IPsec giao thông có th? b? ch?n khi m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 đ?ng sau HLB trang thi?t b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2579729 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n áp d?ng các chính sách IPsec trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 và đó n?m ? phía sau ph?n c?ng t?i cân b?ng thi?t b? (HLB) trong m?t môi trư?ng m?ng. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? không th? truy c?p m?t web site đư?c lưu tr? trên máy tính cho đ?n khi b? đ?m th?i gian cho các liên k?t an ninh (SA) h?t h?n.

Lưu ? HLB thi?t b? ho?t đ?ng như m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền cho khách hàng lưu lư?ng truy c?p vào máy tính. V? v?y, máy tính có th? tin r?ng t?t c? các lưu lư?ng truy c?p là đ?n t? cùng m?t ngu?n đ?a ch?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? giá tr? zombie hardcoded 10 trong các chính sách IPsec quá nh? khi nó đư?c s? d?ng đ? làm s?ch zombie k?t n?i gi?a các ngu?n và đi?m đ?n đ?a ch? IP. Đi?u này d?n đ?n b? ch?n truy c?p vào tài nguyên máy ch? đích cho đ?n khi các Hi?p h?i b?o m?t hi?n t?i (SAs) h?t h?n trong kh?i lư?ng công vi?c n?ng trong m?t môi trư?ng m?ng s? d?ng c? các chính sách IPsec và thi?t b? HLB.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n có th? c?u h?nh giá tr? zombie b?ng tay b?ng cách c?u h?nh các m?c nh?p registry IkeNumEstablishedForInitialQuery. Đi?u này cho phép b?n đ? c?u h?nh m?t giá tr? l?n hơn đ? h? tr? s? lư?ng các k?t n?i đ?ng th?i s? t? m?t đ?a ch? IP duy nh?t. Giá tr? đư?c đ? ngh? nên là ít nh?t g?p đôi s? lư?ng đ?ng nghi?p duy nh?t mà b?n mong đ?i đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? c? th?. Ví d?, n?u b?n mong đ?i 1.000 SAs giá tr? đư?c đ? ngh? nên là ít nh?t 2.000.

Đ? cho phép các giá tr? m?i đư?c c?u h?nh trong các m?c nh?p registry IkeNumEstablishedForInitialQuery module IPsec, ch?y các l?nh sau, ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.
net stop ikeext
net B?t đ?u ikeext
Ngay sau khi t?t c? các bư?c đư?c th?c hi?n, các máy tính s?n sàng tham gia vào m?t HLB và IPsec h? tr? m?ng.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng hotfix gói, đ? chúng tôi c?u h?nh zombie giá tr? cho b?n, lên các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n c?u h?nh giá tr? zombie chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? c?u h?nh giá tr? zombie t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50858


Ghi chú
 • cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trong ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này trư?c khi b?n ch?y gi?i pháp này s?a ch?a nó .
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? c?u h?nh giá tr? zombie, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o ra các m?c ki?m nh?p c?n thi?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i regedit trong các tra c?u các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c đ? xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\IKEEXT\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
 4. Lo?i IkeNumEstablishedForInitialQuery, sau đó nh?n ENTER.
 5. B?m chu?t ph?i IkeNumEstablishedForInitialQuery, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0000c350, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.21012495,61620 Tháng b?y, 201105: 38x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385216,57614 Tháng b?y, 200901: 15x 86
Ikeext.dll6.1.7600.21012670,20820 Tháng b?y, 201105: 39x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201105: 51không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020 Tháng b?y, 201105: 41x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200921: 32không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.21774496,12820 Tháng b?y, 201105: 41x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 Tháng mư?i m?t, 201012: 19x 86
Ikeext.dll6.1.7601.21774674,81620 Tháng b?y, 201105: 44x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201106: 01không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020 Tháng b?y, 201105: 47x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200921: 32không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.21012705,02420 Tháng b?y, 201106: 55x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385324,09614 Tháng b?y, 200901: 40x 64
Ikeext.dll6.1.7600.21012849,40820 Tháng b?y, 201106: 57x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201107: 18không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.21012832,00020 Tháng b?y, 201107: 04x 64
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200920: 51không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.21774706,56020 Tháng b?y, 201105: 18x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774324,09620 Tháng b?y, 201105: 20x 64
Ikeext.dll6.1.7601.21774854,52820 Tháng b?y, 201105: 20x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201105: 36không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.21774832,00020 Tháng b?y, 201105: 23x 64
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200920: 51không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012216,57620 Tháng b?y, 201105: 39x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020 Tháng b?y, 201105: 41x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82222 Tháng b?y năm 200923: 17không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774216,57620 Tháng b?y, 201105: 43x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020 Tháng b?y, 201105: 47x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023: 57không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BFE.dll6.1.7600.210121,074,17620 Tháng b?y, 201105: 31IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012566,27220 Tháng b?y, 201105: 32IA-64
Ikeext.dll6.1.7600.210121,475,07220 Tháng b?y, 201105: 33IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201105: 47không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7600.210121,114,11220 Tháng b?y, 201105: 35IA-64
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200920: 57không áp d?ng
BFE.dll6.1.7601.217741,074,17620 Tháng b?y, 201104: 18IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774566,27220 Tháng b?y, 201104: 19IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.217741,485,82420 Tháng b?y, 201104: 19IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,02820 Tháng b?y, 201104: 35không áp d?ng
Nshwfp.dll6.1.7601.217741,114,11220 Tháng b?y, 201104: 21IA-64
WFP.MOFkhông áp d?ng822Jun tháng 10 năm 200920: 57không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012216,57620 Tháng b?y, 201105: 39x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020 Tháng b?y, 201105: 41x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82222 Tháng b?y năm 200923: 17không áp d?ng
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774216,57620 Tháng b?y, 201105: 43x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020 Tháng b?y, 201105: 47x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng82212 Tháng mư?i m?t, 201023: 57không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_5df40c7d9edf1d599491a528a0944348_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_d4875423985bd009.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_e7e7836a6072ea350861ac52589f09ed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_849fe91f86b3a7de.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_cdccf30da4c622ad.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,590
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_cf7498fda21b35ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,590
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3592ebb5669ed87d09e53d6826311863_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_0839d75fd3c06e13.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_569ab1ea3611e52447d476ce6ceaec03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_a1c56a51656a8eaa.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_88fdf5a38a5ce9167011cbea7c3d3f96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_66bf42631a9bb79f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f22f3172c747e14bf9e1fbfdc2841602_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_d2502861389ce15e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_29eb8e915d2393e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin158,596
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_2b9334815a78a6e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin154,588
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_344038e3918455de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_35e7ded38ed968dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_e27f7077d042502a23dad9c87dddace9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_1f4bfaeb1fc89a65.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_e3cb4ef836c68bc61bef4e7ee51689ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_1a4711e0e0be21c8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_cdce9703a4c42ba9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin154,585
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_cf763cf3a2193ea7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin154,585
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.168
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_344038e3918455de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_35e7ded38ed968dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin94,348
Ngày (UTC)20 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2579729 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2579729 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2579729

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com