Mô t? c?a thông tin gói d?ch v? 1 1 cho hàng đ?u c?ng n?i ti?p c?n th?ng nh?t (Upgrade)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Service Pack 1 (SP1) 1 cho Microsoft Forefront Unified truy c?p Gateway (Upgrade) 2010. S? xây d?ng b?n c?p nh?t này là 4.0.1773.10100. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t và v? các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

Tính năng m?i trong C?p Nh?t

 • D?ch v? web Lync xu?t b?n: Forefront Upgrade bây gi? h? tr? d?ch v? web xu?t b?n Lync
 • Dynamics CRM 2011 xu?t b?n: Forefront Upgrade bây gi? h? tr? xu?t b?n Dynamics CRM 2011
 • SharePoint 2010 v?i Office Web Apps: Forefront Upgrade bây gi? h? tr? xu?t b?n SharePoint 2010 v?i Office Web Apps
 • C?i ti?n h? tr? tr?nh duy?t: Forefront Upgrade bây gi? h? tr? các tr?nh duy?t web nhi?u hơn trong phiên b?n trư?c

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Service Pack 1 Update 1 cho Forefront Unified truy c?p Gateway

C?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau:
 1. Các v?n đ? gây ra b?i các k? t? khác ASCII trong tên ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c đư?ng d?n tên phân bi?t
 2. Upgrade không m? hóa d? li?u LDAPS khi nói chuy?n v?i danh m?c toàn c?u trên c?ng 3269
 3. Đ?a đơn c?a đăng nh?p cho RemoteApps không ho?t đ?ng khi upgrade thành ph?n cài đ?t và kích ho?t b? vô hi?u hóa
 4. Truy c?p tr?c ti?p không làm vi?c cho nhi?u khách hàng v? c?a l?i vi ph?m quy?n truy c?p vào d?ch v? DCA
 5. Trang ch? nút không làm vi?c trong các ?ng d?ng SharePoint trên Firefox
 6. Đ?a ch? MAC không b?t đ?u v?i '00' gây ra v?n đ? k?t n?i
 7. Ngăn x?p tham nh?ng l?i trong w3wp.exe
 8. Ch?c năng WFE WhlFiltAuthorization không thành công
 9. Exchange 2010 Idle phiên time-out không ho?t đ?ng
 10. Thay đ?i đ?a ch? MAC có th? ngăn ch?n d?ch v? đư?ng h?m SSL m?ng t? đang đư?c b?t đ?u
 11. Ngư?i dùng không th? đăng nh?p n?u m?t kh?u bao g?m các nhân v?t c?ng (+)
 12. Ngư?i dùng không th? đăng nh?p n?u m?t kh?u là g?n h?t h?n
 13. Umlaut nhân v?t không x? l?
 14. R? r? b? nh? trong uagqecsvc.exe
 15. SSTP zombie bu?i

Thông tin chi ti?t v? các v?n đ? đó c? đ?nh trong C?p Nh?t

 1. Các v?n đ? gây ra b?i các k? t? khác ASCII trong tên ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c đư?ng d?n tên phân bi?t
  Hiện tượng
  Kho lưu tr? Upgrade Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) và LDAP kho functionalities đ? thay đ?i m?t kh?u ngư?i dùng và ki?m tra m?t kh?u h?t h?n không th? x? l? k? t? khác ASCII đư?c ch?a trong tên ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c đư?ng d?n tên phân bi?t.
 2. Upgrade không m? hóa d? li?u LDAPS khi nói chuy?n v?i danh m?c toàn c?u trên c?ng 3269
  Hiện tượng
  Khi b?n c?u h?nh Active Directory liên k?t d?ch v? (ADFS), b?n có th? đ?t c?u h?nh đ? s? d?ng c?ng 3269 cho Keberos/TCP và ch?n tùy ch?n đ? có k?t n?i an toàn. Chuy?n này d? ki?n s? s? d?ng m?t phiên làm vi?c đ? m?t m? hóa an toàn vào c?a hàng toàn c?u b?ng cách s? d?ng c?ng TCP 3269 truy c?p đ? xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng g?n nh?t. Sau đó, s? d?ng phiên làm vi?c an toàn và đư?c m? hóa trên LDAPS (TCP c?ng 636) đ? xác th?c ngư?i dùng. Đi?u này d? ki?n s? luôn luôn x?y ra trong m?t phiên h?p đư?c m? hóa, và nó là thích h?p hơn cho cu?c h?i tho?i này không ph?i là đ? đư?c phép đ? rơi tr? l?i đ? r? ràng văn b?n s? d?ng TCP c?ng 3268 ho?c 389.

  Tuy nhiên, n?u b?n xác nh?n giao thông b?ng cách s? d?ng d?u v?t màn h?nh m?ng, b?n có th? nh?n th?y r?ng cu?c h?i tho?i trên TCP 3269 đôi khi xu?t hi?n trong văn b?n r? ràng và đôi khi đư?c m? hóa.
 3. Đ?a đơn c?a đăng nh?p cho RemoteApps không ho?t đ?ng khi upgrade thành ph?n cài đ?t và kích ho?t b? vô hi?u hóa
  Hiện tượng
  Đ?a đơn c?a đăng nh?p (SSO) cho RemoteApps không ho?t đ?ng khi upgrade thành ph?n cài đ?t và kích ho?t b? vô hi?u hóa.
 4. Truy c?p tr?c ti?p không làm vi?c cho nhi?u khách hàng v? c?a l?i vi ph?m quy?n truy c?p vào d?ch v? DCA
  Hiện tượng
  Khách hàng không th? s? d?ng truy c?p tr?c ti?p v? m?t l?i vi ph?m quy?n truy c?p vào d?ch v? DCA.
 5. Trang ch? nút không làm vi?c trong các ?ng d?ng SharePoint trên Firefox
  Hiện tượng
  Khi b?n s? d?ng các ?ng d?ng SharePoint vào Firefox, nh?ng Trang ch? nút không làm vi?c.
 6. Đ?a ch? MAC không b?t đ?u v?i 00 gây ra v?n đ? k?t n?i
  Hiện tượng
  Khách hàng không th? k?t n?i vào đ?u n?i m?ng khi đ?a ch? MAC c?a Upgrade máy ch? bên ngoài network adapter không b?t đ?u v?i 00.
 7. Ngăn x?p tham nh?ng l?i trong W3wp.exe
  Hiện tượng
  Khi b?n th?c hi?n m?t d?u v?t b?ng cách s? d?ng Nirvana ki?n trúc TTT - th?i gian du l?ch Tracing (iDNA/TTT), quá tr?nh công nhân (W3wp.exe) có th? s?p đ? v?i m?t ngăn x?p tham nh?ng l?i.
 8. Ch?c năng WFE WhlFiltAuthorization không thành công
  Hiện tượng
  Cá voi l?c Extension (WFE) WhlFiltAuthorization ch?c năng không tôn vinh các UsermgrCom!AuthenticateUser()vectơ tham s? đ?i s? trong kho bán kính.
 9. Exchange 2010 Idle phiên time-out không ho?t đ?ng
  Hiện tượng
  Idle phiên time-out cho xu?t b?n Microsoft Exchange 2010 không ho?t đ?ng như mong đ?i.
 10. Thay đ?i đ?a ch? MAC có th? ngăn ch?n d?ch v? đư?ng h?m SSL m?ng t? đang đư?c b?t đ?u
  Hiện tượng
  C?a h?i viên m?ng Upgrade SSL m?ng đư?ng h?m d?ch v? không th? kh?i đ?ng sau khi thay đ?i đ?a ch? MAC.
 11. Ngư?i dùng không th? đăng nh?p n?u m?t kh?u bao g?m các nhân v?t c?ng (+)
  Hiện tượng
  Xác th?c th?t b?i khi ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p vào Upgrade N?u m?t kh?u bao g?m các nhân v?t c?ng (+) và n?u d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa (RDS) SSO đư?c b?t.
 12. Ngư?i dùng không th? đăng nh?p n?u m?t kh?u là g?n h?t h?n
  Hiện tượng
  Ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào Upgrade xu?t b?n ActiveSync ho?c Outlook b?t c? nơi nào n?u m?t kh?u c?a ngư?i dùng g?n như đ? h?t h?n. V?n đ? này x?y ra n?u các Thông báo cho ngư?i s? d?ng * ngày trư?c khi m?t kh?u h?t h?n tùy ch?n này đư?c kích ho?t.
 13. Umlaut nhân v?t không x? l?
  Tri?u ch?ng
  T? Đ?c umlaut kinh đi?n tên (CN) c?a m?t ch?ng ch? không đư?c x? l? b?i Upgrade, và xác th?c l?n.
 14. R? r? b? nh? trong Uagqecsvc.exe
  Tri?u ch?ng
  M?t r? r? b? nh? có th? x?y ra trong quá tr?nh Uagqecsvc.exe.
 15. SSTP zombie bu?i
  Tri?u ch?ng
  Zombie bu?i đư?c nh?n th?y trên thân cây trong Web màn h?nh ngay c? khi ngư?i dùng không c?n đăng nh?p đ? thân cây. Các bu?i thuy?t tr?nh t? SSTP và các k?t n?i m?ng, và h? v?n t?n t?i trên thân cây và có v? là ch? y?u là t? unauthenticated ngư?i dùng. Cùng m?t v?n đ? đ? đư?c báo cáo cho SSLVPN phiên.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Upgrade-KB2585140-v4.0.1773.10100-ENU.msp bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng Mư?i 11, 2011

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Làm th? nào đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y tr?nh cài đ?t. Đ? làm đi?u này, b?m đúp vào t?p tin ch?y đư?c C?p Nh?t.

  Lưu ? Khi ch?y tr?nh cài đ?t, các d?ch v? hàng đ?u đư?c ng?ng l?i.
 2. Sau khi cài đ?t hoàn t?t và các d?ch v? hàng đ?u đư?c kh?i đ?ng l?i, h?y ch?c ch?n r?ng hàng đ?u là làm vi?c m?t cách chính xác.

  Ghi chú
  • D?ch v? hàng đ?u đư?c kh?i đ?ng l?i t? đ?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t.
  • Gói d?ch v? hàng đ?u, C?p Nh?t ho?c hotfix rollups có th? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng công vi?c FFSMC tri?n khai. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Công vi?c tri?n khai" trong tài li?u hư?ng d?n đi đ?u máy ch? b?o m?t qu?n l? giao di?n đi?u khi?n c?a ngư?i dùng. Trong trư?ng h?p này, tr?nh cài đ?t ch?y trong ch? đ? im l?ng, và ngư?i s? d?ng đ?u vào là không c?n thi?t. Ph?n c?n l?i c?a quá tr?nh này v?n c?n gi?ng như khi b?n nh?p đúp vào t?p tin th?c thi đ? ch?y tr?nh cài đ?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có th?ng nh?t truy c?p Gateway 2010 Service Pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Unified truy c?p Gateway 2010 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2285712 Mô t? c?a Forefront th?ng nh?t truy c?p Gateway 2010 Service Pack 1 (SP1)

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adfs.login.aspKhông áp d?ng26.96223-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Adfs.whlclientinst.IncKhông áp d?ng1,10423-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Adfsv2.Mobile.BrowserKhông áp d?ng5,659,67507 Tháng b?y, 201101: 01Không áp d?ng
Agent_lin_helper.jarKhông áp d?ng4,686,75508-May-201120: 41Không áp d?ng
Agent_mac_helper.jarKhông áp d?ng3,834,73408-May-201120: 41Không áp d?ng
Agent_win_helper.jarKhông áp d?ng1,537,14608-May-201120: 41Không áp d?ng
Appwraptemplates.https_whlfiltappwrap_forportal.xmlKhông áp d?ng64,45523-Sep-201103: 37Không áp d?ng
Appwraptemplates.http_whlfiltappwrap_forportal.xmlKhông áp d?ng62,97223-Sep-201103: 37Không áp d?ng
Clientcompres.cabKhông áp d?ng255,81623-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Clientconf.cabKhông áp d?ng8,42923-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Clientconf.xmlKhông áp d?ng8,56123-Sep-201102: 27Không áp d?ng
Clientconf.xml.SigKhông áp d?ng12823-Sep-201102: 27Không áp d?ng
Conf.policytemplateextended.xmlKhông áp d?ng123,96423-Sep-201103: 54Không áp d?ng
Conf.wizarddefaults.wizarddefaultparam.iniKhông áp d?ng62,48321-Tháng chín-201102: 06Không áp d?ng
Configdatacomlayer.dll4.0.1773.10100243,08823-Sep-201104: 27x 64
Configdatalayer.dll4.0.1773.101003,975,56823-Sep-201104: 31x 64
Configmgrcom.exe4.0.1773.10100202,12823-Sep-201104: 31x 64
Configmgrcore.dll4.0.1773.101001,445,26423-Sep-201104: 14x 64
Configmgrlayer.dll4.0.1773.10100223,12023-Sep-201104: 18x 64
Configmgrutil.exe4.0.1773.1010075,66423-Sep-201104: 13x 64
Configuration.exe4.0.1773.101009,654,16023-Sep-201104: 19x 64
Cvcore.dll4.0.1773.10100129,42423-Sep-201104: 31x 64
Da.DCA.MSIKhông áp d?ng3,505,15223-Sep-201104: 21Không áp d?ng
Internalsite.login.aspKhông áp d?ng26.96223-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Internalsite.samples.login.aspKhông áp d?ng26.96223-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Internalsite.web.configKhông áp d?ng6,07223-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Microsoft.UAG.Transformer.common.dll4.0.1773.101006,301,58423-Sep-201104: 13x 86
Microsoftclient.jarKhông áp d?ng117,07520-Tháng tám-201104: 00Không áp d?ng
Monitor.applicationlist.aspKhông áp d?ng14,66323-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.applicationmonitor.aspKhông áp d?ng26,95323-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.applicationmonitorlinerefresh.aspKhông áp d?ng2.080 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.applicationstatisticsresults.aspKhông áp d?ng25,61523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.applicationuserstatistics.aspKhông áp d?ng15,35523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.damonitorcurrentstatus.aspKhông áp d?ng8.70023-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.Default.aspKhông áp d?ng1.236 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.eventreport.aspKhông áp d?ng18,90523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.eventviewer.aspKhông áp d?ng7.88423-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.eventviewerrefresh.aspKhông áp d?ng4,25223-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.exceltable.aspKhông áp d?ng4,50123-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.farmmonitor.aspKhông áp d?ng10,21123-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.Global.ASAKhông áp d?ng2.977 ngư?i20-Tháng tám-201104: 00Không áp d?ng
Monitor.images.appicons.microsoftcrm5.gifKhông áp d?ng55815-Tháng sáu-201118: 36Không áp d?ng
Monitor.images.appicons.microsoftlync2010.gifKhông áp d?ng1,07626 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Monitor.Inc.General.IncKhông áp d?ng10,60523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.Inc.selectsessiontrunks.IncKhông áp d?ng5,72623-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.naptseventreport.aspKhông áp d?ng16.830 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.nlbmonitor.aspKhông áp d?ng13,80923-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.sessionlist.aspKhông áp d?ng10,04923-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.sessionmonitor.aspKhông áp d?ng5,83023-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.sessionmonitordatabuilder.aspKhông áp d?ng2,29023-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.sessionparameters.aspKhông áp d?ng7872 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.sessionstatisticsresults.aspKhông áp d?ng23.81023-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.statisticsgraphdata.aspKhông áp d?ng4,31923-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.Userlist.aspKhông áp d?ng8,51623-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.usermonitor.aspKhông áp d?ng5,89023-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.usermonitordatabuilder.aspKhông áp d?ng2.076 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.usersessionstatistics.aspKhông áp d?ng15.778 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.userstatistics.aspKhông áp d?ng9,81523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitor.userstatisticsresults.aspKhông áp d?ng20.060 ngư?i23-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Monitormgrcore.dll4.0.1773.10100760,20823-Sep-201104: 13x 64
Nlbcore.dll4.0.1773.10100189,84023-Sep-201104: 14x 64
Nlbmgr.dll4.0.1773.10100115,60023-Sep-201104: 09x 64
Oesislocal.jarKhông áp d?ng58,45208-May-201120: 41Không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientcompres.cabKhông áp d?ng255,81623-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.cabKhông áp d?ng8,42923-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.xmlKhông áp d?ng8,56123-Sep-201102: 27Không áp d?ng
Offlineclientsetup.clientconf.xml.SigKhông áp d?ng12823-Sep-201102: 27Không áp d?ng
Offlineclientsetup.rsast.cabKhông áp d?ng79,74523-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Offlineclientsetup.sfhlprutil.cabKhông áp d?ng63,04323-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.uagqec.cabKhông áp d?ng64,89223-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlcache.cabKhông áp d?ng265,44623-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlclntproxy.cabKhông áp d?ng244,31823-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlcompmgr.cabKhông áp d?ng951,62223-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whldetector.cabKhông áp d?ng262,23123-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlio.cabKhông áp d?ng191,70223-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whllln.cabKhông áp d?ng167,05023-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf1.cabKhông áp d?ng6,52123-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf2.cabKhông áp d?ng6,61023-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whlllnconf3.cabKhông áp d?ng6,59923-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Offlineclientsetup.whltrace.cabKhông áp d?ng255,93023-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Otp.whlclientinst.IncKhông áp d?ng1,10423-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Policytemplate.xmlKhông áp d?ng113,87723-Sep-201103: 34Không áp d?ng
Portalhomepage.bin.Microsoft.UAG.Portal.Handlers.dll4.0.1773.1010042,89623-Sep-201104: 15x 86
Portalhomepage.images.appicons.microsoftcrm5.gifKhông áp d?ng3,15915-Tháng sáu-201118: 36Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftcrm5_dis.gifKhông áp d?ng3,20715-Tháng sáu-201118: 36Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftcrm5_icon.gifKhông áp d?ng55815-Tháng sáu-201118: 36Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftcrm5_icon_dis.gifKhông áp d?ng55615-Tháng sáu-201118: 36Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftlync2010.gifKhông áp d?ng3,50526 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftlync2010_dis.gifKhông áp d?ng3,51426 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftlync2010_icon.gifKhông áp d?ng1,07626 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Portalhomepage.images.appicons.microsoftlync2010_icon_dis.gifKhông áp d?ng1,07226 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Portalhomepage.Scripts.toolbarscript.jsKhông áp d?ng9,95123-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Portalhomepage.web.configKhông áp d?ng20,51523-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_all.MSIKhông áp d?ng3,555,32823-Sep-201104: 21Không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_basic.MSIKhông áp d?ng3,554,81623-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_networkconnector.MSIKhông áp d?ng3,555,32823-Sep-201104: 22Không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_networkconnectoronly.MSIKhông áp d?ng3,554,81623-Sep-201104: 11Không áp d?ng
Portalhomepage.whlclientsetup_socketforwarder.MSIKhông áp d?ng3,554,81623-Sep-201104: 28Không áp d?ng
Postvalidate.jsKhông áp d?ng2.511 ngư?i26 Tháng b?y, 201101: 20Không áp d?ng
Rsast.cabKhông áp d?ng79,74523-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_fordialin.iniKhông áp d?ng2.043 ngư?i23-Jun-201119: 53Không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_forlync2010.iniKhông áp d?ng2.043 ngư?i23-Jun-201119: 53Không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_formeet.iniKhông áp d?ng2.043 ngư?i23-Jun-201119: 53Không áp d?ng
Ruleset.level0.ruleset_formscrm5.iniKhông áp d?ng16,33816-Sep-201106: 00Không áp d?ng
Ruleset.LEVEL1.ruleset_formscrm5.iniKhông áp d?ng16,33816-Sep-201106: 00Không áp d?ng
Ruleset.LEVEL2.ruleset_formscrm5.iniKhông áp d?ng16,33816-Sep-201106: 00Không áp d?ng
Ruleset.Level3.ruleset_formscrm5.iniKhông áp d?ng16,33816-Sep-201106: 00Không áp d?ng
Sessionmgrclient.dll4.0.1773.1010082,83223-Sep-201104: 11x 64
Sessionmgrcom.exe4.0.1773.10100296,84823-Sep-201104: 11x 64
Sessionmgrcomlayer.dll4.0.1773.101001,876,88023-Sep-201104: 14x 64
Sessionmgrcore.dll4.0.1773.10100784,78423-Sep-201104: 30x 64
Sessionmgrinfra.dll4.0.1773.101001,361,80823-Sep-201104: 28x 64
Sessionmgrlayer.dll4.0.1773.10100222,09623-Sep-201104: 32x 64
Sessionmgrnotifier.dll4.0.1773.1010041,36023-Sep-201104: 20x 64
Sfhlprutil.cabKhông áp d?ng63,04323-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Sp1rtm_sp1up1.diffpkgKhông áp d?ng36,69720-Tháng sáu-201123: 49Không áp d?ng
Uagqec.cabKhông áp d?ng64,89223-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Uagqessvc.exe4.0.1773.10100205,20023-Sep-201104: 25x 64
Uagrdpsvc.exe4.0.1773.10100140,68823-Sep-201104: 16x 64
Uagsstp.dll4.0.1773.1010093,07223-Sep-201104: 16x 64
Uninstalluagupdate.CMDKhông áp d?ng18323-Sep-201105: 08Không áp d?ng
Usermgrcom.exe4.0.1773.10100123,79223-Sep-201104: 23x 64
Usermgrcore.dll4.0.1773.10100945,04023-Sep-201104: 12x 64
Von.internalsite.app_browsers.detectionmodule.Mobile.BrowserKhông áp d?ng5,659,67507 Tháng b?y, 201101: 01Không áp d?ng
Von.portalhomepage.app_browsers.detectionmodule.Mobile.BrowserKhông áp d?ng5,659,67507 Tháng b?y, 201101: 01Không áp d?ng
Whlcache.cabKhông áp d?ng265,44623-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Whlclientinst.IncKhông áp d?ng1,10423-Sep-201103: 38Không áp d?ng
Whlclntproxy.cabKhông áp d?ng244,31823-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlcompmgr.cabKhông áp d?ng951,62223-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlcppinfra.dll4.0.1773.10100705,42423-Sep-201104: 32x 64
Whldetector.cabKhông áp d?ng262,23123-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlfiltappwrap.dll4.0.1773.10100315,28023-Sep-201104: 26x 64
Whlfiltauthorization.dll4.0.1773.10100328,59223-Sep-201104: 19x 64
Whlfilter.dll4.0.1773.10100642,44823-Sep-201104: 12x 64
Whlfiltlogoff.dll4.0.1773.10100175,50423-Sep-201104: 30x 64
Whlfiltparamremove.dll4.0.1773.1010031,63223-Sep-201104: 23x 64
Whlfiltrecorder.dll4.0.1773.1010085,39223-Sep-201104: 26x 64
Whlfiltruleset.dll4.0.1773.10100608,14423-Sep-201104: 26x 64
Whlfiltsecureremote.dll4.0.1773.101001,053,07223-Sep-201104: 27x 64
Whlfiltsnt.dll4.0.1773.10100163,21623-Sep-201104: 13x 64
Whlfiltsslvpn.dll4.0.1773.10100270,22423-Sep-201104: 17x 64
Whlfirewallinfra.dll4.0.1773.10100492,43223-Sep-201104: 17x 64
Whlgenlib.dll4.0.1773.10100569,74423-Sep-201104: 09x 64
Whlglobalutilities.dll4.0.1773.10100106,38423-Sep-201104: 15x 64
Whlhttpparser.dll4.0.1773.1010096,14423-Sep-201104: 22x 64
Whlio.cabKhông áp d?ng191,70223-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Whlioapi.dll4.0.1773.1010076,17623-Sep-201104: 22x 64
Whliolic.dll4.0.1773.1010015,76023-Sep-201104: 23x 64
Whllln.cabKhông áp d?ng167,05023-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlllnconf1.cabKhông áp d?ng6,52123-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlllnconf2.cabKhông áp d?ng6,61023-Sep-201104: 59Không áp d?ng
Whlllnconf3.cabKhông áp d?ng6,59923-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Whlmgr.dll4.0.1773.10100979,85623-Sep-201102: 19x 86
Whlsecurityutilities.dll4.0.1773.10100270,22423-Sep-201104: 13x 64
Whlserverproxy.dll4.0.1773.10100461,71223-Sep-201104: 10x 64
Whltrace.cabKhông áp d?ng255,93023-Sep-201104: 58Không áp d?ng
Whltsgauth.dll4.0.1773.10100184,72023-Sep-201104: 25x 64
Wioconfig.dll4.0.1773.10100498,06423-Sep-201104: 31x 64
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585140 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2585140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com