K? nov?rst probl?mas, kas ne?auj lietot?jam skat?t citu lietot?ju br?vs/aiz?emts inform?ciju programm? Office Outlook 2007 un Outlook 2010 Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2581088 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS


Svar?gi! ?is pants attiecas tikai uz lietot?jiem, kas izmanto Exchange Online vien?gi organiz?cij?m, kas nav hibr?du ievie?anu starp tie?saistes apmai?as programm? Office 365 un lok?lajiem Microsoft Exchange Server. Ja jums ir hibr?da ievie?anu, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2667844 Lietot?js nevar apskat?t br?vs/aiz?emts inform?cija, lai att?lais lietot?js hibr?da izvieto?anas lok?laj? Exchange serveris un tie?saistes apmai?as programm? Office 365
?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? nov?rst probl?mas, kas lietot?jam ne?autu skat?t br?vs/aiz?emts inform?ciju ar citiem lietot?jiem, programm? Microsoft Office Outlook 2007 un Microsoft Office 365 Microsoft Outlook 2010. Past?v vair?ki scen?riji, kur lietot?js var skat?t inform?ciju br?vs/aiz?emts nevar:
 • Lietot?js m??ina pl?not sapulces piepras?jums kalend?ra.
 • Lietot?js m??ina skat?t citu lietot?ju pieejam?bu programm? Outlook.
?ajos gad?jumos lietot?js nevar skat?t inform?ciju br?vs/aiz?emts, jo programma Outlook nevar izveidot savienojumu, pakalpojumu Exchange pieejam?bas un apmai?as Autodiscover pakalpojums.

Pirms j?s probl?mu nov?r?anaNov?rstu probl?muCitas probl?mu nov?r?anas metodes

PROCED?RA

Pirms j?s probl?mu nov?r?ana

Pirms j?s risin?t probl?mu, p?rliecinieties, ka abi ?ie nosac?jumi ir patiesi.

P?rliecinieties, vai lietot?js ir pierakst?jies pakalpojum? Office 365 port?lu un ir j?palai? uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop

Biroja 365
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
sabruka ikona
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office 365 noteikts pieredze darb? ar datoru, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

Izmantot savu pa?reiz?jo Office desktop apps ar Office 365
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
sabruka ikona
Biroja 365 pirms jaunin??anas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
sabruka ikona
Pla??ku inform?ciju par to, k? iestat?t j?su darbvirsmas, lai Office 365 pirms jaunin??anas, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

Iestat?tu darbvirsmas Office 365
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
sabruka ikona
Uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop instal? vair?kus svar?gus atjaunin?jumus programmai Outlook un cit?s lietojumprogramm?s. ?ie atjaunin?jumi ir nepiecie?ami, lai p?rliecin?tos, ka programma Outlook var izveidot savienojumu ar biroja 365 veiksm?gi.

P?rliecinieties, vai dators atbilst sist?mas pras?b?m programmai Office 365

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas pras?b?m programmai Office 365, iet uz ??du Microsoft vietni:

Programmat?ras pras?bas, lai Office 365 uz??m?jdarb?bai

Ja Office instal?cija ir atjaunin?ta, tests, lai noteiktu, vai probl?ma ir nov?rsta, m??inot iel?d?t inform?ciju par aiz?emt?bu. Ja probl?ma nav nov?rsta, izmantot metodes, sada?? "Probl?mu nov?r?ana".

Nov?rstu probl?mu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no t?l?k min?taj?m metod?m.


Probl?mu nov?r?ana darb? ar pieejam?bas pakalpojumu pieejam?bas

1. soli pa soli ?aj? ieda?? ir darb?bas, ko varat izmantot, lai pal?dz?tu izol?t probl?mu avots. Balstoties uz ?o meto?u rezult?tus, jums vajadz?tu b?t iesp?jai izol?t lok?lais dators vai konfigur?cijas j?su organiz?cijas jaut?jums.

1. solis: Apstiprin?t, ka lietot?ja kontam var piek??t Exchange Online pakalpojuma pieejam?bu
Izg?stot aiz?emt?bas inform?cija Exchange Online nepiecie?amas piek?uves pilnvara pakalpojumu pieejam?bu. Pakalpojumu pieejam?bu galapunktiem pieg?d? Autodiscover pakalpojums, kad Outlook profils ir konfigur?ts. Atkar?b? no konfigur?cijas, ko lieto j?su organiz?cij?, nor?da uz lok?lajiem videi vai tie?i uz tie?saistes apmai?as serveriem var konfigur?t autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums. Ir svar?gi, lai apstiprin?tu Autodiscover pakalpojums ir atbilde uz piepras?jumiem no lietot?jiem, kuri nevar izg?t br?vs/aiz?emts inform?ciju. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Lejupiel?d?t un instal?t Microsoft Online Services diagnostikas un me?izstr?de (MOSDAL) atbalsta instrumentu kopumu, no ??s Microsoft Web vietas:
  http://www.Microsoft.com/Download/EN/details.aspx?ID=626
 2. Palaist MOSDAL atbalsta instrumentu kopumu, atlasiet e-pastu un kalend?ru programm? Exchange OnlineOffice 365 cilni un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Kad tiek pied?v?ts ievad?t savus akredit?cijas datus, ievadiet savu lietot?ja ID vai pierakst??an?s adresi, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  J?su parole nav saglab?ts, un tiek izmantota tikai, lai model?tu autentifik?cijas m??in?jumu un re?istr?t rezult?tus.
 4. Kad zi?ojums ir pabeigts, noklik??iniet uz Iziet un par?d?t failus.

  Piez?me. Manu?li rezult?tus failiem var piek??t, dodoties uz mapi Documents\MOSDAL.
 5. P?rskat?, atrodiet mapi \Admin_Applications\Exchange\Exchange_RCA un p?c tam p?rskatiet failu Results.html.
  • Ja p?rbaudes ir veiksm?gas, j?s redz?t veiksm?gu Autodiscover vaic?juma rezult?tus. Rezult?ti par?d?s sarakstu no vietr??iem URL, kas nodro?ina autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums Results.html fail?. Veiksm?gu rezult?tu vajadz?tu l?dzin?ties ??di.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ekr?nuz??mums no Microsoft Online Services diagnostikas un re?istr??anu, par?dot veiksm?gi Autodiscover vaic?juma rezult?tu Remote Connectivity Analyzer.
  • Ja p?rbaude nav veiksm?ga, administrators Office 365 j?p?rliecin?s, ka Autodiscover pakalpojums ir pareizi konfigur?ts j?su organiz?cij?. Pla??ku inform?ciju par to, k? to paveikt, skatiet "3. solis: izveidot vai modific?t Autodiscover kanoniskais v?rds un uzv?rds (CNAME) ierakstam vai Autodiscover SRV ieraksts" sada??.
Piez?me. Varat ar? palaist ?o testu, izmantojot r?ku Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Lai piek??tu ?im r?kam, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
https://testconnectivity.Microsoft.com/

2. solis: Testa e-pasta AutoConfiguration r?ku izmantot, lai noteiktu, vai programma Outlook var izveidot savienojumu ar autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums
P?c tam, kad j?s apstiprin?t Autodiscover pakalpojums darbojas ?r?ji j?su uz??mumam, nosakiet vai Autodiscover pakalpojums darbojas pareizi no lok?l? datora. Testa e-pasta AutoConfiguration r?ku izmantot, lai noteiktu, vai autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums un servisa pieejam?ba darba programm? Outlook. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Turiet nospiestu tausti?u Ctrl, noklik??iniet uz Outlook ikonas pazi?ojumu apgabal? ar peles labo pogu un noklik??iniet uz Testa e-pasta AutoConfiguration.
 3. P?rbaud?tu pareizo e-pasta adrese ir e-pasta adrese adreses lodzi??.
 4. Testa e-pasta AutoConfiguration log? noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?a Lietot Guessmart un dro?u autentifik?cijas Guessmart izv?les r?ti?a.
 5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?a Izmantot autom?tisk?s noteik?anas un p?c tam noklik??iniet uz Test?t.
P?rliecinieties, ka ?? p?rbaude ir veiksm?ga un ka Outlook varat iel?d?t pareizo URL pakalpojumu pieejam?bu. L?dzin?ties ??du veiksm?gu rezult?tu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ekr?na momentuz??mumu logu p?rbaud?t e-pastu AutoConfiguration, kur? atz?m?ta izv?les r?ti?a izmantot Guessmart un sekm?ga testa rezult?tu.


Ja ?is tests nav veiksm?gs, lok?lais dators, iesp?jams, ka nevar?sit piesl?gties autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums. Pied?v?jam da?us tipiskus piem?rus, kas var izrais?t ?o probl?mu:
 • Viet?jo ugunsm?ris blo?? programmas Outlook savienojumu ar autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums.
 • Office 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ks nav palaists dator?.
Turkl?t skatiet pla??ku inform?ciju par cit?m metod?m, ko var izmantot, lai atrisin?tu probl?mu, "Citas metodes" sada??.3. solis: Izveidot vai modific?t Autodiscover kanonisko nosaukumu (CNAME) ierakstam vai Autodiscover SRV ieraksts
Piel?goto dom?nu ir jebkura dom?na cit?, nevis noklus?juma DomanName. onmicrosoft.com, kas papildina Office 365. Ja j?su organiz?cija izmanto piel?gotu dom?nu programm? Exchange Online, un visi j?su sist?mas lietot?ji netika migr?ti uz Office 365, DNS ieraksti ir konfigur?ta t?, lai novirz?tu migr?to lietot?jus ar Exchange Online Autodiscover pakalpojums galapunktiem. Ir j?izveido autodiscover CNAME ieraksts.Contoso.com nor?diet uz autodiscover.outlook.com.

Piez?me. Ja j?su organiz?cija ir l?dz?spast?v??anu, jums var b?t nepiecie?ams nor?d?t j?su autodiscover.Contoso.com CNAME ieraksts lok?l? vid?.

?aj? gad?jum? Contoso.com ir vietturis uz??muma dom?na nosaukums.

Autom?tisk?s noteik?anas CNAME ierakst? j?b?t ietvertai ??dai inform?cijai:
 • Pseidon?ms: autodiscover
 • M?r?is: autodiscover.outlook.com
Papildinform?ciju par Izmantojiet CNAME A ieraksts, lai iesp?jotu Outlook, lai veidotu savienojumu, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://Help.Outlook.com/en-US/140/cc950655(d=Loband).aspx? sl = 1
Piez?me. Noteiktas l?dz?spast?v??anas scen?rijus, Autodiscover ieraksti, iesp?jams, v?l nor?da lok?l? vid?. J?apstiprina ar? ?os ierakstus.

Citas probl?mu nov?r?anas metodes

??das metodes ar? nov?rst bie??k sastopam?s probl?mas br?vs vai aiz?emts.

Palaidiet Outlook kop? ar sl?dzi /cleanfreebusy

Outlook pied?v? vair?kas komandrinda sl?d?iem, kurus var izmantot, lai labotu probl?mas. Remonts, br?vs vai aiz?emts, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet programmu Outlook.
 2. Lai noteiktu ce?u Outlook.exe, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz atrastun p?c tam noklik??iniet uz failiem vai map?m.
  2. Nosaukts adreses lodzi?? Outlook.exe, un p?c tam noklik??iniet uz Atrast t?l?t.
  3. Pierakstiet ce?u uz Outlook izpild?mo atsauces.
   • For Outlook 2007 noklus?juma ce?? ir \Program Office\Office12\Outlook.exe.
   • Outlook 2010, noklus?juma ce?? ir \Program Office\Office14\Outlook.exe.
  4. Izv?ln? File noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 3. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 4. adreses lodzi?? Atv?rt rakstiet Outlook ce?u (ieskaitot faila nosaukumu ce??) vienu reizi nospiediet atstarpes tausti?u un p?c tam ierakstiet /CleanFreeBusy.

  Piem?ram, komandrinda komandu programm? Outlook 2007 ir ??di:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" /Cleanfreebusy
  Piez?me. pilns ce?? ir j?b?t iek?autam p?di??s, lai saglab?tu garos failu nosaukumus.
 5. Noteiktu, vai probl?ma joproj?m past?v.

Noteiktu, vai ir konfigur?ta UseLegacyFB re?istra v?rt?bu

Svar?gi! ??s metodes ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Ja uz??mumam nesen migr?t uz Office 365, Outlook 2007 var?tu joproj?m ir j?konfigur?, lai izmantot priek?roc?bu re?istra A ieraksts, kas bija, kas p?rnestas no iepriek??j? vid?. ?is ieraksts sp?ki Outlook izmantot konta br?v?/aiz?emt? laika zi?u par "Schedule + br?vs/aiz?emts" publiskaj? map?. Publisk?s mapes nav izmantojusi Exchange Online br?vs/aiz?emts datus. Lai noteiktu, vai past?v ??da konfigur?cija, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet un izv?rsiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. Atrodiet re?istra A ieraksts UseLegacyFB. Ja UseLegacyFB re?istra ievadni, izdz?siet ievadni. Vai main?t UseLegacyFB re?istra ieraksta v?rt?bu uz 0.Piez?me. Ja lietot?js var apskat?t aiz?emt?bas inform?ciju visiem p?r?jiem lietot?jiem, iz?emot vienu lietot?ju, probl?ma ir saist?ta ar konkr?tu lietot?ju, kuras aiz?emt?bas inform?ciju, lietot?js nevar apskat?t. Nov?rst, ka konkr?tam lietot?jam redz?t, k?p?c lietot?ja Outlook klients nevar public?t inform?ciju par aiz?emt?bu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uzOffice 365 Kopienat?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2581088 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 3. j?lijs - P?rskat??ana: 11.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2581088 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2581088

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com