Ch?m chuy?n đ?i d? ph?ng ho?t đ?ng n?u không có b? đ?nh tuy?n t?n t?i gi?a c?m sao và m?t máy phục vụ ứng dụng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2582281 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh Windows c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? lưu tr? m?t s? tài nguyên m?ng liên quan.
 • B?n B?t đ?u m?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trên máy tính đó ch?y Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Vista và b?n c?u h?nh như m?t máy phục vụ ứng dụng. Các ?ng d?ng ho?c dịch vụ đã kết nối t?i tài nguyên m?ng liên quan.
 • B? đ?nh tuy?n không t?n t?i gi?a các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng và máy phục vụ ứng dụng.
 • b?n ghi d?ch v? c?m th?c hi?n m?t ho?t đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng.
Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? c?m không trên các ngu?n tài nguyên liên quan đ?n m?ng ch?m.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u m?t router t?n t?i gi?a các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng và máy phục vụ ứng dụng.

Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh Windows Server 2008 R2 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? lưu tr? m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server.
 • B?n c?u h?nh m?t máy phục vụ ứng dụng và sau đó Live Connect máy ch? c?m và ?ng d?ng. B? đ?nh tuy?n không t?n t?i gi?a c?m sao và máy phục vụ ứng dụng.
 • b?n ghi d?ch v? c?m th?c hi?n m?t ho?t đ?ng chuy?n đ?i d? ph?ng.
Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? c?m đ?i h?i 9 giây đ? th?t b?i trên các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? c?m đ?i h?i ph?i ch? 3 giây n?u m?t router t?n t?i gi?a c?m sao và máy phục vụ ứng dụng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? ch?ng TCP/IP máy phục vụ ứng dụng không chính xác b? qua cho không yêu c?u đ?a ch? gi?i quy?t giao th?c (ARP).

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên máy phục vụ ứng dụng đang ch?y Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Vista.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows Vista service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272231,23230-Sep-201114: 07x 86
Tcpip.sys6.0.6002.22722913,28030-Sep-201119: 15x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272240,44830-Sep-201113: 50x 64
Tcpip.sys6.0.6002.227221,423,23230-Sep-201119: 11x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2272280,89630-Sep-201113: 55IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.227222,968,96030-Sep-201119: 07IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622-Tháng tám-201217: 16x 86
Netio.sys6.1.7601.22097240,49622-Tháng tám-201217: 05x 86
Tcpip.sys6.1.7600.171091,287,02421-Tháng tám-201201: 05x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312187,24822-Tháng tám-201217: 29x 86
Tcpip.sys6.1.7600.213121,303,92022-Tháng tám-201217: 29x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939187,76022-Tháng tám-201217: 16x 86
Tcpip.sys6.1.7601.179391,292,14422-Tháng tám-201217: 16x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097187,76022-Tháng tám-201217: 05x 86
Tcpip.sys6.1.7601.220971,306,99222-Tháng tám-201217: 05x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822-Tháng tám-201218: 12x 64
Netio.sys6.1.7601.22097376,68822-Tháng tám-201218: 06x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614 Tháng b?y, 200901: 47x 64
Tcpip.sys6.1.7600.171091,895,28021-Tháng tám-201202: 09x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312288,11222-Tháng tám-201218: 30x 64
Tcpip.sys6.1.7600.213121,877,87222-Tháng tám-201218: 30x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939288,62422-Tháng tám-201218: 12x 64
Tcpip.sys6.1.7601.179391,913,20022-Tháng tám-201218: 12x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097288,62422-Tháng tám-201218: 05x 64
Tcpip.sys6.1.7601.220971,901,93622-Tháng tám-201218: 06x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422-Tháng tám-201216: 51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22097711,02422-Tháng tám-201216: 50IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614 Tháng b?y, 200901: 58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.171093,787,63221-Tháng tám-201201: 00IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21312482,67222-Tháng tám-201217: 10IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.213123,806,57622-Tháng tám-201217: 10IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939483,18422-Tháng tám-201216: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.179393,791,72822-Tháng tám-201216: 51IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22097483,18422-Tháng tám-201216: 50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.220973,816,30422-Tháng tám-201216: 50IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,240
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_13d1f7bdbecd8e451019adc97e049202_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_baf37cbde6d7d491.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_38f24af061896f7006194a9562a25e6b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_06e21de7ab838135.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_8879b68c1bbf4069.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_b57a92d77cb886d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 6.762 ngư?i
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_2e4c6b275a29fd211071bfb246100e76_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_ecfb89c3dc93c27d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cd35e88695975c05dfec7fd8c56c2d7a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_2584643ece3de305.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_e498520fd41cb19f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,122
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_11992e5b3515f809.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,784
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.266
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_24a300dd7d0c3b45b5bbf29bf11458d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_ab07e36c9db8ba37.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_887b5a821bbd4965.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,118
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22722_none_b57c36cd7cb68fcf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,773
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_023e1b0965b33081897c76e283cbfa0c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_e98de5ee594e389a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_15ec4253de71dff80d979ff27ced2467_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_5f74bfddee2ad686.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_34ab3b0686a0d907875653e70461e990_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_49ee16a626448fba.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_dda61e311f677976bf4127eb9da7acdb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_7a440e655777b59f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_58d8d2de2ceb9678.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,540
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_b34ece69c7757b8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_b3c69b28e0a1830f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b514e56fc4b40532.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b55b785ade04500f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_07a617c29f23e115d5f30329898d23b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_cd534b2d180416c9.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_36190221fbe80daeb2dba173cd8b304e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_09d2c8892a742c8a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6aae4e8624978d8a25a2691f39a9abf4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_30286a2501ed131c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_96a1c5dc96f96314bff7ee54a406eb24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_486a48a5ee00d2d5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9c2276fe5ebeeabe89889e7a93906bd6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_1ce3f218b19a901c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_db503cc47f71e0c10c152ce0ef55945a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_76171f4df5a53c25.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f7ec5ef1e8935da78d4a9f92e41242e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_ef0a9a5773b8b93f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b4f76e61e54907ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.542 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_0f6d69ed7fd2ecc4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_0fe536ac98fef445.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_113380f37d117668.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_117a13de9661c145.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,981
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,059
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_bf4c18b419a9c9a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0cca617f9ba269149453fb38a5f96832_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_a5fa3f6794f84d87.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_2e245715496f71fd694750c3b4690f36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_1560ce89563893a0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_7b8a84d3f5432111227aa5a80b84e279_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_f00b7cab75445d42.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.411 ngư?i
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_d3dbec178087f05fb7e6a63af4c9d727_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_caa2eedc5ca9a8e3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_58da76d42ce99f74.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,541
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17109_none_b350725fc773848a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21312_none_b3c83f1ee09f8c0b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b5168965c4b20e2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_b55d1c50de02590b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)10: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22097_none_bf4c18b419a9c9a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.166 ngư?i
Ngày (UTC)22-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2582281 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2582281 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2582281

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com