Đen d?ng xu?t hi?n trong m?t c?a s? ?ng d?ng s? đư?c hi?n th? b?ng cách s? d?ng DirectX và GDI trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2578764 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n có m?t ?ng d?ng s? d?ng DirectX và GDI đ? hi?n th? c?a s? ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, d?ng đen có th? xu?t hi?n trong c?a s? ?ng d?ng.

Chú ý
 • N?u b?n thay đ?i kích c? c?a c?a s? ?ng d?ng, các đư?ng dây màu đen có th? bi?n m?t t?m th?i.
 • V?n đ? này x?y ra khi các ?ng d?ng g?i cho các ch?c năng nh?t đ?nh, ch?ng h?n như các DwmGetCompositionTimingInfo ch?c năng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? DirectX không chính xác s? đưa ?nh bitmap thi?t b? ch? đ? m? đư?ng khi Vista Blt ch? đ? đư?c kích ho?t. Khi ch?c năng nào đó đư?c g?i là, không chính xác c? tr? l?i đ? ngư?i g?i. V? v?y, DirectX không phát hi?n r?ng ch? đ? Vista Blt đư?c kích ho?t.

Chú ýThi?t b? ?nh bitmap mode là m?t ch? đ? m?i interoperation gi?a DirectX và GDI đư?c gi?i thi?u trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Ch? đ? ?nh bitmap thi?t b? đ? đư?c gi?i thi?u b?i v? ch? đ? Vista Blt, đư?c dùng trong Windows Vista và Windows Server 2008, có th? làm cho vi?c s? d?ng b? nh? cao. Khi m?t ?ng d?ng s? d?ng DirectX và GDI đ? hi?n th? c?a s? ?ng d?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, ch? đ? thi?t b? bitmap đư?c kích ho?t. Tuy nhiên, n?u các ?ng d?ng g?i các ch?c năng nh?t đ?nh (ví d? như cácDwmGetCompositionTimingInfo ch?c năng), ch? đ? interoperation đư?c thay đ?i sang ch? đ? Vista Blt.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.168852,332,67215-Tháng chín-201102: 41x86
Win32k.sys6.1.7600.210542,341,37615-Tháng chín-201102: 30x86
Win32k.sys6.1.7601.176922,334,72015-Tháng chín-201102: 29x86
Win32k.sys6.1.7601.218192,342,40015-Tháng chín-201103: 53x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.168853,134,97615-Tháng chín-201103: 05x64
Win32k.sys6.1.7600.210543,139,07215-Tháng chín-201103: 01x64
Win32k.sys6.1.7601.176923,138,04815-Tháng chín-201103: 06x64
Win32k.sys6.1.7601.218193,140,09615-Tháng chín-201103: 43x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.168857,421,44015-Tháng chín-201102: 13IA-64
Win32k.sys6.1.7600.210547,427,07215-Tháng chín-201102: 17IA-64
Win32k.sys6.1.7601.176927,414,27215-Tháng chín-201102: 08IA-64
Win32k.sys6.1.7601.218197,423,48815-Tháng chín-201102: 20IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_0ad92be31ecce09e26fbd2758b56017e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_a03a5ab6be09c1d2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpX86_0f829ad95e95a10f454960a477a945e8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_1b0533fe8bec2dfb.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpX86_9a8beb28a75274e4577efb75d37abf00_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_3bd49abbda17c440.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpX86_f08d96a3cbbe51d476fb77372666f59d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_0a97010750bbe3b1.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_b8c9d95bfbda50f4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 18
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_b972bdc314e0b6d6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 10
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_baa26597f90b8ccc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)04: 56
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_bb8985af11e1fb96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_063453d60f70dd4259b127152e64f7c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_5033139dfde27ab9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_0939c82a1d1ba0f0b9b50702a0a905dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_e770ad895e7aa206.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_0971789141e7547a9d95eb8353f74448_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_96cef0de5564e41d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_1726af076ebc6775ab610440367076a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_119d87d77c38a818.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_4d061f3e8475d2b0979a718b604ee1b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_c9c1491bcb214b4e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_68b23930019eb8630daefee2956ca951_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_5ac52d0d4d9f272d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_7f1401c0a04cde800cffa8c6646d3ad1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_72832acfe3e4aaec.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_92084c7038565bc955ae6020d66a0114_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_1dea5733107f6954.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_bb48cd8516e929c5df2bec7bfd9e3503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_e48a17af7d65de09.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_d09c7dd9b793b01dba54ed684c0f3b49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_f9940e30fc42c48f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_d5e7187cd4349c3f68201906aa084879_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_e06d387cd11e49b5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_e7082f7fe9541f74dcb21f47c0dfacb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_b3e6550eca9bbc6f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_14e874dfb437c22a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)06: 06
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_15915946cd3e280c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_16c1011bb168fe02.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)06: 08
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_17a82132ca3f6ccc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)07: 38
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_1f3d1f31e8988425.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_1fe60399019eea07.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)04: 56
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_2115ab6de5c9bffd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)04: 40
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_21fccb84fea02ec7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)06: 51
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_01aefc45a8075f490613b1af2a849c32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_300cd6f68596c280.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_0939c82a1d1ba0f0b9b50702a0a905dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_8b53b5fba61b39cc.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_0971789141e7547a9d95eb8353f74448_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_3ab1f9509d057be3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_1726af076ebc6775ab610440367076a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_b5809049c3d93fde.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_254a15de98a03854e9386bfe06224d34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_142420eb75a7cc53.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_4d061f3e8475d2b0979a718b604ee1b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_6da4518e12c1e314.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_8be1e642676e9618739f69fbfd0059b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_7732e00a8e62e18c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_ee7e7a1c5c0b59b579fbe7f7c7bbca2e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_e023a11b6de55f0a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)21: 01
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_b8cb7d51fbd859f0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)18: 45
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_b97461b914debfd2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 43
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_baa4098df90995c8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 46
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_bb8b29a511e00492.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)07: 30
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16885_none_1f3d1f31e8988425.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21054_none_1fe60399019eea07.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)04: 56
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17692_none_2115ab6de5c9bffd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)04: 40
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21819_none_21fccb84fea02ec7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)15-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)06: 51

Thu?c tính

ID c?a bài: 2578764 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2578764 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2578764

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com