BIT căn ngang b? nh? đ?m không ho?t đ?ng trong m?t tên mi?n có m?t không gian tên các trên m?t máy tính Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2579921 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n s? d?ng m?t máy ch? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t cho khách hàng d?a trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?a trên máy tính.
 • máy tính khách đang ? trong m?t môi trư?ng mi?n mà có m?t không gian tên các.
 • B?n b?t n?n Intelligent Transfer Service (bit) căn ngang lưu đ?m trên máy tính khách.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên m?t khách hàng máy tính (khách hàng A).
Trong trư?ng h?p này, các máy tính khách hàng khác không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? khách hàng A.

Lưu ?: Khi v?n đ? này x?y ra, các máy tính khách hàng khác cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? h? ph?c v? WSUS.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? bit căn ngang b? nh? đ?m không th? th?c hi?n xác th?c trong m?t môi trư?ng mi?n mà có m?t không gian tên các.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Qmgr.dll7.0.6002.22679758,78414 tháng b?y, 201115:16
Qmgr.MOFkhông áp d?ng2.302 ngư?i15 tháng 3 năm 201105:44
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Qmgr.dll7.0.6002.226791,081,85614 tháng b?y, 201115:24
Qmgr.MOFkhông áp d?ng2.302 ngư?i15 tháng 3 năm 201104:49
Qmgr.MOFkhông áp d?ng2.302 ngư?i15 tháng 3 năm 201105:44
Cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Qmgr.dll7.0.6002.226792,245,63214 tháng b?y, 201115:30
Qmgr.MOFkhông áp d?ng2.302 ngư?i15 tháng 3 năm 201105:37
Qmgr.MOFkhông áp d?ng2.302 ngư?i15 tháng 3 năm 201105:44

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các không gian tên, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? các không gian tên
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? căn ngang b? nh? đ?m, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? căn ngang b? nh? đ?m
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh bit 2.0 và bit 3.0 cho t?i v? hi?u su?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? c?u h?nh bit 2.0 và bit 3.0 cho t?i v? hi?u su?t

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_dc4dbe3f7338c2ddc8e9eead56b6cbb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_2d20ec671eccdd66.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)18:48
Tên t?pX86_microsoft-windows-bit-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_25be35f60fe69158.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p116,541
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:42
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_9b01cc7c5c100654492351fd10b0d1ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_1125fc4843fa1dd7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.048
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)18:48
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-bit-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_81dcd179c844028e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p116,597
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:47
Tên t?pWow64_microsoft-windows-bit-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_8c317bcbfca4c489.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p106,147
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:22
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_54a1fa4c0862eb44116db2d06f6f424c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_af36bd1e2711ea52.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.046
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)18:48
Tên t?pIa64_microsoft-windows-bit-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_25bfd9ec0fe49a54.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p116,569
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:43
Tên t?pWow64_microsoft-windows-bit-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22679_none_8c317bcbfca4c489.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p106,147
Ngày (UTC)14 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)15:22

Thu?c tính

ID c?a bài: 2579921 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2579921 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2579921

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com