M?t đ? h?a SVG có thu?c tính mà s? d?ng các giá tr? l?n có th? không đư?c phân tích m?t cách chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2563227 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Phân khi b?n duy?t m?t trang web có ch?a m?t đ? h?a Scalable Vector Graphics (SVG) có thu?c tính mà s? d?ng các giá tr? l?n, SVG đ? h?a có th? không đư?c tách m?t cách chính xác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? XmlLite tr? v? m?t trong s? b? nh? l?i m? 8007000e b?t ng? trong phân tích c?a đ? h?a SVG.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n c?p nh?t này t?Windows Update.

Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Center.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? C?p Nh?t đ?i v?i Windows Vista C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng các C?p Nh?t cho Windows Vista x 64 d?a trên C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? C?p Nh?t cho Windows Server 2008 C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng b?n c?p nh?t cho Windows Server 2008 x 64 d?a trên C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t cho Windows Server 2008 Itanium d?a trên C?p Nh?t bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? C?p Nh?t cho Windows 7 C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng b?n c?p nh?t cho Windows 7 x 64 d?a trên C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng các C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 d?a trên C?p Nh?t gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 Itanium d?a trên C?p Nh?t bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng tám 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các h? đi?u hành sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thay th? thông tin

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Vista và Windows Server 2008". B?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.2.1010.0182,78415-Tháng sáu-201116: 12
XMLLite.dll1.2.1011.0182,78415-Tháng sáu-201115: 21

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.2.1010.0180,73615-Tháng sáu-201116: 16
XMLLite.dll1.2.1011.0180,73615-Tháng sáu-201115: 36

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.2.1010.0448,00015-Tháng sáu-201115: 50
XMLLite.dll1.2.1011.0448,00015-Tháng sáu-201115: 43

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Bi?u hi?n t?p tin là r?t quan tr?ng cho vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.3.1001.0180,22416-Jun-201104: 35
XMLLite.dll1.3.1001.0180,22416-Jun-201104: 35
XMLLite.dll1.3.1001.0180,22416-Jun-201104: 33
XMLLite.dll1.3.1001.0180,22416-Jun-201105: 50

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.3.1001.0199,68016-Jun-201105: 31
XMLLite.dll1.3.1001.0199,68016-Jun-201105: 17
XMLLite.dll1.3.1001.0199,68016-Jun-201105: 49
XMLLite.dll1.3.1001.0199,68016-Jun-201105: 18

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
XMLLite.dll1.3.1001.0447,48816-Jun-201104: 24
XMLLite.dll1.3.1001.0447,48816-Jun-201104: 17
XMLLite.dll1.3.1001.0447,48816-Jun-201104: 23
XMLLite.dll1.3.1001.0447,48816-Jun-201104: 12

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? XmlLite, truy c?p vào trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Gi?i thi?u XmlLite

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.535
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpX86_72d96a8c3d8d2e9e7e7da83f85031f19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_4a54443cdde1e4f2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpX86_93b78d500b87de7b522aadfcc042a127_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_ac0d5d0549289930.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_8acd7ef8a0b3e1a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.403 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_8b6abcedb9c31403.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.403 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)15: 40

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_502bffbd6d081d86dc7fa39843e18ce3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_48d4a7a40e701958.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpAmd64_cac6d4b86777e35b94c6b4073a57993a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_51db1ad047c0c97c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_e6ec1a7c591152d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,409
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)18: 09
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_e789587172208539.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,409
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)16: 00
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,553
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2e5e93245d48c0be1b0a5d6e471501d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_b29e9b66d2c43043.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpIa64_d83cce8543b37ab2af1d047f2cc441ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_23dbceb39a5f102f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18482_none_8acf22eea0b1ea9e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,406
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)17: 23
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22660_none_8b6c60e3b9c11cff.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,406
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)15: 58Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_5409d7f74b8f793414e61b2e6f6a41f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_f10e650c2591a02c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpX86_70e372f02cb4758e29f12d0e35baa924_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_caa7e35a4a53f397.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpX86_d7135e1fce2cccd6d23dda370dedd5eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_d98f54e84c5bc2ab.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpX86_ef1ab40301f9bad04be9b8eb8e45c977_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_a42e63ea08f85a0c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_8946ed86047a705f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.490 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_899d7b931dbde7e3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.490 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 03
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_8b2c4a4201a1c2f4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.490 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên tệpX86_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_8bb018931ac2fd62.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.490 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 19

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_058ba2b2a62ac67fcc76f2e218326456_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_5878980f928206c0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_2be667e306ec66450204d40314dc3f3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_87e79978b4b8dbc6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_465802f751ec6d673f6b9f67103bede5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_a86e6c01127a26d8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_5409d7f74b8f793414e61b2e6f6a41f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_4d2d008fddef1162.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_70e372f02cb4758e29f12d0e35baa924_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_26c67ede02b164cd.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_717c0a96237ae306199fbdd8cdb263a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_8c7d2e93f667faa4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_8fc5c26e76403c4d66ea7c7a763f0573_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_d108b01714faf3ea.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_bcca076a79d214244a78aa69c966d4f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_a57827f185727cf0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_d7135e1fce2cccd6d23dda370dedd5eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_35adf06c04b933e1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_e8ba4d534e42e381758b3c3a94e4055d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_2bb187c7d12f8625.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_ef1ab40301f9bad04be9b8eb8e45c977_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_004cff6dc155cb42.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_fc1ac9b1a6be318c0e8d039daf3c2f07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_4879d7bca228457d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_e5658909bcd7e195.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.492
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 04
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_e5bc1716d61b5919.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.492
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_e74ae5c5b9ff342a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.492
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 18
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_e7ceb416d3206e98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.492
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)07: 07

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_02c09a21e51bd57f7cc36028020fd926_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_7f747be2decd73d3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_10d12535cf9f7c803adbc76de4417611_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_b3f983f3ba5e503a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_2b5091817e4da4008e6f4c4cb4f2bc78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_bbb4998ed2ee5a8a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_43681286e59581a23b4c0af68cbfe18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_f142c3c7b70110ec.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_5409d7f74b8f793414e61b2e6f6a41f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_f1100902258fa928.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_70e372f02cb4758e29f12d0e35baa924_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_caa987504a51fc93.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_d7135e1fce2cccd6d23dda370dedd5eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_d990f8de4c59cba7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_ef1ab40301f9bad04be9b8eb8e45c977_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_a43007e008f66308.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)22: 23
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16834_none_8948917c0478795b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,491
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_899f1f891dbbf0df.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,491
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 50
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17633_none_8b2dee38019fcbf0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,491
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 50
Tên tệpIa64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21748_none_8bb1bc891ac1065e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,491
Ngày (UTC)16-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 58

Thu?c tính

ID c?a bài: 2563227 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2563227 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2563227

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com