Kh?c ph?c: Sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?t đ?u b?i ?ng d?ng sao lưu c?a bên th? ba có th? th?t b?i n?u VSS Writer c?a ông không th? giao ti?p v?i SQL Server trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2579537 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t các tính năng giao d?ch Integrator dư?i các thành ph?n máy ch? trong quá tr?nh thi?t l?p 2009 Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? (HI Server).
 • B?n c?u h?nh các tính năng giao d?ch nhà tích h?p đ? s? d?ng m?t h? th?ng Microsoft SQL Server t? xa đ? lưu tr? các cơ s? d? li?u SQL máy ch? b?t đ?u ch? bi?n (HÔNG) b?ng cách s? d?ng công c? c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch?.

Trong trư?ng h?p này, các d?ch v? c?a ông VSS Writer (HisVSSWriter.exe) các b?n ghi thông báo s? ki?n sau m?i khi m?t ?ng d?ng sao lưu t?p truy v?n nhà văn VSS đư?c cài đ?t trên h? th?ng:

ID s? ki?n: 307
Ngu?n: Ông VSS Writer
Mô t?:
D?ch v? c?a ông VSS Writer không th? phân bi?t SQL Phiên b?n k?t h?p v?i cơ s? d? li?u HIP.
K?t n?i chu?i: %1

Trong m?t s? t?nh hu?ng, m?t b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng mà b?t đ?u m?t ?ng d?ng sao lưu t?p tin bên th? ba có th? không hoàn luôn t?t khi k?ch b?n này x?y ra.

Chú ý V?n đ? này không x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?ng cách s? d?ng các c?a s? sao lưu và khôi ph?c l?i công c?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? d?ch v? HIS VSS Writer có k?t n?i v?i SQL Server mà máy ch? cơ s? d? li?u SQL HÔNG đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server. D?ch v? c?a ông VSS Writer đư?c c?u h?nh đ? ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?. Trương m?c h? th?ng đ?a phương không có đ? quy?n đ? k?t n?i v?i h? th?ng SQL Server t? xa. V? v?y, nó không th? xác đ?nh phiên b?n SQL Server đang đư?c s? d?ng. HIS VSS Writer ghi nh?t k? s? ki?n 307 đ? ch? ra v?n đ? x?y ra.

GI?I PHÁP

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 1 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2587090Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

HIS VSS Writer là m?t tính năng m?i trong năm 2009 máy ch? tích h?p máy ch? lưu tr?. VSS Writer c?a ông đư?c th?c hi?n như là m?t d?ch v? Windows ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b?. D?ch v? c?a ông VSS Writer cài đ?t và b?t đ?u khi máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 ho?c b? đi?u h?p m?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? h? th?ng 2.0 ch?y trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 ho?c phiên b?n m?i nh?t và ít nh?t m?t trong các tính năng đư?c cài đ?t:
 • Nhà tích h?p giao d?ch
 • BizTalk Adapter cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr?
 • SNA Gateway

VSS Writer c?a ông cung c?p nh?ng ch?c năng sau:
 • Sao lưu và khôi ph?c t?p HI Serverconfiguration (COM.CFG)
 • Sao lưu và khôi ph?c cơ s? d? li?u giao d?ch Integrator HIP SQL

C?p Nh?t HIS VSS Writer đ? đư?c thay đ?i đ? hoàn thành hành đ?ng sau đây trư?c khi NGÀI VSS Writer c? g?ng sao lưu các t?p tin đư?c li?t kê dư?i đây:
 • Tên máy ch? SQL đư?c ch? đ?nh đ? lưu tr? cơ s? d? li?u HIP SQL trong c?u h?nh giao d?ch Integrator là so v?i tên đ?a phương máy tính đ? xác đ?nh xem các máy ch? SQL đư?c cài đ?t t?i đ?a phương, ho?c trên m?t h? th?ng t? xa. N?u máy ch? SQL đư?c đ?t trên m?t h? th?ng t? xa, HIS VSS Writer không nên c? g?ng k?t n?i v?i SQL Server.
 • VSS Writer c?a ông s? ki?m tra xem t?p tin c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p (Com.cfg) t?n t?i trên h? th?ng đ?a phương. N?u t?p tin không t?n t?i, nó s? không đư?c thêm vào danh sách t?p đư?c sao lưu.

  Chú ý Đi?u này áp d?ng cho k?ch b?n nơi mà b?n th?c hi?n m?t cài đ?t "nodeless" c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n cài đ?t ch? tính năng nhà tích h?p giao d?ch theo các thành ph?n máy ch? trong quá tr?nh thi?t l?p. T?p tin c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p (COM.CFG) không có cài đ?t nodeless c?a máy ch? lưu tr? tích h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2579537 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2579537 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2579537

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com