Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2573000 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update gói này cho Microsoft BizTalk Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? BizTalk Server 2010 đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a máy ch? BizTalk 2010?

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trang trư?c BizTalk Server 2010 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng b?n phát hành m?i nh?t C?p Nh?t BizTalk Server 2010.

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Chú ý Đ? có thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c tích l?y gói cho BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Gói cumulative update C?p Nh?t sau đây là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho BizTalk Server 2010
  • M?t s? hotfixes cho Microsoft BizTalk Server 2009 và cho Microsoft BizTalk Server 2006 R2
  • M?t s? b?n s?a l?i khác mà c?i thi?n s?n ph?m

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft


Hotfixes đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010

Các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Microsoft BizTalk Server Adapter
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7729322592430Kh?c ph?c: K?t n?i PeopleSoft có th?i gian ra trong BizTalk Server 2010 n?u b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho doanh nghi?p PeopleSoft
7747522590549Kh?c ph?c: "không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? FTP" l?i trong BizTalk Server 2010 n?u các adapter FTP s? d?ng SSL k?t n?i v?i m?t máy ch? FTP
7567402596691M?t hotfix cho bi?t thêm m?t tùy ch?n đ? cho phép b?n vô hi?u hóa m? hóa các d?ng tiêu đ?, các adapter BizTalk Server 2010 SMTP
7345292501601Kh?c ph?c: B? nh? r? trong quá tr?nh Dllhost.exe mà máy ch? ?ng d?ng MQSAgent2 COM + khi b?n s? d?ng b? đi?u h?p MQSeries trong BizTalk Server
BizTalk Server EDI h? tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7088722580202XMLExoperation quá tr?nh EDI thư trong BizTalk Server 2010 n?u d?u phân tách đư?c thi?t l?p đ? ít hơn đăng)<) or="" to=""></)>
7769672555003Kh?c ph?c: AS2 thư v?n ho?t đ?ng sau khi h? đư?c ch? bi?n khi các tùy ch?n "N?i dung - theo d?i thư tin nh?n yêu c?u sau khi c?ng ch? bi?n" đư?c kích ho?t trên m?t c?ng g?i trong m?t môi trư?ng máy ch? BizTalk
BizTalk Server Administration Tools, công c? phát tri?n và qu?n l? các API
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
6674572509185Kh?c ph?c: "m?t m?c v?i phím cùng đ? đ? đư?c thêm vào" l?i trong BizTalk Server 2010 khi BizTalk thi?t đ?t b?ng xu?t kh?u cài đ?t trong m?t c?m máy ch? BizTalk.
7726902506744Kh?c ph?c: BAM theo d?i d? li?u không chính lưu tr? BAMPrimaryImport đ? BAMArchive trong BizTalk Server
7184802548064Kh?c ph?c: Build ho?t đ?ng không thành công sau khi b?n s?a đ?i m?t dàn nh?c c?a m?t gi?i pháp BizTalk Server 2010 trong Visual Studio 2010
7769652556106Kh?c ph?c: T?t c? các tùy ch?n theo d?i theo "Theo d?i s? ki?n" đư?c ch?n b?t ng? sau khi m?t dàn nh?c BizTalk t?o ra ho?c C?p Nh?t trong BizTalk Server
7769602483325Kh?c ph?c: Các ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng ho?c tai n?n khi h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? màn h?nh ?ng d?ng máy ch? BizTalk
BizTalk Server thông báo th?i gian ch?y và đư?ng ?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7452582570450Kh?c ph?c: "không th? đ? k? thư ra bên ngoài" l?i sau khi b?n nâng c?p lên BizTalk Server 2006 R2 SP1 ho?c đ? BizTalk Server 2010
7712492587237Kh?c ph?c: Trư?ng h?p máy ch? lưu tr? c?a BizTalk Server 2010 không ti?p t?c ho?t đ?ng sau khi k?t n?i cho m?t BizTalk qu?n l? cơ s? d? li?u h? sơ
7769692563979Kh?c ph?c: Hi?u su?t gi?m khi m?t máy ch? đang ch?y máy ch? BizTalk x? l? m?t lo?t l?n các bài vi?t sau khi b?n tùy ch?nh các thi?t l?p c?a tùy ch?n "L?n tin nh?n ngư?ng" và các tùy ch?n "Kích thư?c l?n tin nh?n m?nh"


D?ch v? Microsoft Quick
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
7214662578172Kh?c ph?c: Các thành ph?n d?ch v? thông báo d?ch v? Quick không b?t đ?u n?u b?n không ch?n tùy ch?n "Xác th?c cơ b?n" cho các thi?t l?p "SMTP xác th?c" trong BizTalk Server 2010

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2010. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u cumulative update C?p Nh?t có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này, b?n ph?i có BizTalk Server 2010 đư?c cài đ?t.

Chú ý Các thành ph?n sau đây đư?c c?p nh?t n?u chúng đư?c cài đ?t:
  • Microsoft Quick Services 3.0 đư?c bao g?m trên đ?a cài đ?t BizTalk Server 2010
  • B? đi?u h?p m?ng Microsoft BizTalk cho các ?ng d?ng doanh nghi?p (c?n g?i là BizTalk LOB adapter)

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong gói này cumulative update, xem t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chú ý M?t tr?nh cài đ?t đư?c c?i thi?n hotfix đư?c s? d?ng trong gói tích l?y. Khi b?n cài đ?t gói tích l?y, danh sách đ? cài đ?t các tính năng đư?c C?p Nh?t s? đư?c hi?n th?, và s? lư?ng các b?n s?a l?i cho m?i tính năng đư?c hi?n th?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này tích l?y gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Th?i gian Universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,42012-Tháng tám-201119: 05Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69412-Tháng tám-201119: 05Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,12612-Tháng tám-201119: 05Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.530.286,86412-Tháng tám-201119: 05x86
Btserrorhandler.dll3.9.530.237,72812-Tháng tám-201119: 05x86
Btshttpreceive.dll3.9.530.2183,13612-Tháng tám-201119: 05x86
Btsmessageagent.dll3.9.530.2716,64012-Tháng tám-201119: 05x86
Btsmimecomps.dll3.9.530.2163,67212-Tháng tám-201119: 05x86
Btsmsgcore.dll3.9.530.21,256,79212-Tháng tám-201119: 05x86
Btsschemacache.dll3.9.530.296,09612-Tháng tám-201119: 05x86
Btswmiprovider.dll3.9.530.2624,48012-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.530.2378,76012-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.530.2210,83212-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.530.2329,61612-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.530.24,302,72012-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.530.211,68012-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.530.211,67212-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.530.211,66412-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.530.287,93612-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.530.2124,81612-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.530.2173,96812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.530.2341,88012-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.530.2288,66412-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.530.2104,32812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.530.2391,04812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.530.2198,54412-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.530.2141,20812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.530.2579,44812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.530.2706,44812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.530.2145,27212-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.530.211,65612-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.530.2292,75212-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.530.2292,72812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.530.2337,80812-Tháng tám-201119: 05x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.530.2272,24012-Tháng tám-201119: 05x86
Mqsagent.dll3.9.530.2183,12012-Tháng tám-201119: 05x86
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,67212-Tháng tám-201119: 05Không áp d?ng
Xceedftpbiztalk.dll3.9.530.2329,05612-Tháng tám-201119: 05x86
Xlangtrandisp.dll3.9.530.236,70412-Tháng tám-201119: 05x86
Notisvc.exe6.9.530.255,12015-Tháng tám-201109: 55x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.bizutil.dll3.9.530.2145,80016-Tháng tám-201112: 36x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,42012-Tháng tám-201119: 14Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69412-Tháng tám-201119: 14Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,12612-Tháng tám-201119: 14Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.530.2108,88012-Tháng tám-201119: 14x64
Btscache.dll3.9.530.286,86412-Tháng tám-201119: 14x86
Btserrorhandler.dll3.9.530.237,72812-Tháng tám-201119: 14x86
Btshttpreceive.dll3.9.530.2183,13612-Tháng tám-201119: 14x86
Btshttpreceive.dll3.9.530.2224,60812-Tháng tám-201119: 14x64
Btsmessageagent.dll3.9.530.21,142,11212-Tháng tám-201119: 14x64
Btsmessageagent.dll3.9.530.2716,64012-Tháng tám-201119: 14x86
Btsmimecomps.dll3.9.530.2163,67212-Tháng tám-201119: 14x86
Btsmsgcore.dll3.9.530.21,256,79212-Tháng tám-201119: 14x86
Btsmsgcore.dll3.9.530.21,720,66412-Tháng tám-201119: 14x64
Btsschemacache.dll3.9.530.2121,18412-Tháng tám-201119: 14x64
Btsschemacache.dll3.9.530.296,09612-Tháng tám-201119: 14x86
Btswmiprovider.dll3.9.530.2624,48012-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.530.2378,76012-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.530.2210,83212-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.530.2329,61612-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.530.24,302,72012-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.530.211,68012-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.530.211,67212-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.530.211,66412-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.530.287,93612-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.530.2124,81612-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.530.2173,96812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.530.2341,88012-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.530.2288,66412-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.530.2104,32812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.530.2391,04812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.530.2198,54412-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.530.2141,20812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.530.2579,44812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.530.2706,44812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.530.2145,27212-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.530.211,65612-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.530.2292,75212-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.530.2292,72812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.530.2337,80812-Tháng tám-201119: 14x86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.530.2272,24012-Tháng tám-201119: 14x86
Mqsagent.dll3.9.530.2183,12012-Tháng tám-201119: 14x86
Mqsagent.dll3.9.530.287,88812-Tháng tám-201119: 14x64
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,67212-Tháng tám-201119: 14Không áp d?ng
Xceedftpbiztalk.dll3.9.530.2329,05612-Tháng tám-201119: 14x86
Xlangtrandisp.dll3.9.530.236,70412-Tháng tám-201119: 14x86
Xlangtrandisp.dll3.9.530.241,31212-Tháng tám-201119: 14x64
Notisvc.exe6.9.530.255,12015-Tháng tám-201109: 55x86
Microsoft.BizTalk.Adapters.bizutil.dll3.9.530.2145,80016-Tháng tám-201112: 36x86

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? gói tích l?y 2 cho BizTalk Adapter Pack 2010, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2572999 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Adapter Pack 2010
Chú ý Cumulative update package 2 cho BizTalk Server 2010 bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t trong cumulative update gói 1 cho BizTalk Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2497789 Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2010
Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2573000 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2573000 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2573000

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com