H?p th lu tr? gi?i h?n l?i khi m?t ?i bi?u s? d?ng h?p th c?a ng?i qu?n l? ? g?i m?t th email trong mi tr?ng Exchange Server 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2561346 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n sau y:
 • Trong m?t mi tr?ng Microsoft Exchange Server 2010, ng?i dng A c s? cho php truy c?p ?y ? v quy?n g?i d?i d?ng cho h?p th c?a ng?i dng B.
 • Dung l?ng lu tr? cho h?p th c?a ng?i dng B l l?n hn so v?i dung l?ng lu tr? m?c ?nh.
 • Ng?i dng A s? ghi l?i h?p th ng?i dng B.
 • Sau khi ng?i dng cho php m?t h?p th sau ng?i nhn r?i trong th?i m?t s? gian, ng?i dng c? g?ng ? g?i ho?c chuy?n ti?p m?t th email.

  Lu ? l hn gi tr? ?c l?i k nh?p h?n ng?ch kho?ng th?i gian .
Trong tr?ng h?p ny, ng?i dng A c th? nh?n ?c thng bo l?i sau b?t ng?:
B?n ? v?t qu gi?i h?n lu tr? cho h?p th c?a b?n. Xa m?t s? m?c kh?i h?p th c?a b?n.

Ngoi ra, cc s? ki?n sau ?c ghi vo Nh?t k? ?ng d?ng trn my ch? h?p th:

Tn ng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSExchangeIS
Ngy: Ngy
ID s? ki?n: 8528
Nhi?m v? th? lo?i: T?ng
M?c ?: c?nh bo
T? kha: c? i?n
Ng?i dng: N/A
My tnh: My tnh
Tr? chi m t?:
H?p th cho /o =T? ch?c/ou =web site/CN = ng?i nh?n/cn =UserB ? v?t qu kch th?c t?i a h?p th. H?p th ny khng th? g?i ho?c nh?n tin th thoai. Cc tin th thoai vo h?p th ny ?c tr? l?i ng?i g?i. Ch? s? h?u h?p th nn ?c thng bo v? t?nh tr?ng c?a h?p th cng s?m cng t?t.


Lu ?Khi v?n ? ny x?y ra, kch th?c h?p th c?a ng?i dng B l h khng g?n gi?i h?n dung l?ng lu tr? c?a n.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra b?i v? khi ng?i dng A l t? ?ng re-logged tr? l?i vo h?p th ng?i dng B, my ch? Exchange khng chnh xc ?c thng tin dung l?ng c?a h?p th ng?i dng A thay v? dung l?ng c?a h?p th ng?i dng B.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau y:
2803727 M t? C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 gi b?n ghi d?ch v? 3

Cch gi?i quy?t khc

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, ng?i dng A ? k xu?t kh?i h?p th ng?i dng B v sau k nh?p h?p th ng?i dng B m?t l?n n?a.

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thng tin thm

? bi?t thm chi ti?t v? gi tr? ?c l?i k nh?p kho?ng th?i gian h?n ng?ch , i ?n web site c?a Microsoft sau y:
Gi?i h?n kch th?c h?p th khng ?c p d?ng trong m?t kho?ng th?i gian h?p l?
? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c?u h?nh dung l?ng lu tr? cho h?p th, h?y vo web site c?a Microsoft sau y:
Thng tin chung v? lm th? no ? c?u h?nh dung l?ng lu tr? cho h?p th

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2561346 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? kha:
kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2561346 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2561346

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com