Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà ngăn ch?n ngư?i dùng xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i dùng khác trong Office Outlook 2007 và Outlook 2010 trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2581088 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n không ch?c ch?n m?nh đang s? d?ng phiên b?n Office 365 nào? H?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
Có ph?i tôi s? s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v? không?
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U


Quan tr?ng Bài vi?t này áp d?ng ch? cho ngư?i dùng trong t? ch?c mà s? d?ng Exchange Online đ?c quy?n và r?ng không có m?t tri?n khai k?t h?p gi?a Exchange Online trong Office 365 và ch? Microsoft Exchange Server. N?u b?n có m?t tri?n khai k?t h?p, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2667844 Ngư?i dùng không th? xem thông tin r?nh/b?n cho ngư?i dùng t? xa trong m?t tri?n khai k?t h?p c?a máy ch? Exchange t?i ch? và Exchange Online trong Office 365
Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà ngăn ch?n ngư?i dùng xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i dùng khác trong Microsoft Office Outlook 2007 và trong Microsoft Outlook 2010 trong Microsoft Office 365. Có r?t nhi?u t?nh hu?ng mà ngư?i dùng có th? không th? xem thông tin r?nh/b?n:
 • Ngư?i dùng c? g?ng đ? lên l?ch m?t yêu c?u g?p m?t l?ch.
 • Ngư?i dùng c? g?ng đ? xem s? s?n có c?a nh?ng ngư?i dùng khác trong Outlook.
Trong nh?ng t?nh hu?ng này, ngư?i dùng có th? không th? xem thông tin r?nh/b?n v? Outlook không th? k?t n?i đ?n b?n ghi d?ch v? Exchange s?n sàng và b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t? t? đ?ng phát hi?n.

Trư?c khi b?n kh?c ph?c s? c?G? r?i các v?n đ?Các phương pháp x? l? s? c? khác

PHƯƠNG PHÁP

Trư?c khi b?n kh?c ph?c s? c?

Trư?c khi b?n g? r?i các v?n đ?, h?y ch?c ch?n r?ng c? hai đi?u ki?n sau là đúng s? th?t.

Đ?m b?o r?ng ngư?i dùng kí nh?p vào c?ng Office 365 và đ? ch?y công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn

Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
bi?u tư?ng b? s?p đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p máy tính đ? bàn c?a b?n cho Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

S? d?ng ứng dụng bàn làm việc c?a tôi hi?n t?i văn ph?ng v?i Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
bi?u tư?ng b? s?p đ?
Office 365 Beta dành trư?c khi nâng c?p
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
bi?u tư?ng b? s?p đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p máy tính c?a b?n cho Office 365 trư?c khi nâng c?p, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

Thi?t l?p máy tính c?a b?n cho Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
bi?u tư?ng b? s?p đ?
Công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t nhi?u b?n c?p nh?t quan tr?ng cho Outlook và cho các ?ng d?ng khác. Các b?n C?p Nh?t đư?c yêu c?u đ? đ?m b?o r?ng Outlook có th? k?t n?i v?i Office 365 thành công.

Đ?m b?o r?ng máy tính này đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng cho Office 365

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng cho Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Yêu c?u ph?n m?m cho Office 365 Beta dành cho doanh nghi?p

N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng đư?c C?p Nh?t, ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c? g?ng đ? l?y thông tin r?nh/b?n. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, s? d?ng các phương pháp trong ph?n "Kh?c ph?c s? c?".

G? r?i các v?n đ?

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.


Kh?c ph?c s? c? t?nh tr?ng s?n có Dịch vụ Access

Bư?c 1 thông qua bư?c 3 trong ph?n này là bư?c mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp cô l?p là ngu?n g?c c?a v?n đ?. D?a trên k?t qu? c?a nh?ng phương pháp này, b?n s? có th? đ? cô l?p v?n đ? máy tính ho?c c?u h?nh c?a t? ch?c c?a b?n.

Bư?c 1: Xác nh?n r?ng tài kho?n ngư?i dùng có th? truy c?p vào b?n ghi d?ch v? s?n sàng trong Exchange Online
Truy xu?t thông tin r?nh/b?n t? Exchange Online yêu c?u quy?n truy c?p vào b?n ghi d?ch v? s?n sàng. Là hai đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? s?n có đư?c cung c?p b?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n khi m?t h? sơ Outlook đư?c c?u h?nh. Tùy thu?c vào c?u h?nh đư?c s? d?ng b?i t? ch?c c?a b?n, các b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n có th? đư?c c?u h?nh đ? tr? đ?n môi trư?ng t?i ch? ho?c tr?c ti?p đ?n các máy ch? Exchange Online. Nó là quan tr?ng đ? xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đáp ?ng yêu c?u t? ngư?i s? d?ng không th? truy xu?t thông tin r?nh/b?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL) t? web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. Ch?y b? công c? h? tr? MOSDAL, ch?n Email và l?ch v?i Exchange Online trên các Office 365 tab, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, nh?p tên người dùng ho?c kí nh?p đ?a ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  M?t kh?u c?a b?n không đư?c lưu và ch? đư?c s? d?ng đ? mô ph?ng m?t n? l?c xác th?c và đăng k?t qu?.
 4. Khi báo cáo hoàn t?t, nh?p vào L?i ra và hi?n th? các t?p tin.

  Lưu ?: Theo cách th? công, b?n có th? truy c?p các t?p tin k?t qu? b?ng cách đi t?i m?c tin thư thoại Documents\MOSDAL.
 5. Trong báo cáo, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại \Admin_Applications\Exchange\Exchange_RCA, và sau đó xem xét các t?p tin Results.html.
  • N?u th? nghi?m thành công, b?n nh?n th?y các k?t qu? c?a m?t truy v?n t? đ?ng phát hi?n thành công. K?t qu? s? hi?n th? danh sách các URL đư?c cung c?p b?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n trong các t?p tin Results.html. K?t qu? thành công s? gi?ng như sau.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a b? phân tích Kết nối từ xa c?a k?t qu? t? Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và khai thác g?, Đang hi?n th? m?t truy v?n t? đ?ng phát hi?n thành công.
  • N?u th? nghi?m không thành công, các qu?n tr? viên Office 365 nên ch?c ch?n r?ng b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n đư?c c?u h?nh đúng trong t? ch?c c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "bư?c 3: t?o ho?c s?a đ?i các b?n ghi t? đ?ng phát hi?n kinh đi?n tên (CNAME) ho?c b?n ghi t? đ?ng phát hi?n SRV" ph?n.
Lưu ?: B?n c?ng có th? ch?y các bài ki?m tra này b?ng cách s? d?ng công c? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft. Đ? truy c?p công c? này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
https://testconnectivity.Microsoft.com/

Bư?c 2: S? d?ng công c? ki?m tra E-mail AutoConfiguration đ? xác đ?nh li?u Outlook có th? k?t n?i v?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
Sau khi b?n xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n ho?t đ?ng bên ngoài cho t? ch?c c?a b?n, xác đ?nh cho dù b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n ho?t đ?ng m?t cách chính xác t? máy tính đ?a phương. S? d?ng công c? ki?m tra E-mail AutoConfiguration đ? xác đ?nh cho dù b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n và b?n ghi d?ch v? s?n sàng đang làm vi?c t? Outlook. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Nh?n gi? phím CTRL, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Outlook trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào Ki?m tra E-mail AutoConfiguration.
 3. Xác minh r?ng địa chỉ email chính xác n?m trong h?p Đ?a ch? E-mail .
 4. Trong c?a s? Ki?m tra E-mail AutoConfiguration , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm S? d?ng Guessmartan toàn xác th?c Guessmart hộp kiểm.
 5. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm S? d?ng t? đ?ng phát hi?n , và sau đó nh?p vào ki?m tra.
Đ?m b?o r?ng th? nghi?m này là thành công và r?ng Outlook có th? l?y các URL chính xác cho b?n ghi d?ch v? s?n sàng. K?t qu? thành công gi?ng như sau.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot c?a c?a s? ki?m tra E-mail AutoConfiguration, đang hi?n đ? ch?n hộp kiểm s? d?ng Guessmart và k?t qu? th? nghi?m thành công.


N?u ki?m tra này không thành công, máy tính đ?a phương có th? đư?c không th? đ? k?t n?i v?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n. Sau đây là m?t s? l? do ph? bi?n mà có th? gây ra v?n đ? này:
 • Tư?ng l?a c?a đ?a phương ch?n Outlook k?t n?i v?i b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n.
 • Công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn đ? không đư?c ch?y trên máy tính.
Ngoài ra, xem ph?n "Phương pháp khác" đ? bi?t thêm thông tin v? các phương pháp khác mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?i quy?t s? c?.Bư?c 3: T?o ho?c s?a đ?i các b?n ghi t? đ?ng phát hi?n kinh đi?n tên (CNAME) ho?c b?n ghi t? đ?ng phát hi?n SRV
M?t tên mi?n tu? ch?nh là b?t k? mi?n nào khác hơn so v?i m?c đ?nh DomanName. onmicrosoft.com đư?c thêm vào Office 365. N?u t? ch?c c?a b?n s? d?ng tùy ch?nh tên mi?n trong Exchange Online, và t?t c? các ngư?i dùng c?a b?n đ? đư?c di chuy?n vào Office 365, b?n ghi DNS có th? đư?c c?u h?nh đ? chuy?n hư?ng ngư?i dùng di chuy?n đ?n là hai đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t? tr?c tuy?n t? đ?ng phát hi?n. B?n nên t?o m?t b?n ghi CNAME cho t? đ?ng phát hi?n.contoso.com đ? tr? t?i autodiscover.outlook.com.

Lưu ?: N?u t? ch?c c?a b?n là trong cùng t?n t?i, b?n có th? ph?i ch? t? đ?ng phát hi?n c?a b?n.contoso.com B?n ghi CNAME đ? môi trư?ng t?i ch?.

Trong trư?ng h?p này, contoso.com là m?t gi? ch? cho tên mi?n c?a công ty b?n.

T? đ?ng phát hi?n CNAME ph?i ch?a thông tin sau:
 • Bí danh: t? đ?ng phát hi?n
 • M?c tiêu: autodiscover.outlook.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng b?n ghi CNAME đ? cho phép Outlook k?t n?i, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://Help.Outlook.com/en-US/140/cc950655(d=loband).aspx? sl = 1
Lưu ?: Trong m?t s? trư?ng h?p cùng t?n t?i, b?n ghi t? đ?ng phát hi?n v?n có th? tr? đ?n môi trư?ng t?i ch?. Nh?ng h? sơ này c?ng ph?i đư?c xác nh?n.

Các phương pháp x? l? s? c? khác

Các phương pháp sau đây c?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? thư?ng g?p r?nh/b?n.

Ch?y Outlook cùng v?i vi?c chuy?n đ?i /cleanfreebusy

Outlook có m?t s? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh mà b?n có th? s? d?ng đ? s?a ch?a v?n đ?. Đ? s?a ch?a r?nh/b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng Outlook.
 2. Đ? xác đ?nh đư?ng d?n c?a Outlook.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, ch? đ? T?m, và sau đó nh?p vào t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  2. Trong h?p Named , g? Outlook.exe, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
  3. Lưu ? đư?ng d?n c?a Outlook t?p tin th?c thi đ? tham kh?o.
   • Cho Outlook 2007, đư?ng d?n m?c đ?nh là \Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe.
   • Cho Outlook 2010, đư?ng d?n m?c đ?nh là \Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.
  4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào đóng.
 3. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 4. Trong các m? h?p, nh?p đư?ng d?n c?a Outlook (bao g?m t?p đ? đ?t tên tin trong đư?ng d?n), nh?n phím cách m?t l?n, và sau đó g? /cleanfreebusy.

  Ví d?, l?nh dòng lệnh cho Outlook 2007 là như sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" /Cleanfreebusy
  Lưu ?: Đư?ng d?n đ?y đ? có th? trong d?u ki?m ngo?c kép đ? b?o t?n các tên t?p dài.
 5. Xác đ?nh cho dù v?n đ? v?n c?n x?y ra.

Xác đ?nh cho dù giá tr? ki?m nh?p UseLegacyFB đư?c đ?t c?u h?nh

Quan tr?ng Phương pháp này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

N?u t? ch?c c?a b?n m?i di chuy?n vào Office 365, Outlook 2007 v?n có th? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?c ki?m nh?p đư?c th?c hơn t? môi trư?ng trư?c đó. M?c nh?p này l?c lư?ng Outlook đ? s? d?ng c?a tài kho?n r?nh/b?n thư trên c?p công c?ng "mi?n phí r?i/b?n r?n". m?c tin thư thoại công c?ng không đư?c s? d?ng b?i Exchange Online cho d? li?u r?nh/b?n. Đ? xác đ?nh li?u c?u h?nh này t?n t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p.
 2. Xác đ?nh v? trí và m? r?ng registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. Xác đ?nh v? trí các m?c nh?p registry UseLegacyFB. N?u các m?c nh?p registry UseLegacyFB t?n t?i, xoá m?c. Ho?c thay đ?i giá tr? c?a các m?c nh?p registry UseLegacyFB 0.Lưu ?: N?u ngư?i dùng có th? xem thông tin r?nh/b?n cho t?t c? các ngư?i dùng khác ngo?i tr? m?t ngư?i s? d?ng, v?n đ? là v?i ngư?i dùng c? th? có thông tin r?nh/b?n cho ngư?i dùng không th? xem. Kh?c ph?c s? c? mà ngư?i dùng c? th? đ? xem t?i sao khách hàng Outlook c?a ngư?i dùng không th? phát hành thông tin r?nh/b?n.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n cácVăn ph?ng 365 c?ng đ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2581088 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2581088 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2581088

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com