Pievienot printeri vedni sarakstu public?taj? iespied?jus AD DS l?ni Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2571564 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 pievienojas dom?nu, kas ir tikai las?ms dom?na kontrolieriem (RODCs).
 • J?konfigur? datoru apak?t?klam, kas ir tikai RODCs.
 • Palaist printera pievieno?anas vedni, lai pievienotu printeri dator?.
??d? gad?jum? vednis par?da Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS) public?to iespied?jus l?ni.

T?, piem?ram, vednis prasa vair?kas min?tes, lai saraksts public?ts iespied?jus AD DS.

Piez?me Ja vietne ir vismaz viens las??anas/rakst??anas dom?na kontrolleris (RWDC), vednis parasti prasa vair?kas sekundes, lai saraksts public?ts iespied?jus AD DS.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo printera iestat?jumi lietot?ja interfeisa modulis (printui. dll, PrintUIEntry) vispirms m??ina sazin?ties ar RWDC, lai ieg?tu inform?ciju par public?to iespied?jus AD DS.

Modu?a cen?as kontaktu RODC, lai ieg?tu ??du inform?ciju tikai tad, ja modulis nevar ieg?t inform?ciju no RWDC. Tom?r vieta ir bez RWDC. T?d?? modu?a m??ina ieg?t inform?ciju, kas RWDC no att?l?s viet?s, un ?ai darb?bai ir nepiecie?amas daudz laika.

Piez?me Gaid?t? reakcija ir, lai moduli var piepras?t ?o inform?ciju vispirms no RWDC vai RODC.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , tips regedit attiec?b? uz S?kt mekl??anu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Tips UseRODC, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz UseRODC, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Jul-201115: 06x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-. LPP.OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Jul-201115: 07x86Nav piem?rojams
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Jul-201113: 43x86Nav piem?rojams
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22673873,98407-Jul-201115: 08x86Nav piem?rojams
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Localspl.dll6.0.6002.22673788,99207-Jul-201115: 26x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-. LPP.OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_8E6168CC618577D3
Ntprint.dll6.0.6002.22673261,12007-Jul-201115: 27x64Nav piem?rojams
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Jul-201114: 16x64Nav piem?rojams
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22673987,13607-Jul-201115: 28x64Nav piem?rojams
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Jul-201115: 06x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-. LPP.OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Jul-201115: 07x86Nav piem?rojams
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Jul-201113: 43x86Nav piem?rojams
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22673873,98407-Jul-201115: 08x86Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Localspl.dll6.0.6002.226731,739,77607-Jul-201115: 33IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-. LPP.OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3244713EA9260F99
Ntprint.dll6.0.6002.22673490,49607-Jul-201115: 34IA-64Nav piem?rojams
Ntprint.exe6.0.6002.2267369,63207-Jul-201114: 23IA-64Nav piem?rojams
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.226731,649,15207-Jul-201115: 35IA-64Nav piem?rojams
Printui.dll.MUI6.0.6002.22673131,07207-Jul-201115: 26Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Jul-201115: 06x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-. LPP.OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Jul-201115: 07x86Nav piem?rojams
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Jul-201113: 43x86Nav piem?rojams
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22673873,98407-Jul-201115: 08x86Nav piem?rojams
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7600.21070932,35215-Oct-201105: 33x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7601.21840932,35215-Oct-201107: 17x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7600.210701,050,11215-Oct-201106: 26x64
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7601.218401,050,11215-Oct-201110: 37x64
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7600.21070932,35215-Oct-201105: 33x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7601.21840932,35215-Oct-201107: 17x86
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7600.210701,817,08815-Oct-201105: 38IA-64
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7601.218401,817,08815-Oct-201105: 20IA-64
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7600.21070932,35215-Oct-201105: 33x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.1.7601.21840932,35215-Oct-201107: 17x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_a391fcb82f581e332eac5c1b4522b6ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b3af0f03cfd93746.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums742
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_a783a6585930c48ce1cc35057a3a0aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_68b3800aae571bf6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_b0ea97dbd5940bbcba81d8551707af79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3ee8c5d2bc7b4194.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums729
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_b51741adb04670082615a5bed43c9899_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b1963d324e586573.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_b9549c570f9bd8c86fc725aa7cfe134d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3c14e635259c5ecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_bbefa64eecd3147427abb19613345481_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_cb65cb691aca1df0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_c92a7a1fb33b90a7d41140a3adc00923_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_5e2cef8b3085d20c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_eb2735fc1643f1071f26babf9810ad9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_786212112efb62b1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_f161d82a129d75d06981f5cfff0c4192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9c12720d41469979.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_f364b35f384c6bad88ebb022ce9b3178_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dcccaec8bacaa984.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_f4bf59a0178ff957e59fc5d45fee5948_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ad8ae009431249b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_f5387756b801ba46855889eee328ddcc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9f648faf8487bf09.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_fb99f38b8d20fc7ff898198bccd78046_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f3229dd5c630fa1a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 23
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 28
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 25
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_af131157f4679f9a5140d753ec3638c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a43ba2fa310b725f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_c0d31b30cf8704591ff5a28feb107eb2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fe1c1ba67a658ea8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_c19fce2301371979272a7f25c46ee06e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de4b36bcec68d0e0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_c5fc2d436aadefd543f00770da09ac57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dc424c5ad254b84e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_d00361f15bf52577d4e0ba4c86c47a14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af6f29e22f8c5742.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_d5415d2b1f082ade3f6df66ec3433de9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af634a456a1a0e6b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_e1d83344b148652d4c7ddf1736d9c4a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_63c8374facd5d666.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_e55672cbe193ab0c5380b2fb0c98ef56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b0d5c7877d2f1ad8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_fd6c27dc86ed850f373287e2ab6dc691_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_83c93f3c830f4b0f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,122
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_8e6168cc618577d3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,493
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 43
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_4e49850d4c43959c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,103
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 48
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a7b5b3b42d1e0b4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,910
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 45
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 23
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 28
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 25
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_e89f9b067643d103cc710efb8eb1da93_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_525752348c234244.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,082
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsIa64_fd85ce2b147323159b0e58587f9e75c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ab54afddd7d449d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,120
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)21: 08
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3244713ea9260f99.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,458
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 44
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22c8d7f93e42d62.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,088
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 46
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5e63ad8a72787a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,875
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 45
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 23
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 28
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 25

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,909
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_8f99c315ee7a53cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums729
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_7ff0baa70333cb53.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums729
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)05: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)08: 06
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_221692db98e8b49d4a41f1a71da6dc88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_d57a0c8b32b94c96.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums733
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_4315ffc1aaed0facd70c5e492277f608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_f63c771cdbd753b0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,106
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_449e75d225f3100b0d9189537732aa44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_184cdfc8b12c7342.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums733
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_5b441db3555078ce90d9e2bb3177e3fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_a2cf5c881e81aee1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,106
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_ebb85e99a6d7c501.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums731
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc0f562abb913c89.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums731
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_38b98ef6a6c5b28e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,207
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)06: 55
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_3ac08584a3d3948c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,207
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)11: 04
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,779
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)05: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)08: 06
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_019a1e2ea657c61f5100997361a5f3eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_8d81875e4020a035.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,104
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_a2e1f7644ca1705862726342dcd5767d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_c1ef667da8b4abf0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,104
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9c9768ee664a54.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,205
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)06: 52
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea38df6eb742c52.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,205
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)08: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)13: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)05: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,203
Datums (UTC)15-Oct-2011
Laika (UTC)08: 06
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2571564 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2571564 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2571564

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com