Kh?c ph?c: K?t qu? khng chnh xc khi b?n cam k?t chuy?n ?i Unpivot ?n m?t gi SSIS trong SSIS 2008 ho?c trong SSIS 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2580224 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Microsoft phn ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) b?n s?a l?i nh l m?t t?i v? t?p. B?i v? cc b?n s?a l?i tch l?y, m?i b?n pht hnh m?i c ch?a t?t c? cc hotfix v c?p nh?t t?t c? cc b?n c?p nh?t b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 SP2 pht hnh.

TRI?U CH?NG

Khi b?n cam k?t cc Unpivotchuy?n ?i m?t gi SQL Server Integration Services (SSIS) trong Microsoft SQL Server 2008 d?ch v? tch h?p (SSIS 2008) ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2 tch h?p d?ch v? (SSIS 2008 R2), b?n c th? nh?n ?c k?t qu? khng chnh xc.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra b?i v? cc b? ?m n?i b? ?c s? d?ng ? th?c hi?n cc d? li?u cho SSIS d? li?u d?ng ch?y reinitialized khng chnh xc.

GI?I PHP

Cumulative update C?p nh?t thng tin

Tch l?y gi 6 cho SQL Server 2008 SP2

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin pht hnh gi tch l?y 6. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2582285 Tch l?y gi 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chu y B?i v? cc b?n xy d?ng tch l?y, m?i b?n pht hnh b?n c?p nh?t m?i c ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n c?p nh?t b?o m?t ?c bao g?m trong cc trang tr?c SQL Server 2008 Service Pack 2 C?p Nh?t pht hnh. Chng ti khuyn b?n h?y xem xt vi?c p d?ng vi?c pht hnh b?n c?p nh?t m?i nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xy d?ng ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 ?c pht hnh

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ?c ci ?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban va nong nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? m?t hotfix pht hnh tr?c .

Thng tin v? t?p

Phin b?n ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.

Cho t?t c? cc h? tr? x 86 Phin b?n c?a SQL Server 2008 R2 SP1

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Txunpivot.dll2009.100.2774.0128,86427-Thng tm-201118: 06x86


Cho t?t c? cc h? tr? x 86 Phin b?n c?a SQL Server 2008 R2RTM

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Txunpivot.dll2009.100.1805.0128,86420-Thng tm-201117: 21x86

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

? bi?t thm thng tin v? cc Unpivot bi?n ?i, truy c?p vo trang web MSDN sau y:
Thng tin chung v? s? chuy?n ?i Unpivot

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2580224 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2580224 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2580224

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com