M?t đ?ng r? b? nh? x?y ra khi m?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? truy v?n giai MSCluster_Resource WMI, Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2580360 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • M?t ?ng d?ng ho?c d?ch v? thư?ng xuyên s? d?ng giao di?n phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) đ? truy v?n m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008 R2 cho thông tin đư?c lưu tr? trên máy ?o b?ng cách s? d?ng m?t trong các l?nh sau đây:
  Ch?n * t? MSCluster_Resource nơi lo?i = 'Máy ?o' và PrivateProperties.VmID = 'id'
  Ch?n * t? MSCluster_Resource nơi lo?i = 'type1' [OR lo?i = 'typeN'] *
  Ch?n * t? MSCluster_Resource nơi lo?i = 'D?ch v? chung' và PrivateProperties.ServiceName = 'ServiceName'
  Ch?n * t? MSCluster_Resource nơi lo?i = 'Máy ?o c?u h?nh' và PrivateProperties.VmId = 'id'
 • Hotfix gói 974930 đư?c cài đ?t trên nút c?m truy v?n.
Trong trư?ng h?p này, s? d?ng b? nh? c?a m?t Wmiprvse.exe quá tr?nh ti?p t?c tăng m?i khi WMI truy v?n đư?c ti?n hành. V?i th?i gian, quá tr?nh Wmiprvse.exe ch?m d?t. B?i v? v?n đ? này, các ?ng d?ng ho?c d?ch v? kinh nghi?m hi?u su?t th?p ho?c ch?c năng th?t b?i.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra b?i v? các nhà cung c?p c?m WMI (Cluswmi.dll) không chính xác r? r? kho?ng 4.100 byte không gian heap m?i khi m?t đ?m tài nguyên c?m đư?c ti?n hành.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t hotfix sau trên nút c?m d?a trên Windows Server 2008 R2 b? ?nh hư?ng.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Ngoài ra, b?n ph?i có các tính năng chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói D?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? đăng k?

Đ? s? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n d?ng d?ch v? c?m sao trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh m?c, là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cluswmi.dll6.1.7600.21010540,16016 tháng b?y, 201105:19x 64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75215 tháng b?y, 201122:56Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17613 tháng b?y, 200920:22Không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21772541,69616 tháng b?y, 201105:25x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cluswmi.dll6.1.7600.21010884,22416 tháng b?y, 201104:01IA-64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75215 tháng b?y, 201122:43Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17613 tháng b?y, 200920:22Không áp d?ng
Cluswmi.dll6.1.7601.21772886,27216 tháng b?y, 201104:12IA-64

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ?, h?y ch?y đo?n m? sau đây trên nút c?m d?a trên Windows Server 2008 R2 b? ?nh hư?ng:
ch?n * t? mscluster_Resource nơi PrivateProperties.VmID = 'id'

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
974930 M?t ?ng d?ng ho?c d?ch v? truy v?n thông tin v? m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng b?ng cách s? d?ng các nhà cung c?p WMI có th? g?p hi?u su?t th?p ho?c m?t ngo?i l? l?i quá th?i gian
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1934c0a5d26bf0a9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,668
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_1adc6695cfc103a7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,668
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06:19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p32,896
Ngày (UTC)18 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)20:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_bd17c9181a0c886f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,666
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_bebf6f0817619b6d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,666
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06:13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,944
Ngày (UTC)18 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)20:09
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2580360 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2580360 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2580360

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com