Labojums: Lietojumprogramma izmanto objektiem, kuri tiek ieg?ti CArchive klases var sabrukt, p?c tam, kad j?s instal?jiet dro??bas atjaunin?jums 2506212

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2584577 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas viens no Windows oper?t?jsist?mas, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz", programma, kas izmanto objektiem, kas atvasin?tas no CArchive klases var notikt av?rija, p?c dro??bas atjaunin?juma, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2506212 MS11-024: Windows Fax uz lapu redaktors MFC komponentu dro??bas atjaunin?juma apraksts: 12 apr?lis 2011

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka main?gais ir inicializ?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows XP 3. servisa pakotne (SP3)
 • Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows XP servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2003 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 Sist?mai Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791 K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932 Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Restart?jiet inform?ciju

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows XP un Windows Server 2003 faila inform?cija
 • Papildus failiem, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s ?is labojumfails instal? saist?tas dro??bas kataloga faila (KB2584577CAT), kas ir parakst?ts ar ciparparakstu Microsoft.

Visiem, kas atbalsta Windows XP SP3 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Mfc42.dll6.2.8092.0978,94422-Nov-201108: 44x86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8092.0974,84822-Nov-201108: 44x86SP3SP3QFE
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 SP2 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Mfc42.dll6.6.8065.01,163,26422-Nov-201108: 54x86SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.6.8065.01,165,82422-Nov-201108: 54x86SP2SP2QFE
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2003 SP2 un Windows XP Professional x64 Edition SP3
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?basServisa fili?le
Mfc42.dll6.5.9162.01,462,27222-Nov-201120: 32x64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9162.01,454,08022-Nov-201120: 32x64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8065.01,163,26422-Nov-201120: 32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8065.01,165,82422-Nov-201120: 32x86SP2SP2QFE\WOW
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.

Visiem, kas atbalst?ja 86-based versions Windows Vista SP2 un Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8065.01,136,64021-Nov-201116: 02x86
Mfc42u.dll6.6.8065.01,162,24021-Nov-201116: 02x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista SP2 un Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8065.01,398,78421-Nov-201116: 00x64
Mfc42u.dll6.6.8065.01,360,38421-Nov-201116: 00x64
Mfc42.dll6.6.8065.01,136,64021-Nov-201116: 02x86
Mfc42u.dll6.6.8065.01,162,24021-Nov-201116: 02x86
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8065.03,052,03221-Nov-201115: 22IA-64
Mfc42u.dll6.6.8065.03,023,87221-Nov-201115: 22IA-64
Mfc42.dll6.6.8065.01,136,64021-Nov-201116: 02x86
Mfc42u.dll6.6.8065.01,162,24021-Nov-201116: 02x86
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows 7 un Windows 7 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 44x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 44x86

Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2008 R2 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71220-Jul-201106: 58x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,358,84820-Jul-201106: 58x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71220-Jul-201105: 21x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,358,84820-Jul-201105: 21x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 44x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 44x86

Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2008 R2 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53620-Jul-201105: 33IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86420-Jul-201105: 33IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53620-Jul-201104: 20IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86420-Jul-201104: 20IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66420-Jul-201105: 44x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28820-Jul-201105: 44x86STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par CArchive Class, apmekl?jiet ??du Microsoft Developer Network (MSDN) t?mek?a vietni:
CArchive klase
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows Vista SP2 un Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2.434
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,272
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,272
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,436
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,695
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,428
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,436
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0eef4fe5ba10a126e9fac34d54afcf2f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_edf4344324ba9516.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_f55daf826bef6987.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,480
Datums (UTC)21-Nov-2011
Laika (UTC)16: 32
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista SP2 un Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_24bc81cce22dcc32e743cd315297eefc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_3297ed85fcf59e04.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_517c4b06244cdabd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,514
Datums (UTC)21-Nov-2011
Laika (UTC)16: 23
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,664
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2500
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2500
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,444
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,707
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,436
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,444
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_f55daf826bef6987.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,480
Datums (UTC)21-Nov-2011
Laika (UTC)16: 32
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 SP2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_0cdadc5839a8e55e23432a625d8f949b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_85e149133ffc955b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,034
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_f55f53786bed7283.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,497
Datums (UTC)21-Nov-2011
Laika (UTC)15: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,326
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2584577 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,326
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,535
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,432
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,539
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2584577_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,440
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)08: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22744_none_f55daf826bef6987.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,480
Datums (UTC)21-Nov-2011
Laika (UTC)16: 32
PlatformaNav piem?rojams

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows 7 un Windows 7 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_f3bd5165cfca03be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 13
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_f564f755cd1f16bc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 20

Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2008 R2 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_4fdbece9882774f4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,295
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)07: 51
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_518392d9857c87f2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,295
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)07: 11
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_f3bd5165cfca03be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 13
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_f564f755cd1f16bc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 20

Papildu failus visiem atbalsta IA x64 versijas Windows Server 2008 R2 un Windows Server 2008 R2 SP1
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_f3bef55bcfc80cba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,293
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)07: 03
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_f5669b4bcd1d1fb8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,293
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)07: 03
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_f3bd5165cfca03be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 13
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_f564f755cd1f16bc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,291
Datums (UTC)20-Jul-2011
Laika (UTC)06: 20

Rekviz?ti

Raksta ID: 2584577 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2584577 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2584577

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com