Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2579150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Update Rollup 4 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) mà là ngày 27 tháng 7 năm 2011. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t
 • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1 gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2537099 thông báo l?i "80040154" khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh bên ngoài không gian tên khách hàng truy c?p vào m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2536700 Outlook d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng sao chép thư m?c vào thư m?c con c?a nó b?ng cách s? d?ng Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2536517 Truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC d?ch v? tai n?n không liên t?c trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2536494 Ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? tr? l?i k?t qu? khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m nâng cao t?m trên m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2535648 EMC m?t m?t th?i gian dài đ? m? trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2535130 Hi?u su?t trong Outlook ho?c trong OWA gi?m khi b?n s? d?ng IMAP4 đ? truy c?p vào thư m?c đ?a ch? liên l?c trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2535105 Các ?ng d?ng máy khách Outlook không th? k?t n?i đ?n thư m?c công c?ng sau khi b?n cài đ?t Exchange Server 2010 SP1
 • 2533543 T? ch?c s? ki?n ID 2153 đang đăng nh?p m?i thành viên nhóm cơ s? d? li?u s?n có trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2533538 B?n không th? t?m ki?m thông tin r?nh/b?n c?a m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i có v? trí trên m?t t? ch?c Exchange Server 2010 t? m?t t? ch?c Exchange Server 2010
 • 2533451 M?t chuy?n như?ng vai tr? RBAC b?t ng? có th? ch?y l?nh "Update – FileDistributionService" trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 ? ngoài ph?m vi gán vai tr?
 • 2519359 "Thay đ?i các quy t?c không th? đư?c lưu." l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng t?o ra m?t quy t?c tr? l?i b?ng cách s? d?ng Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2518850 B?n không th? nh?n đư?c thư đi?n t? trên đi?n tho?i di đ?ng b?ng cách s? d?ng ActiveSync trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2517088 Thư m?c chung gi?i quy?t xung đ?t không ho?t đ?ng như b?nh thư?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2515259 "Các m?c không th? đư?c sao." l?i tin nh?n khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Get-MailboxSearch trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2514709 T? ch?c s? ki?n ID 1001 sau khi thành công cài đ?t vai tr? máy ch? Exchange Server 2010 Unified Messaging
 • 2514574 D?ch v? RPC Exchange khách hàng truy c?p treo trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2513723 "New-MailboxImportRequest" l?nh không nh?p kh?u t?t c? các thư trong t?p .pst ? đ?nh d?ng ANSI trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2512023 "GetUserOofSettings", "SetUserOofSettings" và "GetUserAvailability" các ho?t đ?ng h? tr? Exchange m?o danh trên lư?c đ? Exchange Server 2010 SP1
 • 2511897 B?n không th? g?i m?t email t?i m?t h?p thư trong m?t th?i gian ng?n khi b?n di chuy?n h?p thư b?ng cách s? d?ng tr?c tuy?n di chuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2507463 B?n không th? di chuy?n m?t h?p thư có ch?a m?t c?p t?m ki?m b? h?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2506820 Thông tin r?nh/b?n không hi?n th? c?a m?t ngư?i dùng có h?p thư này t?a l?c trên m?t máy ch? Exchange Server 2003
 • 2506049 Các hierarchy c?a m?t cơ s? d? li?u thư m?c chung m?i trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 SP1 không đư?c nhân r?ng
 • 2505968 Quá tr?nh EdgeTransport.exe đ? v? khi b?n áp d?ng m?t quy t?c có ch?a m?t đ?a ch? x?u email trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2504453 B?n không th? truy xu?t thông tin th?ng kê v? thư m?c công c?ng b?ng cách s? d?ng l?nh "Get-PublicFolderStatistics" trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2503337 B?nh lu?n c?a ph?n ?ng cu?c h?p c?a b?n tin nh?n b? thi?u khi b?n t? ch?i m?t yêu c?u g?p m?t trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2501070 M?t chuy?n như?ng vai tr? RBAC có th? ngăn ch?n hàng ch? x? l? trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 trung tâm giao thông v?n t?i ho?c m?t máy ch? Exchange Server 2010 c?nh giao thông v?n t?i ? ngoài ph?m vi gán vai tr?
 • 2500903 M?t không gian là m?t tích trong d?ng ch? đ? c?a m?t cu?c h?p "Tentative" ph?n ?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2500648 "Không có m?c nào đ? hi?n th? này xem." báo l?i khi b?n c? g?ng xem m?t thư m?c trong Outlook trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2495010 Tiêu th? quá tr?nh EdgeTransport.exe 100% CPU s? d?ng trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 c?nh v?n t?i ho?c m?t máy ch? Exchange Server 2007 c?nh giao thông v?n t?i
 • 2493393 B?n không th? s? d?ng ECP đ? th?c hi?n m?t lau trên đi?n tho?i di đ?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2492068 "M?c không th? lưu vào thư m?c này." l?i thông đi?p khi c? g?ng đăng bài m?t m?c vào m?t thư m?c công c?ng thư b? vô hi?u hoá trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1
 • 2491354 B?n không th? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng Exchange Server 2007 và Exchange Server 2010 h?n h?p
 • 2490134 M?t thông đi?p thư đi?n t? b? tr? ho?n giao hàng giao hàng b?ng cách s? d?ng Outlook 2007 trong ch? đ? tr?c tuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2489964 M?t b?n c?p nh?t cho phép kho?ng 0 x-0x1F k? t? trong tên hi?n th? c?a trương m?c ngư?i dùng Exchange Server 2010
 • 2489938 Ch?c năng "K?t n?i-ExchangeServer" không thay đ?i m?c tiêu Exchange server trong Exchange Server 2010
 • 2489130 M?t chuy?n như?ng vai tr? RBAC b?t ng? có th? thay đ?i thu?c tính h?p thư ? ngoài ph?m vi nhóm vai tr? qu?n l? trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2488643 Nhân đôi Outlook lư?t t?i thư POP3 email trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2479188 Các b? ph?n iCal c?a m?t email có ch?a không h?p l? m?c khi chúng đư?c g?i t? m?t h?p thư Exchange Server 2003 đ?n m?t h?p thư Exchange Server 2010
 • 2477273 Các tham s? DomainController không ho?t đ?ng khi b?n s? d?ng các t?p l?nh "MoveMailbox.ps1" đ? di chuy?n h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2471964 M?t NDR đư?c g?i cho ngư?i g?i khi b?n di chuy?n m?t email vào m?t t?p thư m?c cá nhân trong m?t Exchange Server 2010 SP1 hay m?t môi trư?ng Phiên b?n sau này
 • 2467619 M?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i qu?n l? m?t nhóm phân ph?i không th? lo?i b? ngư?i dùng khác có h?p thư b? vô hi?u hóa trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2465292 Thông báo l?i "MAPI_E_FAILONEPROVIDER (0x8004011D)" khi b?n truy c?p vào h?p thư Exchange Server 2010 b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng MAPI
 • 2446908 ESE mô t? s? ki?n là m?t tích trong tr?nh xem s? ki?n khi ti?n ích Eseutil đư?c g?i là m?t máy ch? Exchange Server 2010 SP1
 • 2394554 M?t email đư?c giao hàng n?u nó có ch?a k? t? không đư?c h? tr? m? hóa trong d?ng ch? đ? trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2491951 B?n không th? cài đ?t Exchange Server 2010 SP1 n?u tên vùng NetBIOS c?a đi?u khi?n vùng ch?a m?t k? t? d?u "và" (&)
 • 2507066 Qu?n tr? viên ki?m toán đăng nh?p b? vô hi?u hóa b?t ng? trong ti?n tr?nh cài đ?t Exchange Server 2010 SP1

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin rollup

Đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1, truy c?p vào trang web Microsoft C?p Nh?t sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Lưu ? Microsoft C?p Nh?t không phát hi?n C?p Nh?t rollups trên các máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t cơ s? d? li?u s?n có nhóm (DAG).

S? d?ng này update rollup trong các k?ch b?n sau đây, update rollup là c?ng có s?n t? trung tâm t?i v?:
 • Tri?n khai Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010 SP1.
 • Tri?n khai Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1 đ?n máy ch? h?p thư có th? là m?t ph?n c?a m?t cơ s? d? li?u s?n có nhóm (DAG).

T?p tin có s?n đ? t?i v? t? trang web sau đây c?a Trung tâm t?i v?:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2579150-EN-x 64 bây gi?.
Phát hành ngày: ngày 27 tháng năm 2011.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính chưa đư?c k?t n?i Internet

Khi b?n cài đ?t này update rollup trên m?t máy tính chưa đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o h?nh ?nh b?n đ?a cho.Lư?i h?i đ?ng khác nhau.

V?n đ? này x?y ra v? các yêu c?u m?ng cho các http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL Trang web.

Khi yêu c?u m?ng t?m ki?m danh sách thu h?i ch?ng ch? cho m?i l?p ráp mà b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c, m?i yêu c?u ph?i th?i gian ra trư?c khi ti?p t?c cài đ?t.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, vô hi?u hóa các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Công c?, b?m Tùy ch?n Internet, sau đó b?m các Nâng cao tab.
 2. Theo các An ninh ph?n, r? ràng các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Ok.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n r? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer, n?u máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, kích ho?t l?i các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n tùy ch?n b?o m?t.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính có tùy ch?nh t?p tin Outlook Web App

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng update rollup, chúng tôi đ? ngh? b?n làm cho b?n sao lưu b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App
Khi b?n áp d?ng m?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i t?o l?i các tùy ch?nh Outlook Web App ? Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng CAS Proxy tri?n khai hư?ng d?n tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng update rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i đ?i m?t v?i Internet trư?c khi b?n áp d?ng update rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng không-Internet-đ?i m?t:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.

Lưu ? Đ?i v?i c?u h?nh Exchange Server 2010 khác, b?n không ph?i áp d?ng update rollup trên các máy ch? theo m?t th? t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP1 đư?c cài đ?t.

Lưu ? Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP1 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


Các d?ch v? c?n thi?t t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP1, s? d?ng Thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong b?ng đi?u khi?n đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2579150.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2579150 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2579150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2579150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com