phát tri?n.

Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính. Hành đ?ng này gi?i quy?t v?n đ? t?m th?i, như nó s? đóng c?a các c?ng m?.

Nguyên nhân

V?n đ? 1

V?n đ? này x?y ra v? m?c c?p nh?m m?c tiêu s? d?ng truy v?n nhóm thành viên đ? quy đ? xác đ?nh các nhóm mà các máy tính là m?t thành viên c?a. Hành vi mong đ?i m?c c?p nh?m m?c tiêu là đ? truy v?n các nhóm máy tính là m?t thành viên c?a.

V?n đ? 2

V?n đ? này x?y ra v? các c?ng không đư?c đóng c?a như mong đ?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.

Quan tr?ng: N?u các hotfix đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista, m? r?ng phía khách hàng tùy ch?n GP đư?c l?y ra kh?i h? th?ng. Trong trư?ng h?p các Hotfix nên đư?c de-installed, nhưng m?t phiên b?n trư?c c?a tu? ch?n bác s? gia đ?nh nên v?n c?n trên h? th?ng, các hotfix trư?c đó c?n ph?i đư?c re-installed trên các h? th?ng b? ?nh hư?ng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 1 . 18XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP1ĐÔNG Đ?C
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880648,76809 Tháng 12 năm 201122: 21x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880846,40009 Tháng 12 năm 201122: 21x 64
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880648,76809 Tháng 12 năm 201122: 21x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 Tháng b?y, 201107: 19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 Tháng b?y, 201105: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009787,45615 Tháng b?y, 201107: 20x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771787,45615 Tháng b?y, 201105: 17x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 Tháng b?y, 201107: 19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 Tháng b?y, 201105: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.210091,510,91215 Tháng b?y, 201107: 12IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.217711,511,93615 Tháng b?y, 201104: 06IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 Tháng b?y, 201107: 19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 Tháng b?y, 201105: 42x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kho?n m?c c?p nh?m m?c tiêu, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
Thông tin chung v? m?c c?p nh?m m?c tiêu

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,767
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_grouppolicy-tu? ch?n-cse-deployment_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_8d8e3f8c228a8769.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,384
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...băng policymaker-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_b9f6c5157d325115.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.700
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_36f2c4c3493cbca2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin101,531
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_grouppolicy-tu? ch?n-cse-deployment_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_e9acdb0fdae7f89f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.746
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...băng policymaker-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_16156099358fc24b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,997
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_93116047019a2dd8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin101,535
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,921
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_9d660a9935faefd3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin67,110
Ngày (UTC)13 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)00: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4b670becd0db086a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinX86_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_224079ca7c5f4aae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 59
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_003d3dafcbb1c3da7c62195cf8122923_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4a7b0ecb92c6be5d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1105a78640206d34b9a47ddde4953fcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_9c7978550ff79d84.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a785a770893879a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_7e5f154e34bcbbe4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_296a1ca085a29a1e18b417d6008b61d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_d5093e4639145fef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6ca5cc33f597bcfbe558a99ec3da6429_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_c2067be95b7ae6c5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b67ffba55e56db544c10c3888d8145d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_7a2878cc1a145919.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b915eec607eb25c49b5762b00c2c5393_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a2ea0cd7a6408d78.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_9422258d7b86452c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)08: 48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_95b4f8ad78ec76b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 58
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_9e76cfdfafe70727.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a009a2ffad4d38b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 03
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 59
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4b68afe2d0d91166.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_22421dc07c5d53aa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2a93650d02fbfc426bb56134841b8556_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_070040cf7a11fbd9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinIa64_4a865f4f25fce7c407696c982272c2e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_05a4e9fa33bafe43.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)17: 54
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38052dffc326dcf2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,970
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)08: 44
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_3998011fc08d0e7b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,970
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 24
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07: 59
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)15 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 11
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2561285 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2561285 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2561285

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com