RSoP ikonas re?istra iestat?jumiem Windows Vista 64 bitu, 64-bit Windows 7, 64-bit Windows Server 2008 vai 64 bitu Windows Server 2008 R2 par?d?s sarkans x

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2575866 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Re?istra saist?tie grupas politikas iestat?jumu konfigur??ana, dom?n? vai organiz?cijas vien?b? (OU).
 • ?o iestat?jumu lietotu, dator?, kur? darbojas 64 bitu versijas Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Izmantojat RSoP.msc komandu, lai apskat?tu rezult?tu re?istra iestat?jums.
??d? gad?jum? grupas politikas iestat?jumu ikonas tiek par?d?ts k? sarkans X.

Piez?me ?? probl?ma ietekm? tikai lietot?ja interfeiss (UI). Kad rodas ?? probl?ma, grupas politikas iestat?jums ir veikts sekm?gi.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo ieg?t?s politiku kopas (RSoP) modulis nepareizi r?kojas atgriezto v?rt?bu no Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI).

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o labojumfailu pakotni skarto dator?, kur? darbojas 64 bitu versijas Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 1. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • 1. Servisa pakotne ir integr?ta laidiena versijas Windows Server 2008.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Scecli.dll6.0.6001.22940236,03207-Jul-201114: 59x64
Scecli.dll6.0.6002.22673236,03207-Jul-201115: 28x64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-Jul-201114: 40x86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-Jul-201115: 08x86
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Scecli.dll6.0.6001.22940471,04007-Jul-201114: 38IA-64
Scecli.dll6.0.6002.22673471,04007-Jul-201115: 35IA-64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-Jul-201114: 40x86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-Jul-201115: 08x86
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Scecli.dll6.1.7601.21864232,96022-Nov-201106: 26x64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622-Nov-201105: 26x86
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Scecli.dll6.1.7601.21864474,11222-Nov-201105: 16IA-64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622-Nov-201105: 26x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_11b3512594ecf62de178810cf9a82af6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9740c53e43dffb8a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsAmd64_c27c269e227e1586584e8318a6996f69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_0e9a3f1ec97af934.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,116
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsAmd64_c72ce0863f2f86cd7673d9a31e9e96a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_ef4ff4e876919ed5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,116
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_948aea2aaab6d90e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums120,657
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 21
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9653ed2ca7f2ce0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums120,657
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 52
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums118,401
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)14: 45
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums118,401
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 13
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_19085531ade448bc6ed81689d879b845_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fc846181278f23c6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,114
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsIa64_7b17f1930a2457f0f5f7b198dd364fd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_8c2037ec664b33e8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,114
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsIa64_f04a98228e50005579e8054e9a56aebf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_114f480ac40613dd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums735
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)17: 54
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_386df29cf25770d4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums120,638
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)14: 53
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a36f59eef9365d0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums120,638
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 48
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums118,401
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)14: 45
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums118,401
Datums (UTC)07-Jul-2011
Laika (UTC)15: 13

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_046aa5aa9c113df2b9b4bed4a3513239_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_412ff491d0da39da.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,116
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_5f123582db8668e25b6f43bcd16b381a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dcaea5429557e2ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9cf9f564115b4348ca388476247ba0fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_73074c7cb3ba5b68.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_968778c609011f20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums70,648
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 00
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums68,202
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)05: 59
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_a8e11efffd60912b500556999b9d4e40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_87ed3715539bc0e2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,114
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3a6a813850a1b6e6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums70,646
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,447
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums68,202
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)05: 59
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2575866 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2575866 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2575866

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com