M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3,0 Runtime: Thng B?y 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2571505 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bi vi?t ny m t? Microsoft Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thng qu?n l? API 3.0 ch?y v?n ? c? ?nh trong b?n C?p Nh?t tch l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thng qu?n l? API 3.0 ch?y m l ngy thng b?y, 2011.
Bi vi?t ny m t? cc m?c sau y v? cc b?n c?p nh?t gi:
  • Nh?ng v?n ? m cc gi ph?n m?m C?p Nh?t s?a l?i.
  • i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t b?n C?p Nh?t gi.
  • Cho d b?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t cc gi ph?n m?m C?p Nh?t.
  • Cho d cc gi ph?n m?m C?p Nh?t ?c thay th? b?i b?t k? khc C?p nh?t cc gi.
  • Cho d b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i s? ng k?.
  • Cc t?p tin C?p Nh?t gi ch?a.

GI?I PHP

Trung tm t?i xu?ng Microsoft

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? UcmaRuntime.msp gi by gi?.
Ngy pht hnh: Thng B?y 2011

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.
iu kin tin quyt

Khng c khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t gi c?p nh?t ny.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

C l? b?n c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

Thng tin thay th ban va nong

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

ng k? thng tin

S? d?ng m?t trong cc C?p Nh?t gi trong gi ny, b?n khng c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? cc s? ng k?.

Chi tiet tap tin

B?n c?p nh?t ny c th? ch?a t?t c? cc file m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? xy d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? gi?i quy?t cc v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.

Sau khi C?p Nh?t ?c ci ?t, phin b?n ton c?u c?a b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p, ho?c m?t phin b?n sau ny c?a cc thu?c tnh t?p m ?c li?t k trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Gac_collaboration.dll4.0.7577.1665,565,23221 Thng b?y, 20114: 52x86
Ocstracer.exe4.0.7577.166655,12021 Thng b?y, 20115: 13x64

THAM KH?O

bit thm thng tin v thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vo sau bi vi?t s? ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
? bi?t thm chi ti?t v? cc b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 B?n c?p nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2571505 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Unified Communications Managed API Software Development Kit
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2571505 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2571505

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com