Thêm máy in thu?t s? danh sách máy in xu?t b?n trong AD DS ch?m trong Windows Vista, trong Windows Server 2008, trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2571564 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 v?i m?t tên mi?n mà có b? ki?m soát mi?n ch? đ?c (RODCs).
 • B?n c?u h?nh máy tính trong m?t m?ng con đ? ch? RODCs.
 • B?n ch?y thu?t s? thêm máy in đ? thêm máy in trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, thu?t s? danh sách các máy in đư?c xu?t b?n trong b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) t? t?.

Ví d?, thu?t s? yêu c?u m?t vài phút vào danh sách các máy in đư?c xu?t b?n trong AD DS.

Lưu ? N?u web site có ít nh?t m?t b? ki?m soát mi?n đ?c/ghi (RWDC), thu?t s? thư?ng đ?i h?i m?t vài giây vào danh sách máy in xu?t b?n trong AD DS.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các mô-đun giao di?n ngư?i dùng thi?t đ?t máy in (Printui.dll) l?n đ?u tiên c? g?ng liên l?c v?i m?t RWDC đ? có đư?c thông tin v? máy in đư?c xu?t b?n trong AD DS.

Các mô-đun c? g?ng liên l?c v?i m?t RODC đ? có đư?c thông tin này ch? khi module không th? có đư?c thông tin t? m?t RWDC. Tuy nhiên, web site có RWDC không. V? v?y, các mô-đun c? g?ng đ? có đư?c thông tin RWDC t? web site t? xa, và thao tác này đ?i h?i m?t th?i gian dài đ? ch?y.

Lưu ? Các hành vi mong đ?i là truy r?ng mô-đun có th? v?n thông tin này l?n đ?u tiên t? m?t RWDC ho?c m?t RODC.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? có chúng tôi b?t hotfix này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n kích ho?t tính năng hotfix này chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? cho phép hotfix này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50886


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? cho phép hotfix này chính m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i UseRODC, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i UseRODC, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Tháng B?y-201115: 06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Tháng B?y-201115: 07x 86không áp d?ng
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Tháng B?y-201113: 43x 86không áp d?ng
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-Tháng B?y-201115: 08x 86không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Localspl.dll6.0.6002.22673788,99207-Tháng B?y-201115: 26x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_8E6168CC618577D3
Ntprint.dll6.0.6002.22673261,12007-Tháng B?y-201115: 27x 64không áp d?ng
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Tháng B?y-201114: 16x 64không áp d?ng
Printui.dll6.0.6002.22673987,13607-Tháng B?y-201115: 28x 64không áp d?ng
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Tháng B?y-201115: 06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Tháng B?y-201115: 07x 86không áp d?ng
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Tháng B?y-201113: 43x 86không áp d?ng
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-Tháng B?y-201115: 08x 86không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
Localspl.dll6.0.6002.226731,739,77607-Tháng B?y-201115: 33IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3244713EA9260F99
Ntprint.dll6.0.6002.22673490,49607-Tháng B?y-201115: 34IA-64không áp d?ng
Ntprint.exe6.0.6002.2267369,63207-Tháng B?y-201114: 23IA-64không áp d?ng
Printui.dll6.0.6002.226731,649,15207-Tháng B?y-201115: 35IA-64không áp d?ng
Printui.dll.mui6.0.6002.22673131,07207-Tháng B?y-201115: 26không áp d?ngkhông áp d?ng
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-Tháng B?y-201115: 06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-Tháng B?y-201115: 07x 86không áp d?ng
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-Tháng B?y-201113: 43x 86không áp d?ng
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-Tháng B?y-201115: 08x 86không áp d?ng
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215-Tháng mư?i-201105: 33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215-Tháng mư?i-201107: 17x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.210701,050,11215-Tháng mư?i-201106: 26x 64
Printui.dll6.1.7601.218401,050,11215-Tháng mư?i-201110: 37x 64
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215-Tháng mư?i-201105: 33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215-Tháng mư?i-201107: 17x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Printui.dll6.1.7600.210701,817,08815-Tháng mư?i-201105: 38IA-64
Printui.dll6.1.7601.218401,817,08815-Tháng mư?i-201105: 20IA-64
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215-Tháng mư?i-201105: 33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215-Tháng mư?i-201107: 17x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_a391fcb82f581e332eac5c1b4522b6ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b3af0f03cfd93746.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin742
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_a783a6585930c48ce1cc35057a3a0aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_68b3800aae571bf6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_b0ea97dbd5940bbcba81d8551707af79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3ee8c5d2bc7b4194.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_b51741adb04670082615a5bed43c9899_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b1963d324e586573.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_b9549c570f9bd8c86fc725aa7cfe134d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3c14e635259c5ecb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_bbefa64eecd3147427abb19613345481_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_cb65cb691aca1df0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_c92a7a1fb33b90a7d41140a3adc00923_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_5e2cef8b3085d20c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_eb2735fc1643f1071f26babf9810ad9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_786212112efb62b1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_f161d82a129d75d06981f5cfff0c4192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9c12720d41469979.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_f364b35f384c6bad88ebb022ce9b3178_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dcccaec8bacaa984.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_f4bf59a0178ff957e59fc5d45fee5948_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ad8ae009431249b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_f5387756b801ba46855889eee328ddcc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9f648faf8487bf09.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_fb99f38b8d20fc7ff898198bccd78046_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f3229dd5c630fa1a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 23
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 28
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_af131157f4679f9a5140d753ec3638c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a43ba2fa310b725f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_c0d31b30cf8704591ff5a28feb107eb2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fe1c1ba67a658ea8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_c19fce2301371979272a7f25c46ee06e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de4b36bcec68d0e0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_c5fc2d436aadefd543f00770da09ac57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dc424c5ad254b84e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_d00361f15bf52577d4e0ba4c86c47a14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af6f29e22f8c5742.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_d5415d2b1f082ade3f6df66ec3433de9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af634a456a1a0e6b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_e1d83344b148652d4c7ddf1736d9c4a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_63c8374facd5d666.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_e55672cbe193ab0c5380b2fb0c98ef56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b0d5c7877d2f1ad8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_fd6c27dc86ed850f373287e2ab6dc691_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_83c93f3c830f4b0f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.122
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_8e6168cc618577d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,493
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 43
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_4e49850d4c43959c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,103
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a7b5b3b42d1e0b4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,910
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 23
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 28
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_e89f9b067643d103cc710efb8eb1da93_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_525752348c234244.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pIa64_fd85ce2b147323159b0e58587f9e75c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ab54afddd7d449d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.120
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)21: 08
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3244713ea9260f99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.458 ngư?i
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 44
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22c8d7f93e42d62.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,088
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 46
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5e63ad8a72787a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,875
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 23
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 28
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 25

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.909 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_8f99c315ee7a53cb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_7ff0baa70333cb53.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_221692db98e8b49d4a41f1a71da6dc88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_d57a0c8b32b94c96.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin733
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4315ffc1aaed0facd70c5e492277f608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_f63c771cdbd753b0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_449e75d225f3100b0d9189537732aa44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_184cdfc8b12c7342.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin733
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5b441db3555078ce90d9e2bb3177e3fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_a2cf5c881e81aee1.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_ebb85e99a6d7c501.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin731
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc0f562abb913c89.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin731
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_38b98ef6a6c5b28e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,207
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)06: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_3ac08584a3d3948c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,207
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)11: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,779
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_019a1e2ea657c61f5100997361a5f3eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_8d81875e4020a035.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,104
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_a2e1f7644ca1705862726342dcd5767d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_c1ef667da8b4abf0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,104
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9c9768ee664a54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,205
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)06: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea38df6eb742c52.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,205
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)13: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8203 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2011
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2571564 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2571564 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2571564

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com