Br?vs/aiz?emts inform?ciju nav atgriezti, kad Krusta organiz?cijas vaic?jums tiek veikta no mantot? Exchange lietot?ja

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2567863 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:

  • Feder?cijas uztic?bas konfigur??ana, izmantojot Microsoft Feder?cijas v?rteja.
  • Organiz?cijas attiec?bas veidosies citas organiz?cijas.
  • J?su organiz?cija ir jaukts organiz?cijas, kas atrodas Exchange Server 2010 un Exchange Server 2003.
  • Lietot?js uz Exchange Server 2003 serveri tiek mekl?ta att?lo lietot?ju citas organiz?cijas br?vs/aiz?emts inform?ciju.

??d? gad?jum? hash z?m?m tiek par?d?ti nevis k? br?vs/aiz?emts inform?ciju.

IEMESLS

Kad Exchange 2003 lietot?ja, kur? izmanto jebkuras Outlook versijas veic att?lo lietot?ju pieejam?bu piepras?jumu, m?r?a organiz?cija var atgriezt br?vs/aiz?emts inform?ciju MergedOnly virknes form?ts un programma Outlook par?da hash z?m?m (inform?cija) par att?lo lietot?ju.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). Pla??ku inform?ciju par Exchange Server 2010 SP2, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Microsoft Exchange Server 2010 2. servisa pakotne (SP2)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Atsevi??s jaut?jums ar Exchange 2003 Krusta organiz?cijas p?rl?kiem, kas izraisa ar autom?tisk?s noteik?anas l?dzekli, ja att?lo lietot?ju atzina. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2506820 Inform?cija par br?vu/aiz?emtu laiku ner?da, att?lais lietot?js, kura pastkasti atrodas Exchange Server 2003 serveri

Rekviz?ti

Raksta ID: 2567863 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 13. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbmt KB2567863 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2567863

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com