ID c?a bài: 2565784 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) c?i thi?n hi?u su?t và s? ?n đ?nh c?a HPC Pack 2008 R2 d?a trên c?m, và thêm ch?c năng sau đây:

Microsoft Azure h?i nh?p
 • Thêm Microsoft Azure ?o máy vai tr? đ?n c?m. Khi Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) gi?i thi?u các kh? năng đ? thêm các nút ch?n m?t Azure công nhân đ?n c?m, SP2 gi?i thi?u kh? năng đ? thêm máy ?o Azure nút ch?n m?t. Azure máy ?o nút ch?n m?t h? tr? m?t ph?m vi r?ng hơn c?a ?ng d?ng và runtimes hơn Azure công nhân nút ch?n m?t làm. Ví d?, ?ng d?ng yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t dài ch?y ho?c ph?c t?p đư?c l?n, có nhi?u ph? thu?c, ho?c yêu c?u tương tác hư?ng d?n s? d?ng trong vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? không đư?c thích h?p cho công nhân nút ch?n m?t. V?i máy ?o Azure nút ch?n m?t, b?n có th? xây d?ng m?t c?ng đĩa ảo (VHD) mà bao g?m m?t hệ điều hành và cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng, lưu VHD vào các đám mây, và sau đó s? d?ng VHD đ? tri?n khai các máy ?o Azure nút ch?n m?t c?m sao.
 • Ch?y thông đi?p đi qua giao di?n (MPI) công vi?c vào nút ch?n m?t Azure. SP2 bao g?m h? tr? cho ch?y b? KH & ĐT công vi?c trên Azure nút ch?n m?t. Đi?u này cho phép b?n c?p quy?n truy c?p các tài nguyên máy tính theo yêu c?u cho b? KH & ĐT công ăn vi?c làm. Các tính năng b? KH & ĐT đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c? nhân viên và máy ?o Azure nút ch?n m?t.
 • B?ng tính Excel ch?y offloading vi?c làm trên nút ch?n m?t Azure.Khi SP1 gi?i thi?u kh? năng ch?y xác đ?nh ngư?i s? d?ng ch?c năng offloading vi?c làm trên nút ch?n m?t Azure, SP2 gi?i thi?u kh? năng ch?y bảng Excel tính offloading công vi?c trên Azure nút ch?n m?t. Đi?u này cho phép b?n đ? cung c?p máy tính tài nguyên theo yêu c?u cho Excel công ăn vi?c làm. b?n ghi d?ch v? HPC cho Excel tính năng cho ngư?i dùng đ?nh ngh?a ch?c năng và b?ng tính offloading đư?c bao g?m trong Azure nút ch?n m?t mà b?n tri?n khai như các nút ch?n m?t máy ?o. B?ng tính offloading không đư?c h? tr? trên Azure nút ch?n m?t mà b?n tri?n khai như là công nhân nút ch?n m?t.
 • T? đ?ng ch?y các script c?u h?nh trên m?i nút ch?n m?t Azure.Trong SP2, b?n có th? t?o ra m?t k?ch b?n bao g?m l?nh c?u h?nh mà b?n mu?n ch?y trên m?i Azure nút ch?n m?t trư?ng h?p. Ví d?, b?n có th? bao g?m các l?nh đ? t?o ngo?i l? tư?ng l?a cho các ?ng d?ng, đ?t bi?n môi trư?ng, t?o ra c?p dùng chung, ho?c ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. B?n t?i lên các t?p l?nh đ? lưu tr? Azure, và sau đó ch? đ?nh tên c?a các t?p l?nh trong các m?u nút ch?n m?t Azure. K?ch b?n ch?y t? đ?ng như là m?t ph?n c?a quá tr?nh cung c?p, khi b?n tri?n khai m?t t?p h?p các nút ch?n m?t Azure l?n khi m?t nút ch?n m?t reprovisioned t? đ?ng c?a h? th?ng Microsoft Azure. N?u b?n mu?n c?u h?nh m?t t?p h?p con c?a các nút ch?n m?t trong tri?n khai, b?n có th? t?o m?t nhóm chuyên bi?t nút ch?n m?t đ? xác đ?nh t?p h?p con, và sau đó s? d?ng bi?n môi trư?ng % HPC_NODE_GROUPS % trong k?ch b?n c?a b?n đ? ki?m tra đ? đưa vào nhóm trư?c khi b?n ch?y l?nh.
 • K?t n?i v?i nút ch?n m?t Azure v?i Remote Desktop. Trong SP2, b?n có th? s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa đ? giúp theo d?i và qu?n l? Azure nút ch?n m?t đư?c thêm vào c?m HPC. Như v?i trên cơ s? nút ch?n m?t, b?n có th? ch?n m?t ho?c nhi?u nút ch?n m?t trong qu?n l? c?m HPC và sau đó nh?p vào Máy tính đ? bàn t? xa trong ngăn hành đ?ng đ? B?t đ?u k?t n?i v?i các nút ch?n m?t. theo m?c đ?nh, hành đ?ng này là có s?n v?i máy ?o Azure vai tr?, và có th? đư?c kích ho?t cho vai tr? công nhân Azure n?u thông tin kí nh?p truy nh?p t? xa đư?c cung c?p trong các m?u nút ch?n m?t.
 • S? Azure k?t n?i trên nút ch?n m?t Azure.Trong SP2, b?n có th? kích ho?t Azure k?t n?i v?i nút ch?n m?t Azure c?a b?n. V?i Azure k?t n?i, b?n có th? cho phép các k?t n?i gi?a Azure nút ch?n m?t và hai đi?m cu?i t?i ch? có các đ?i l? Azure Connect cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này có th? giúp cung c?p truy c?p t? Azure nút ch?n m?t đ? UNC t?p tin chia s? và máy ch? Gi?y phép t?i ch?. Cho các phiên bản bê-ta, m?t b?n xem trư?c gi?i h?n c?a tính năng này đư?c kích ho?t. B?n có th? s? d?ng ch?c năng t? xa máy tính đ? bàn đ? cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l? Azure k?t n?i trên nút ch?n m?t Azure c?a b?n, và liên k?t các nút ch?n m?t Azure v?i m?t nhóm công ty thông qua c?ng thông tin Azure đ? th? nghi?m v?i tính năng này.
 • M?i th? nghi?m ch?n đoán cho nút ch?n m?t Azure. SP2 bao g?m ba th? nghi?m m?i ch?n đoán trong b? ki?m tra Microsoft Azure. Microsoft Azure tư?ng l?a c?ng th? nghi?m đ? ki?m ch?ng k?t n?i gi?a các nút ch?n m?t đ?u và Microsoft Azure. B?n có th? ch?y th? nghi?m này trư?c khi b?n tri?n khai Azure nút ch?n m?t đ? đ?m b?o r?ng b?t k? tư?ng l?a hi?n t?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép cho tri?n khai, tr?nh l?p l?ch bi?u, và môi gi?i truy?n thông gi?a đ?u nút ch?n m?t và Microsoft Azure. Ki?m tra k?t n?i Microsoft Azure b?n ghi d?ch v? xác minh r?ng các b?n ghi d?ch v? đang ch?y trên các nút ch?n m?t đ?u có th? k?t n?i v?i Microsoft Azure b?ng cách s? d?ng thông tin ki?m nh?p và gi?y ch?ng nh?n đư?c quy đ?nh trong m?t m?u Azure nút ch?n m?t. Các thông s? th? nghi?m m?u cho phép b?n ch? đ?nh m?u nút ch?n m?t đ? ki?m tra. Microsoft Azure B? KH & ĐT giao ti?p th? ch?y m?t bài ki?m tra đơn gi?n bóng bàn B? KH & ĐT gi?a c?p Azure nút ch?n m?t đ? xác minh r?ng giao ti?p b? KH & ĐT đang ho?t đ?ng.
Công vi?c l?p k? ho?ch

Các tính năng sau đây là m?i trong vi?c l?p k? ho?ch:
 • Đ?m b?o tính kh? d?ng c?a máy tính tài nguyên cho Nhóm ngư?i dùng khác nhau.Trong SP2, b?n có th? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? l?p l?ch công vi?c HPC phân b? ngu?n l?c d?a trên nhóm tài nguyên. nhóm tài nguyên giúp b?n xác đ?nh nh?ng g? t? l? c?a l?i c?m ph?i đư?c đ?m b?o cho các Nhóm ngư?i dùng c? th? ho?c các lo?i công vi?c. N?u m?t nhóm ngư?i s? d?ng không s? d?ng t?t c? các l?i đư?c đ?m b?o, nh?ng l?i có th? đư?c s? d?ng b?i các nhóm khác. B?n ph?i s? d?ng công vi?c m?u đ? k?t h?p m?t Nhóm ngư?i dùng có m?t nhóm tài nguyên. Các công vi?c s? d?ng các m?u công vi?c chung s? đư?c đ?m b?o t? l? c?m l?i mà đư?c xác đ?nh cho nhóm tài nguyên, và s? đư?c s?p x?p trong h? bơi theo công vi?c ưu tiên, g?i th?i gian, và l?p l?ch tr?nh ch? đ? (Queued ho?c cân b?ng). nhóm tài nguyên l?p k? ho?ch ho?t đ?ng t?t nh?t trên c?m v?i ngu?n tài nguyên đ?ng nh?t. B?n có th? so sánh th?c t? và đ?m b?o phân b? cho m?i nhóm tài nguyên v?i báo cáo s? d?ng ngoài tr?i trong b?ng x?p h?ng và ch?n đoán.
 • Cho phép ho?c yêu c?u ngư?i dùng kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng m?m th? xác th?c khi g?i công vi?c đ?n c?m.Trong SP2, b?n có th? kích ho?t m?m th? xác th?c trên c?m mà s? cho phép ngư?i s? d?ng th? thông minh đ? ch?y các công vi?c. Đ? thi?t l?p này, b?n ph?i làm vi?c v?i xác th?c ch?ng ch? c?a b?n ho?c ngư?i qu?n tr? cơ s? h? t?ng công c?ng quan tr?ng (PKI) đ? ch?n ho?c t?o ra m?t bi?u m?u ch?ng ch? mà ph?i đư?c s? d?ng khi t?o ra m?t th? m?m cho các cluster. M?u gi?y ch?ng nh?n ph?i cho phép cho riêng phím đ? đư?c xu?t kh?u, và c?ng có th? có m?t liên k?t truy c?p danh sách đi?u khi?n xác đ?nh ngư?i có th? s? d?ng bi?u m?u ch?ng ch?. Sau đó b?n có th? ch? đ?nh tên c?a các m?u trong tài s?n c?m HpcSoftCardTemplate (thi?t l?p c?m thu?c tính b?ng cách s? d?ng cluscfg setparams ho?c thi?t l?p-hpcClusterProperty). Khi ngư?i dùng mu?n truy c?p các c?m sao, h? có th? t?o ra ?y nhi?m th? asoft d?a trên m?u này b?ng cách ch?y hpccred createcert ho?c New-HpcSoftcard. theo m?c đ?nh, b?t đ?ng s?n c?m HpcSoftCard đư?c thi?t l?p đ?Khuy?t t?t. N?u b?n mu?n ngư?i dùng luôn luôn s? d?ng m?m th? xác th?c, thi?t l?p các tài s?n đ? yêu c?u. N?u b?n mu?n ngư?i dùng l?a ch?n gi?a m?t m?t kh?u và m?t th? m?m đ? kí nh?p vào, thi?t l?p các tài s?n đ?đư?c phép.
 • G?i jobs đ?n c?m t? m?t c?ng thông tin web.Trong SP2, m?t qu?n tr? c?a c?m có th? cài đ?t chuyên bi?t b? HPC b?n ghi Dịch vụ Web đ? thi?t l?p m?t c?ng thông tin web cho phép ngư?i dùng g?i và giám sát các công vi?c mà không c?n cài đ?t chuyên bi?t các ti?n ích khách hàng HPC Pack c?m. M?t qu?n tr? c?a c?m có th? t?o và tùy ch?nh vi?c n?p h? sơ trang trong c?ng. Ngoài ra, qu?n tr? viên có th? cung c?p giá tr? m?c đ?nh cho dòng lệnh dành riêng cho ?ng d?ng và các thông s?. ?ng d?ng l?nh thông tin có th? đư?c đ?nh ngh?a và lưu như là m?t ?ng d?ng h? sơ và có th? sau đó đư?c liên k?t v?i m?t ho?c nhi?u trang tr?nh công vi?c. Khi b?n B?t đ?u c?ng thông tin, nó s? t? đ?ng bao g?m m?t trang tr?nh d?a trên các m?u công vi?c m?c đ?nh.
 • S? d?ng m?t b?n ghi Dịch vụ Web HTTP đ? g?i công vi?c trên n?n t?ng ho?c qua các tên mi?n. SP2 cung c?p quy?n truy c?p vào các HPC công vi?c Scheduler b?n ghi d?ch v? mà s? d?ng m?t b?n ghi Dịch vụ Web HTTP d?a trên mô h?nh nhà nư?c representational chuy?n (c?n l?i). V?i m?t khách hàng thích h?p, ngư?i dùng có th? xác đ?nh, g?i, s?a đ?i, danh sách, xem, tái x?p hàng, và h?y b? công vi?c t? các ngôn ng? l?p tr?nh và hệ điều hành. Đ?y đ? các công vi?c mô t? tùy ch?n có s?n thông qua b?n ghi d?ch v? này. Đi?u này bao g?m xác đ?nh nhi?m v? ph? thu?c. Các b?n ghi d?ch v? đư?c bao g?m trong các tính năng web HPC Pack và có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng HpcWebFeatures.msi. M?t ví d? khách hàng đư?c bao g?m trong m?u m? SDK cho SP2.
 • Ch? đ?nh khác nhau n?p h? sơ ho?c kích ho?t b? l?c cho các lo?i khác nhau c?a công vi?c. Trong SP2, b?n có th? thêm nhi?u b? l?c tu? ch?nh đ? c?m sao và s? d?ng các công vi?c m?u đ? xác đ?nh b? l?c mà nên ch?y cho m?t lo?i c? th? c?a công vi?c. Ví d?, b?n có th? ch?c ch?n r?ng m?t kích ho?t b? l?c đ? ki?m tra cho s?n có gi?y phép ch? ch?y trên các công vi?c đ?i h?i m?t gi?y phép. Lo?i b? l?c dành riêng cho công vi?c ph?i đư?c đ?nh ngh?a là m?t DLL (và s? ch?y trong quá tr?nh tương t? như b?n ghi d?ch v? l?p l?ch công vi?c HPC) thay v? như là m?t t?p tin th?c thi chính xác như c?m toàn b? l?c (mà ch?y trên m?t tr?nh riêng bi?t). Khi m?t công vi?c g?i lên ho?c s?n sàng đ? kích ho?t, b?t k? b? l?c công vi?c c? th? s? ch?y trư?c khi b? l?c toàn c?m.
 • C?a s? ki?m nh?p ho?c dư?i-đăng k? l?i ho?c ? c?m trên t?ng c?m nút ch?n m?t. Trong SP2, nhóm qu?n tr? viên có th? tinh ch?nh hi?u su?t c?m b?ng cách ki?m soát có bao nhiêu HPC tác v? s? ch?y vào m?t nút ch?n m?t c? th?. Hơn-đăng k? cho phép b?n lên l?ch bi?u quy tr?nh thêm vào m?t nút ch?n m?t hơn không có v?t l? l?i ho?c ? c?m. Nói chung, n?u m?t nút ch?n m?t có tám l?i, sau đó tám quá tr?nh có th? có kh? năng ch?y trên nút ch?n m?t đó. V?i hơn-đăng k?, b?n có th? đ?t các subscribedCores b?t đ?ng s?n nút ch?n m?t đ? m?t s? lư?ng l?n, ví d? 16, và b?n ghi d?ch v? l?p l?ch công vi?c HPC có kh? năng có th? B?t đ?u quá tr?nh 16 vào nút ch?n m?t đó. Ví d?, đi?u này có th? h?u ích n?u m?t ph?n c?a c?m kh?i lư?ng công vi?c bao g?m nhi?m v? đi?u ph?i viên s? d?ng r?t ít tính chu k?. Tuy nhiên, dư?i ki?m nh?p cho phép b?n lên l?ch bi?u ít hơn nhi?m v? vào m?t nút ch?n m?t hơn không có v?t l? l?i ho?c ? c?m. Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n ch? mu?n s? d?ng m?t t?p h?p con c?a l?i ho?c ? c?m vào m?t nút ch?n m?t c? th? cho c?m công ăn vi?c làm.
 • Cung c?p cho các ngu?n l?c nhi?u hơn đ?n cao ưu tiên công vi?c b?i pre-empting các công vi?c ưu tiên th?p.SP2 bao g?m m?t m?i công vi?c scheduler c?u h?nh tùy ch?n đ? cho phép m?t chính sách "Phát tri?n b?i pre-emption". Khi chính sách này đư?c b?t, tr?nh l?p l?ch bi?u công vi?c HPC s? d?ng pre-emption đ? tăng ngu?n l?c đư?c phân b? ("phát tri?n") c?a m?t công vi?c ưu tiên cao hơn đ?i v?i t?i đa c?a nó. theo m?c đ?nh, pre-emption ch? x?y ra đ? B?t đ?u m?t công vi?c v?i các ngu?n tài nguyên đư?c yêu c?u t?i thi?u ("duyên dáng pre-emption" tùy ch?n cho phép), và công vi?c tăng lên đ?i v?i các ngu?n tài nguyên t?i đa khi hoàn thành công vi?c khác ("tăng ngu?n l?c t? đ?ng (phát tri?n)" tùy ch?n cho phép). T?o đi?u ki?n cho chính sách "Phát tri?n b?i pre-emption" giúp đ?m b?o r?ng công vi?c ưu tiên cao có th? hoàn thành nhanh hơn.
Qu?n l? c?m

Các tính năng sau đây là m?i trong c?m qu?n l?:

 • Thêm các nút ch?n m?t máy tr?m trong m?t tên mi?n riêng bi?t. SP2 h? tr? thêm máy tr?m nút ch?n m?t đ? c?m đó thu?c v? m?t tên mi?n khác v?i nút ch?n m?t đ?u. Đ? tham gia các nút ch?n m?t t? m?t tên mi?n khác nhau, b?n ph?i ch? đ?nh hoàn toàn đ? đi?u ki?n tên mi?n tên (FQDN) c?a nút ch?n m?t đ?u khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói HPC trên các máy tr?m.
 • T? đ?ng ngăn ch?n vi?c làm trên máy tr?m nút ch?n m?t n?u CPU tr? nên b?n r?n v?i công vi?c HPC.Ngư?i qu?n tr? có th? đ?t c?u h?nh các nút ch?n m?t tr?m làm vi?c đ? tr? nên có s?n d?a trên ngư?i dùng ho?t đ?ng phát hi?n. Máy tr?m có th? t? đ?ng có s?n cho công vi?c (đi tr?c tuy?n) n?u đư?c ch? đ?nh m?t kho?ng th?i gian đ? trôi qua mà không có bàn phím ho?c chu?t đ?u vào và n?u s? d?ng CPU gi?m th?p hơn m?t ngư?ng quy đ?nh. Trong SP1, HPC công vi?c đư?c t? đ?ng t?t máy khi bàn phím ho?c chu?t đ?u vào đư?c phát hi?n. Trong SP2, HPC công vi?c c?ng đư?c t?t máy khi vi?c s? d?ng CPU cho-HPC công vi?c tăng trên ngư?ng quy đ?nh. Đi?u này giúp đ?m b?o r?ng n?u máy tr?m ngư?i dùng B?t đ?u ho?c l?ch tr?nh làm vi?c trên máy tính c?a h? trư?c khi đ? l?i cho ban đêm, các công vi?c HPC s? không can thi?p.
 • Xác nh?n c?u h?nh môi trư?ng trư?c khi b?n t?o m?t Nhóm M?i.SP2 cung c?p m?t công c? đ?c l?p, Microsoft HPC gói 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t chu?n b? thu?t s?. Công c? này s? giúp b?n ki?m tra c?u h?nh môi trư?ng có th? gây ra v?n đ? khi b?n t?o m?t Nhóm M?i và hệ điều hành. B?n có th? ch?y thu?t s? trên máy ch? mà s? hành đ?ng như các nút ch?n m?t đ?u (trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói HPC), ho?c trên m?t máy tính khác đư?c k?t n?i v?i m?ng doanh nghi?p. Trong công c?, b?n tr? l?i câu h?i v? c?u h?nh d? đ?nh c?a b?n. Công c? th?c hi?n ki?m tra d?a trên câu tr? l?i c?a b?n, và sau đó t?o ra m?t báo cáo li?t kê k?t qu?, cài đ?t chuyên bi?t c?nh báo, th?c ti?n t?t nh?t và danh sách ki?m tra. Thu?t s? preinstallation có s?n trên trang download HPC công c? gói.
 • Xu?t kh?u và nh?p kh?u c?m c?u h?nh như m?t ph?n c?a k? ho?ch ph?c h?i th?t b?i. SP2 bao g?m ti?n ích giúp xu?t kh?u và nh?p kh?u c?m c?u h?nh như HPC ngư?i s? d?ng và Nhóm qu?n tr?, nút ch?n m?t nhóm, nút ch?n m?t m?u, công vi?c m?u, cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh tr?nh l?p l?ch bi?u công vi?c, ki?n trúc hư?ng b?n ghi d?ch v? (SOA) t?p tin c?u h?nh b?n ghi d?ch v?, và tu? ch?nh ki?m tra ch?n đoán. Xu?t kh?u-HpcConfiguration và nh?p kh?u-HpcConfiguration đư?c th?c hi?n như là .ps1 k?ch b?n (n?m trong m?c tin thư thoại bin % CCP_HOME %). B?n có th? nh?p các cài đ?t chuyên bi?t đ? lưu vào m?t c?m m?i đang ch?y cùng m?t phiên b?n c?a HPC Pack. Đ? ti?p t?c g?i các công vi?c trên c?m m?i, ngư?i dùng ch? có th? thay đ?i tên c?a nhóm trong các ?ng d?ng ho?c ti?n ích khách hàng HPC. Đ? xu?t kh?u c?m c?u h?nh vào m?t m?c tin thư thoại có tên C:\HpcConfig, ch?y HPC PowerShell như là m?t qu?n tr? viên và g? xu?t kh?u-HpcConfiguration-đư?ng d?n c:\hpcconfig.
 • B?t đ?u b?n ghi d?ch v? l?p l?ch công vi?c HPC trong ch? đ? ph?c h?i b?ng cách s? d?ng m?t l?nh ghép ng?n HPC PowerShell. SP2 bao g?m m?t b?t đ?ng s?n c?m m?i đư?c đ?t tên RestoreMode mà b?n có th? thi?t l?p khi b?n ph?i B?t đ?u b?n ghi d?ch v? l?p l?ch công vi?c HPC trong ch? đ? ph?c h?i. Trư?c đó, b?n có th? kích ho?t ch? đ? khôi ph?c b?ng cách đ?t m?t khóa s? ki?m nh?p, bây gi? b?n có th? ch?y HPC PowerShell như ngư?i qu?n tr? và s? d?ng thi?t l?p-hpcClusterProperty-RestoreMode: $true. Khi ho?t đ?ng khôi ph?c hoàn thành, tài s?n đư?c t? đ?ng thi?t l?p tr? l?i đ? sai. Ch? đ? khôi ph?c b?n ghi d?ch v? HPC công vi?c Scheduler giúp mang l?i cho c?m sao đ?n m?t nhà nư?c phù h?p khi b?n đang th?c hi?n m?t khôi ph?c đ?y đ? h? th?ng ho?c b? máy cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bư?c đ? th?c hi?n trư?c và sau khi ph?c h?i b? máy cơ s? d? li?u HPC t? đ?ng g?i lưu.
Th?i gian ch?y và phát tri?n

Các tính năng sau đây là m?i cho th?i gian ch?y và phát tri?n:
 • Common-d? li?u API cho kh?i lư?ng công vi?c SOA.SP2 bao g?m API m?i h? tr? dàn và truy c?p d? li?u ph? bi?n đư?c yêu c?u b?i t?t c? tính toán yêu c?u trong v?ng m?t ho?c nhi?u phiên. B?n có th? t?o ra m?t lo?i m?i c?a khách hàng đư?c g?i là m?t DataClient. D? li?u khách hàng bao g?m các phương pháp t?i lên d? li?u cho c?m (đ?n th?i gian ch?y ngư?i dùng d? li?u đư?c chia s? thư m?c) và đ? đ?c và ghi d? li?u. N?u b?n mu?n d? li?u có s?n cho ngư?i dùng c?m khác, b?n có th? ch? đ?nh danh sách ngư?i dùng khi b?n g?i DataClient.Create(). Tùy ch?n, b?n có th? k?t h?p d? li?u v?i chu k? cu?c s?ng phiên do đó khi k?t thúc phiên giao d?ch, d? li?u s? t? đ?ng b? xóa kh?i ph?n. M? m?u có s?n trong t?i v? m?u m? SDK. Ph? bi?n các tính năng d? li?u không đư?c h? tr? trên Azure nút ch?n m?t.
 • Chia s? d? li?u ngư?i s? d?ng th?i gian ch?y t? đ?ng t?o ra đ? h? tr? công vi?c d? li?u ph? bi?n SOA.Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2, thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t bao g?m m?t bư?c đ? c?u h?nh m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? cho d? li?u ngư?i dùng th?i gian ch?y. Chia s? này đư?c s? d?ng b?i th?i gian ch?y d? li?u ph? bi?n SOA. Cho m?t nhóm s?n xu?t, b?n có th? t?o m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? d? li?u th?i gian ch?y trên m?t máy ch? t?p tin riêng bi?t và sau đó ch? đ?nh đư?ng d?n đó chia s? trong thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t SP2. N?u b?n đang đánh giá các tính năng d? li?u ph? bi?n trong m?t c?m th? nghi?m, ho?c n?u b?n đang thi?t l?p m?t c?m nh?, b?n có th? ch?p nh?n c?u h?nh d? li?u m?c đ?nh th?i gian ch?y trong lúc thi?t l?p. C?u h?nh m?c đ?nh t?o ra m?t ph?n ?n trên nút ch?n m?t đ?u đ? cung c?p out-of-the-box ch?c năng cho các d? li?u ph? bi?n kh?i lư?ng công vi?c.
 • Môi gi?i trong quá tr?nh API có s?n đ? giúp gi?m b?t các giao ti?p trên không cho SOA bu?i.Các API SP2 bao g?m m?t tùy ch?n đ? cho phép m?t môi gi?i trong quá tr?nh. Các nhà môi gi?i trong quá tr?nh ch?y trong quá tr?nh khách hàng, và do đó lo?i b? s? c?n thi?t cho m?t nút ch?n m?t môi gi?i, làm gi?m th?i gian t?o phiên, và làm gi?m s? lư?ng các bư?c nh?y cho m?i thư. Ví d?, m?t mô h?nh s? d?ng cho các nhà môi gi?i trong quá tr?nh là như sau: thay v? ch?y ?ng d?ng khách hàng trên m?t máy tính khách hàng, b?n g?i ?ng d?ng khách đ? c?m sao như là m?t công vi?c đơn-nhi?m v?. ?ng d?ng khách hàng t?o ra m?t phiên làm vi?c trên c?m, và thay v? đi qua tin thư thoại thông qua m?t nút ch?n m?t môi gi?i, khách hàng s? g?i yêu c?u và nh?n đư?c ph?n ?ng tr?c ti?p t? các máy ch? b?n ghi d?ch v? (tính toán nút). M? m?u có s?n trong t?i v? m?u m? SDK. Các nhà môi gi?i trong quá tr?nh h? tr? tương tác phiên ch?, và không đư?c h? tr? trên Azure nút ch?n m?t.

Gi?i pháp

Thông tin c?p nh?t

Cách nhận b?n c?p nh?t này

B?n C?p Nh?t có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows HPC Server 2008 R2. Ngoài ra, HPC Pack 2008R2 SP1 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? HPC Pack 2008 R2 SP1, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? HPC Pack 2008 R2 Service Pack 1

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?y b?n c?p nh?t này vào nút ch?n m?t đ?u.

Lưu ?: N?u b?n có m?t c?p s?n có cao đ?u nút ch?n m?t, ch?y b?n c?p nh?t này trên các nút ch?n m?t ho?t đ?ng, và sau đó ch?y b?n c?p nh?t này trên nút ch?n m?t th? đ?ng.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t c?p nh?t phát hành trư?c đó.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2565784 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft HPC Pack 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2565784 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2565784

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com