H?t nhân n?i thi?t b? r? r? trên m?t máy tính s? đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2577795 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t máy tính s? đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng t?o ra loopback ? c?m trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
WSAENOBUFS (10055)
M?t ho?t đ?ng trên m?t ? c?m chưa đư?c th?c hi?n b?i v? h? th?ng không có đ? s?c ch?a b? đ?m ho?c v? m?t hàng đ?i đ? đ?y đ?.

C? th?, các ?ng d?ng có th? không th? t?o n?i thi?t b? m?i và m?t "không có đ?m không gian có s?n" ho?c "không đ? đ?m không gian" ngo?i l? x?y ra trên máy tính. Ngoài ra, khi v?n đ? này x?y ra ngư?i dùng không th? đi?u khi?n t? xa k?t n?i v?i máy tính cho đ?n khi nó đư?c kh?i đ?ng l?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u khi?n trong tr?nh đi?u khi?n ch?c năng ph? tr? cho WinSock (Afd.sys) là nguyên nhân gây các ? c?m đ? b? r? r?. V?i th?i gian, v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra n?u t?t c? các ? c?m có s?n tài nguyên đang ki?t s?c.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". T?p MUM và MANIFEST và catalô b?o m?t liên k?t (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n c?p nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
AFD.sys6.1.7600.21004338,94408 tháng b?y, 201102:15x 86
AFD.sys6.1.7601.21766338,94408 tháng b?y, 201103:08x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
AFD.sys6.1.7600.21004499,71208 tháng b?y, 201102:40x 64
AFD.sys6.1.7601.21766499,20008 tháng b?y, 201102:26x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
AFD.sys6.1.7600.210041,115,64808 tháng b?y, 201101:51IA-64
AFD.sys6.1.7601.217661,115,64808 tháng b?y, 201101:48IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,773
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_1bdfdc89d948a2ccf21f212cf4a8eda8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_c4e5a1579d609a47.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_8dcb7c08fa76a68e2aab7a584b5e2063_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_297d92f6906635f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_d89d9636d89e80b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,506
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_da453c26d5f393af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,506
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_829b65ae838267d87946615da91666c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_a7bc6da53f6c2d32.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8b968c874c6483ab6e19b9d62f371f5c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_c5bf87f159a417d1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_34bc31ba90fbf1e7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,510
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_3663d7aa8e5104e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,510
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,215
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_2590d809562395cf712900bdfc936443_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_89fcc29e342d94bf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_6bd193795ea82f67491742547fa094fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_2602ad309d8d472b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p702
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21004_none_d89f3a2cd89c89ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,508
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21766_none_da46e01cd5f19cab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p73,508
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)07:10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.168 ngư?i
Ngày (UTC)08 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)19:37
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2577795 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2577795 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2577795

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com