Kh?c ph?c: Không có thông tin thư hàng ho?c c?t đư?c hi?n th? trong m?t báo cáo đ?nh d?ng HTML SQL Server 2008 R2 n?u tài s?n LayoutDirection đư?c thi?t l?p đ?n RTL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585784 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) trong m?t th? t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong b?n phát hành b?n c?p nh?t trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o m?t báo cáo Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2).
  • B?n ch? đ?nh các FixedColumnHeaders ho?c FixedRowHeaders b?t đ?ng s?n cho m?t tablix báo cáo đ? S? th?t.

    Chú ý Các FixedColumnHeadersFixedRowHeaders thu?c tính đư?c s? d?ng đ? ch? ra cho dù các tiêu đ? c?t ho?c hàng đư?c hi?n th? trên trang khi ngư?i s? d?ng cu?n t? m?t ph?n c?a tablix ra ngoài trang.
  • B?n thi?t l?p các LayoutDirection b?t đ?ng s?n đ? RTL cho tablix.
  • B?n tri?n khai báo cáo và hi?n th? nó trong đ?nh d?ng HTML.
  • B?n di chuy?n m?t ph?n c?a tablix ra ngoài trang theo chi?u ngang ho?c theo chi?u d?c.

Trong trư?ng h?p này, không có ph?n đ?u hàng ho?c c?t đư?c hi?n th?.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2591748 Cumulative update package 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành


THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? các LayoutDirection, FixedColumnHeaders, và FixedRowHeaders thu?c tính tablix, truy c?p trang web MSDN sau đây:
T?ng h?p thông tin v? các tài s?n tablix LayoutDirection, FixedColumnHeaders và FixedRowHeaders

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585784 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2585784 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585784

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com