Draivera atjaunin?jums, kas paredz?ts USB kr?tuves ier??u maksim?l? p?rs?t??anas apjoma palielin??anai oper?t?jsist?m?s Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2581464 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

P?c noklus?juma maksim?lais USB kr?tuves ier??u datu p?rs?t??anas apjoms ir 64 kilobaiti (KB). Oper?t?jsist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2 ?is noklus?juma iestat?jums ir konfigur?ts USB porta draiver? (Usbport.sys). Tagad ir pieejams atjaunin?jums, kas paredz?ts maksim?l? USB datu p?rs?t??anas apjoma palielin??anai l?dz 2 megabaitiem (MB). Lai ieg?tu papildinform?ciju par datu p?rs?t??anas apjoma palielin??anu p?c ?? atjaunin?juma instal??anas, skatiet sada?u Papildinform?cija.

Piez?me. Da??s USB kr?tuves ier?c?s var uzlabot veiktsp?ju, ja tiek palielin?ts maksim?lais p?rs?t??anas apjoms, mainot noklus?juma v?rt?bu 64 KB. ?is atjaunin?jums tiek atbalst?ts, ja aparat?ras ra?ot?js nodro?ina ier?ces inform?cijas failu (.inf), lai iestat?tu ?o v?rt?bu USB kr?tuves ier?c?s.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Ta?u ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a Lejupiel?dei pieejams labojumfails. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? Lejupiel?dei pieejams labojumfails ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu labojumfailu, jums ir j?izmanto k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7;
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1);
 • Windows Server 2008 R2;
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
976932 Inform?cija par oper?t?jsist?mas Windows 7 1. servisa pakotni un oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto labojumfailu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti atbilst?gi univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 failu inform?ciju
Svar?gi! Sist?mas Windows 7 labojumfaili un sist?mas Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s pakotn?s. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? Windows 7/Windows Server 2008 R2. Vienm?r skatiet rakstu sada?u Attiecas uz, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR l?meni (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var atpaz?t p?c faila versijas numura, k? tas ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Katr? vid? instal?tie MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum) ir nor?d?ti atsevi??i sada?? Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi atjaunin?to komponentu st?vok?a uztur??anai. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684975,77615-Jul-201103:01
Usbstor.sys6.1.7600.2100975,77615-Jul-201102:58
Usbstor.sys6.1.7601.1765076,28815-Jul-201102:55
Usbstor.sys6.1.7601.2177176,28815-Jul-201103:53
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684991,13615-Jul-201103:30
Usbstor.sys6.1.7600.2100991,13615-Jul-201103:34
Usbstor.sys6.1.7601.1765091,64815-Jul-201103:39
Usbstor.sys6.1.7601.2177191,64815-Jul-201103:23
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.16849238,59215-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7600.21009239,10415-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7601.17650238,59215-Jul-201102:37
Usbstor.sys6.1.7601.21771239,61615-Jul-201102:42

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? Attiecas uz.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
P?c ?? atjaunin?juma instal??anas veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai palielin?tu USB kr?tuves ier??u maksim?lo p?rs?t??anas apjomu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP
 3. Noklik??iniet uz Edit (Redi??t), nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORDValue (DWORD v?rt?ba).
 4. Ierakstiet MaximumTransferLength un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Noklik??iniet uz Edit(Redi??t) un p?c tam uz Modify (Modific?t).
 6. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet v?rt?bu no 64 KB l?dz 2 MB. Piem?ram, atlasiet opciju Decimal (Decim?ls) un ierakstiet v?rt?bu no 65535 (64 KB) l?dz 2097120 (2 MB).
 7. Izejiet no re?istra redaktora.
Piez?mes.
 • VVVV apz?m? ier?ces deskriptoru idVendor heksadecim?laj? sist?m?.
 • PPPP apz?m? ier?ces deskriptoru idProduct heksadecim?laj? sist?m?.

Papildinform?cija par failiem

Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488bef2ff902980f.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4940a3cd11fffb57.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:00
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a5e79aff6393bdd.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)04:58
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad376ed0f662ce0.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:12
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_a4aa8ab3b1600945.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a55f3f50ca5d6c8d.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:49
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_a67d1533ae96ad13.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:03
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a6f21270c7c39e16.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:59
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488d9325f900a10b.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:05
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_494247c311fe0453.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:44
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a601da5f63744d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:53
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad51ae30f6435dc.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)07:25
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2581464 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 15. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced KB2581464

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com