Có b?n C?p Nh?t cho các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2578426 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh và các quy t?c đư?c b? sung b?i m?t b?n C?p Nh?t cho các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n. Bài vi?t này c?ng mô t? các hành đ?ng mà b?n ph?i đi n?u m?t s? các quy t?c đang b? vi ph?m khi b?n ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n.

Các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n đư?c bao g?m trong các phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n Windows. Công c? này ch?y trên máy ch? ngu?n di chuy?n (ví d?, m?t máy tính đang ch?y Windows nh? kinh doanh Server 2003 ho?c Windows Small Business Server 2008) đ? chu?n b? các máy ch? ngu?n cho di chuy?n. Công c? này th?c hi?n các tác v? sau trên máy ch? ngu?n:
 • Tăng m?c đ? ch?c năng mi?n và r?ng
 • C?p Nh?t lư?c đ? Thư mục Họat động
 • cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t cho m? r?ng h? tr? gi?y phép
 • Chuy?n đ?i máy ch? trao đ?i t? ch? đ? h?n h?p đ? ch? đ? b?n x?
 • Quét máy ch? ngu?n đ? xác đ?nh các v?n đ? ti?m năng

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Đ? có đư?c C?p Nh?t, ch?y các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có công nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n di chuy?n đ? chu?n b? c? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? ngu?n di chuy?n.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

V?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n ch? phát hi?n t?p chí b?c l?i x?y ra trong v?ng 24 gi? qua. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, ki?m tra Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n cho t?p chí đ?t b?c l?i.

V?n đ? 2

Các t?p tin SourceTool.log bao g?m các tuyên b? không chính xác sau m?t d?ng không nên t?n t?i trong các phiên b?n phát hành c?a các c?a s? nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n:
Ngàyth?i gian S?c kh?e quét: chính sách th?c thi đư?c thi?t l?p thành RemoteSigned. D?NG NÀY S? KHÔNG XU?T HI?N TRONG XÂY D?NG bi?u m?u chính.

V?n đ? 3

B?n nh?n đư?c m?t c?nh báo t? The Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 tiêu chu?n chu?n b? c? di chuy?n n?u b?n ghi d?ch v? máy ch? DNS không kh?i đ?ng trên máy ch? ngu?n di chuy?n. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, công c? làm tăng l?i thay v? m?t c?nh báo n?u b?n ghi d?ch v? máy ch? DNS không kh?i đ?ng.

Quy t?c đư?c b? sung b?i b?n c?p nh?t này

Quy t?c 1

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem li?u vùng DNS _msdcs t?n t?i trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: _msdcs khu v?c không t?m th?y trên máy ch? DNS
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Khu DNS _msdcs không đư?c t?m th?y trên các máy ch? DNS. B?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? NETLOGON trên máy ch? ngu?n, ho?c đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/310568 cho bi?t thêm chi ti?t.

Quy t?c 2

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem li?u tùy ch?n cho phép có th? th?a k? quy?n đư?c kích ho?t cho các c?a hàng h?p thư và m?c tin thư thoại công c?ng trong Active Directory:

Quy t?c: Truy c?p ki?m soát danh sách (ACL) th?a k? b? ch?n
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Trao đ?i thi?t l?p yêu c?u danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) th?a k? có hi?u l?c. Đi đ?n http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb643112(EXCHG.80).aspx for more details.

Lưu ? Quy t?c này ch? áp d?ng cho di chuy?n ngu?n máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh Server 2003 ho?c Windows Small Business Server 2008.

Quy t?c 3

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem cơ c?u đơn v? (OU) t? ch?c MyBusiness n?m trên máy ch? ngu?n di chuy?n.

Quy t?c: MyBusiness OU không t?m th?y trên máy ch? Windows SBS
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: MyBusiness OU và c?u trúc c?a nó không t?n t?i trên máy ch? ngu?n di chuy?n. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 đ? t?o ra c?u trúc.

Lưu ? Quy t?c này ch? áp d?ng cho di chuy?n ngu?n máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh Server 2003 ho?c Windows Small Business Server 2008.

Hành đ?ng n?u quy t?c này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c, tái t?o MyBusiness OU theo cách th? công. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng ngư?i dùng và máy tính.
 2. B?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng tên mi?n. Trong tr?nh đơn phím l?i tắt, đi?m đ?n m?i...và sau đó nh?p vào đơn v? t? ch?c. Lo?i MyBusiness đ? đ?t tên các đ?i tư?ng m?i.

  Lưu ? Lo?i MyBusiness như là m?t t?.
 3. ? MyBusiness OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, t?o Anh sau đây:
  • Máy tính
  • nhóm phân ph?i
  • nhóm bảo mật
  • Ngư?i dùng
 4. Trong máy tính OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, t?o Anh sau đây:
  • SBSComputers
  • SBSServers
 5. Trong ngư?i dùng OU mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, t?o OU sau đây:
  • SBSUsers
Sau khi b?n hoàn t?t các bư?c sau, b?n nên có m?t c?u trúc gi?ng như sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2620671

Quy t?c 4

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem li?u tùy ch?n S? COM phân ph?i trên máy tính này đư?c kích ho?t:

Quy t?c: COM phân ph?i không đư?c phép trên máy tính này
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Phân ph?i COM ph?i đư?c kích ho?t trên máy tính này. Đi đ?n http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771387.aspx đ? t?m hi?u làm th? nào đ? kích ho?t phân ph?i COM.

Quy t?c 5

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem địa chỉ email "abuse@domain.local" n?m trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: abuse@localdomain đ?a ch? proxy đư?c t?m th?y
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: abuse@domain.local đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại trên tài kho?n [ch? đ?nh account(s) mà trên đó nó là t?m th?y]. địa chỉ email này s? xung đ?t v?i m?t phân ph?i nhóm SMTP proxy đ?a ch? t?o ra trong khi thi?t l?p, mà s? gây ra m?t l?i cài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p. T?m và thay đ?i địa chỉ email này.

Nguyên t?c 6

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra cho dù b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p đư?c t?t máy ho?c vô hi?u hóa trên máy ch? ngu?n di chuy?n.

Quy t?c: b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p không ch?y
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p không ch?y trên máy ch? này. theo m?c đ?nh, b?n ghi d?ch v? này đang ch?y và lo?i kh?i đ?ng đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng.

Quy t?c 7

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra xem các "' s? tài kho?n ngư?i dùng và máy tính đ? đư?c tin c?y cho các đoàn đ?i bi?u" ngư?i dùng ngay trong đ?i tư?ng m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n Group Policy (GPO) áp d?ng cho nhóm quản trị viên máy phục vụ ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: Tài kho?n ngư?i dùng là không đáng tin c?y cho các đoàn đ?i bi?u
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Nhóm ngư?i qu?n tr? ph?i đư?c tin c?y cho các đoàn đ?i bi?u trong chính sách m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm chi ti?t.

Hành đ?ng n?u quy t?c này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c, ch?nh s?a GPO b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u giao di?n qu?n l? chính sách nhóm (Gpmc.msc).
 2. M? r?ng các thùng ch?a Đ?i tư?ng chính sách nhóm .
 3. B?m chu?t ph?i vào Chính sách m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, và sau đó m? r?ng Ngư?i dùng quy?n chuy?n như?ng.
 5. Theo quy?n ngư?i dùng chuy?n như?ng, xác đ?nh v? trí và b?m đúp vào s? máy tính và tài kho?n ngư?i dùng đư?c tin c?y cho các đoàn đ?i bi?u.
 6. Đ?m b?o r?ng xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t chính sách hộp kiểm đ? đư?c ch?n.
 7. Nh?p vào Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm, thêm nhóm ngư?i qu?n tr? , và sau đó nh?p vào OK.
 8. Làm m?i chính sách nhóm trên máy ch?. Đ? làm đi?u này, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  gpupdate /force
Sau khi b?n hoàn t?t các bư?c này, b?n c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm gi?ng như sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2620672

Nguyên t?c 8

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra cho dù "Đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t" ngư?i dùng ngay trong GPO b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh áp d?ng cho nhóm quản trị viên máy phục vụ ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: "Đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t" ngư?i s? d?ng ph?i có nhi?m v? là không đúng
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: chính sách nhóm b? ki?m soát mi?n m?c đ?nh thi?t l?p "Đăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t" nên bao g?m BUILTIN\Administrators. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm thông tin.

Hành đ?ng n?u quy t?c này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c, ch?nh s?a GPO b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u giao di?n qu?n l? chính sách nhóm (Gpmc.msc).
 2. M? r?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm container.
 3. B?m chu?t ph?i vào Chính sách m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a.
 4. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, m? r?ng Chính sách đ?a phương, và sau đó m? r?ng Ngư?i dùng quy?n chuy?n như?ng.
 5. Theo quy?n ngư?i dùng chuy?n như?ng, xác đ?nh v? trí và b?m đúp vào kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?t.
 6. Đ?m b?o r?ng các xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t chính sách ch?n hộp kiểm.
 7. Nh?p vào Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm và đ?m b?o r?ng các nhóm sau đây trong danh sách:
  • Qu?n tr? viên
  • PerformanceLogUser


  N?u b?t k? c?a các nhóm này không ph?i là trong danh sách, thêm chúng b?ng cách nh?p vào Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm.... Sau đó, nh?p vào OK.
 8. Làm m?i chính sách nhóm trên máy ch?. Đ? làm đi?u này, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  gpupdate /force

Quy t?c 9

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c sau đây đ? ki?m tra cho dù KB 939820 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: KB939820 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t
M?c đ? nghiêm tr?ng: c?nh báo
Tr? chơi mô t?: KB939820 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính Windows 2003 ho?c Windows SBS 2003. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/939820 đ? t?i v? chi ti?t.

Lưu ? Quy t?c này ch? áp d?ng cho di chuy?n ngu?n máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2003 Windows Server 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB 939820, xem S? ki?n năm 1925, 1006, 1645, 1055, 40961 trên m?t mi?n Windows Server 2008 d?a trên b? đi?u khi?n ho?c l?i thông đi?p: "không có th?m quy?n có th? đư?c liên l?c đ? xác th?c" khi b?n s? d?ng Kết nối Bàn làm việc Từ xa

Quy t?c 10

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm các quy t?c ti?u sau đ? ki?m tra s?c kh?e m?c tin thư thoại ho?t đ?ng:
Phó cai tr? 1
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù tên mi?n ph? t?n t?i trong Active Directory:

Quy t?c: Có nh?ng tên mi?n ph? hi?n t?i
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Windows SBS không th? đư?̃c cài đ?̃t khi tên mi?n con có. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm thông tin.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u,lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng t? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n ph?, và sau đó kích ho?t tùy ch?n này là b? ki?m soát mi?n cu?i cùng trong l?nh v?c này . Tên mi?n ph? đư?c l?y ra ngay sau khi b?n th?c hi?n thao tác này trên b? đi?u khi?n tên mi?n cu?i.

Lưu ? C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? không h? tr? tín thác. Đi?u này bao g?m tín thác đư?c t?o ra b?i tr? em tên mi?n. Do đó, c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? không h? tr? các k?ch b?n bao g?m các tên mi?n ph?.
Phó cai tr? 2
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù t?t c? các ho?t đ?ng t?ng th? vai (c?n đư?c g?i là linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th? ho?c FSMO) đư?c n?m trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: M?t s? vai tr? FSMO là m?t tích trên máy ch? Windows SBS ngu?n
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: M?t s? vai tr? FSMO là m?t tích trên máy ch? Windows SBS ngu?n. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm thông tin.

Lưu ? Quy t?c này ch? áp d?ng cho di chuy?n ngu?n máy ch? đang ch?y Windows nh? kinh doanh Server 2003 ho?c Windows Small Business Server 2008.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u, chuy?n b?t k? vai tr? FSMO không thu?c s? h?u c?a các máy ch? Windows máy ch? doanh nghi?p nh? tr? l?i đ?n máy ch? Windows máy ch? doanh nghi?p nh?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? là c?n thi?t đ? gi? t?t c? các vai tr? FSMO.
 1. Xác minh FSMO vai tr? đư?c t? ch?c b?i c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?. Đ? làm đi?u này, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  NETDOM TRUY V?N FSMO
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh hành chính, lo?i NTDSUTIL, và sau đó nh?n Enter.
 3. Lo?i kích ho?t trư?ng h?p NTDS, và sau đó nh?n Enter.

  Lưu ? L?nh này ch? đư?c yêu c?u trong Windows Small Business Server 2008.
 4. Nh?p vai tr?, và sau đó nh?n Enter.
 5. Lo?i k?t n?i, và sau đó nh?n Enter.
 6. Lo?i k?t n?i v?i server tên_máy_ph?c_v?, và sau đó nh?n Enter.

  Lưu ? Trong l?nh này, tên_máy_ph?c_v? là m?t gi? ch? cho tên c?a h? ph?c v? Windows máy ch? doanh nghi?p nh?.
 7. T?i d?u ki?m nh?c k?t n?i máy ch?, lo?i q, và sau đó nh?n Enter.
 8. G? chi?m PDC, nh?n Enter, và sau đó nh?p vào trong hộp thoại Xác nh?n thu gi? vai tr? .
 9. G? n?m b?t cơ s? h? t?ng ch?, nh?n Enter, và sau đó nh?p trên hộp thoại Xác nh?n thu gi? vai tr? .
 10. G? chi?m đ?t tên ch?, nh?n Enter, và sau đó nh?p trên hộp thoại Xác nh?n thu gi? vai tr? .
 11. G? chi?m RID ch?, nh?n Enter, và sau đó nh?p trên hộp thoại Xác nh?n thu gi? vai tr? .
 12. G? chi?m lư?c đ? ch?, nh?n Enter và sau đó nh?p trên hộp thoại Xác nh?n thu gi? vai tr? .
 13. Lo?i q, và sau đó nh?n Enter cho đ?n khi b?n tr? v? d?u ki?m nh?c l?nh.
Lưu ? B?n ch? ph?i chuy?n các vai tr? không đư?c t? ch?c b?i c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?. V? v?y, b?n có th? không ph?i ch?y t?t c? các l?nh trong các bư?c sau.
Phó cai tr? 3
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù sao chép ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b? vô hi?u hóa trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại sao chép b? vô hi?u hóa trên máy ch?
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại sao chép b? vô hi?u hóa trên máy ch?. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm thông tin.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Sao chép m?c tin thư thoại ho?t đ?ng thư?ng xuyên nh?t vô hi?u hoá do m?t thao tác không đư?c h? tr? khôi ph?c đư?c th?c hi?n trong Thư mục Họat động. Thao tác này đ?t h? ph?c v? vào m?t nhà nư?c "USN quay ngư?c l?i". Đ? gi?i quy?t v?n đ? quay ngư?c l?i USN, xem KB 875495. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB 875945, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
875495 Làm th? nào đ? phát hi?n và ph?c h?i t? m?t quay lui USN trong Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Có nh?ng nguyên nhân ti?m năng khác c?a v?n đ? này. V? v?y, b?n ph?i xem xét kí nh?p b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại đ? xác đ?nh nguyên nhân và gi?i quy?t v?n đ? m?t cách thích h?p. Đ? t? kích hoạt dựa trên Thư mục Họat động sao chép, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
repadmin /options localhost-DISABLE_OUTBOUND_REPL-DISABLE_INBOUND_REPL
Lưu ? Trư?c khi b?n ch?y l?nh này, h?y ch?c ch?n r?ng các v?n đ? nhân r?ng ban đ?u đư?c gi?i quy?t. N?u b?n không làm đi?u này, b?n s? ch? có m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t c?n l?i sau khi b?n ch?y l?nh.
Phó cai tr? 4
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù b? ki?m soát mi?n gián tuy?n đang hi?n di?n trong Active Directory:

Quy t?c: T?m th?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n hi?n di?n trong Thư mục Họat động. Máy ch?:tên máy (ứng dụng) phục vụ>
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: N?u [đi?u khi?n di?n đàn tên mi?nTên DC] đ? cho ngh? hưu, lo?i b? nó t? Thư mục Họat động. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/216498 cho bi?t thêm thông tin.
Quy t?c ph? 5
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù tên vùng DNS t?n t?i trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: L?i đư?c t?m th?y ? khu DNS [Tên khu DNS]
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: DNS khu [Tên khu DNS] không t?n t?i. Di chuy?n s? không thành công mà không c?n s?a ch?a v?n đ? này. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm chi ti?t.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u, tái t?o vùng DNS. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí.
 2. B?m chu?t ph?i vào Phía trư?c Lookup khu, và sau đó nh?p vào Vùng New....
 3. Nh?p vào ti?p theo trên trang Chào m?ng b?n đ?n c?a thu?t s? khu v?c m?i.
 4. Nh?p vào Khu v?c chính và đ?m b?o r?ng hộp kiểm c?a vùng hàng trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoại đư?c ch?n.
 5. Đ?t ph?m vi r?ng đ? bao g?m t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong mi?n Thư mục Họat động.
 6. Trong khu v?c tên, nh?p tên mi?n Thư mục Họat động (ví d?, contoso.local).
 7. Thi?t l?p tùy ch?n C?p Nh?t đ?ng cho phép ch? an toàn năng đ?ngC?p Nh?t.
 8. Nh?p vào k?t thúc đ? t?o ra khu v?c.
Ph? nguyên t?c 6
Quy t?c sau ti?u ki?m tra li?u vùng DNS đư?c tích h?p v?i Thư mục Họat động trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: L?i đư?c t?m th?y ? khu DNS [Tên khu DNS]
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: DNS khu [Tên khu DNS] không ph?i là ho?t đ?ng Directory–integrated. Di chuy?n s? không thành công mà không c?n s?a ch?a v?n đ? này. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm chi ti?t.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u, tích h?p khu DNS v?i Thư mục Họat động. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí.
 2. M? r?ng Phía trư?c Lookup khu.
 3. B?m chu?t ph?i vào vùng tương ?ng v?i tên mi?n Thư mục Họat động, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab chung , h?y ch?c ch?n r?ng các thi?t l?p ki?u đư?c thi?t l?p đ? Tích h?p Thư mục Họat động và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t năng đ?ng đư?c thi?t l?p đ? b?o đ?m ch?, như minh ho? trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2620674
 5. Trên tab Máy ch? tên , h?y ch?c ch?n r?ng đ?a ch? IP máy ch? ngu?n đư?c li?t kê và danh sách ch?a ch? các đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS n?i b? làm vi?c h?p l?. Lo?i b? b?t k? đ?a ch? IP mà không ph?i là h?p l?.
Phó cai tr? 7
Quy t?c sau ti?u ki?m tra cho dù các b?n ghi máy ch? trong tên mi?n ph? msdcs c?a vùng DNS tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: L?i đư?c t?m th?y ? khu DNS [Tên khu DNS]
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Trong DNS khu [Tên khu DNS], b?n ghi máy ch? tên trong tên mi?n ph? msdcs không tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Di chuy?n s? không thành công mà không c?n s?a ch?a v?n đ? này. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm chi ti?t.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u, đi?m t?t c? các b?n ghi máy ch? tên đ? b? ki?m soát mi?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m ch?ng c?u h?nh vùng DNS. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí.
  2. M? r?ng Phía trư?c Lookup khu.
  3. M? r?ng vùng tương ?ng đ? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n c?a b?n.
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí
  4. B?m chu?t ph?i vào tên mi?n ph? _msdcs , và sau đó b?m thu?c tính.
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    MSDCS thu?c tính
  5. Trên tab Máy ch? tên , đ?m b?o r?ng danh sách ch?a ch? là b? b? ki?m soát mi?n thu?c ph?m vi. Lo?i b? b?t k? h? sơ là không h?p l?.
 2. Ki?m tra không gian tên DNS trong WMI. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Windows qu?n l? thi?t b? đo đ?c (WMI) Tester (Wbemtest).
  2. Nh?p vào k?t n?i .
  3. Lo?i root\microsoftdns trong h?p văn b?n không gian tên .
  4. Nh?p vào k?t n?i .
  N?u nó k?t n?i, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i c?u h?nh trong DNS vùng ho?c đoàn đ?i bi?u. N?u b?n nh?n đư?c m?t hộp thoại l?i như minh ho? trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây, th?c hi?n m?t sao lưu c?a WMI kho, và sau đó l?p l?i bư?c 2A qua 2D. N?u nó k?t n?i thành công, b?m nút ch?n m?t quét m?t l?n n?a trong công c? chu?n b? di chuy?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Không gian tên l?i

  Đ? th?c hi?n m?t sao lưu c?a kho WMI, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u wmimgmt.msc.
  2. B?m chu?t ph?i vào Đi?u khi?n WMI (Local), và sau đó b?m thu?c tính .
  3. Nh?p vào tab Sao lưu/khôi ph?c l?i , b?m vào tr? l?i d?n ngay .
  4. Nh?p tên t?p, và sau đó nh?p vào lưu.
  5. M?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, th?c hi?n các l?nh sau đây:
   cd %systemroot%\system32\wbem
   mofcomp dnsprov.mof
   ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y m?t k?t qu? thành công c?a các l?nh:
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Mofcomp đ?u ra
Phó cai tr? 8
Quy t?c ph? sau đây ki?m tra xem máy ch? đ?a phương là trong b?n ghi máy ch? tên trên máy ch? ngu?n di chuy?n:

Quy t?c: L?i đư?c t?m th?y ? khu DNS [Tên khu DNS]
M?c đ? nghiêm tr?ng: l?i
Tr? chơi mô t?: Trong DNS khu [Tên khu DNS], máy ch? đ?a phương c?a b?n không ph?i là b?n ghi máy ch? tên. Di chuy?n s? không thành công mà không có h? sơ này. Đi đ?n http://support.microsoft.com/kb/2578426 cho bi?t thêm chi ti?t.

Hành đ?ng n?u quy t?c ph? này là vi ph?m

Đ? gi?i quy?t này vi ph?m quy t?c ti?u, tích h?p khu DNS v?i Thư mục Họat động. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí.
 2. M? r?ng Phía trư?c Lookup khu.
 3. M? r?ng vùng tương ?ng đ? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n c?a b?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  DNS bàn đi?u khi?n qu?n lí
 4. B?m chu?t ph?i vào tên mi?n ph? _msdcs , và sau đó b?m thu?c tính.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   MSDCS thu?c tính
 5. Trên tab Máy ch? tên , đ?m b?o r?ng các máy ch? ngu?n đư?c li?t kê.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2578426 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578426 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2578426

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com