Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: 13 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2586667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 13 tháng chín, 2011, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng đư?c d? đ?nh đ? gi? khách hàng c?a chúng tôi an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

T?t c? nh?ng đi?u sau đây đư?c bao g?m trong tháng chín 13, 2011 C?p Nh?t.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2584066MS11-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2508965MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Groove Server 2010 (ems.msp, emsmui.msp, grs.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2553070MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566450MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2010 ?ng d?ng Web: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566449MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2010 ?ng d?ng Web: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553096MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010 (Oartconv.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553095MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010 tr?c tuy?n: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553094MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2010: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553091MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010 (Oart.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553090MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho gói Office 2007 (Oartconv.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553089MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho gói Office 2007 (Oart.dll): Tháng chín 13, 2011
 • 2553074MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho chuy?n đ?i Excel 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553073MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553093MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553005MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office h?nh th?c Server 2007 (ipfs.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2553003MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office SharePoint Server 2007 (dlc): 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553002MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office SharePoint Server 2007 cho t?m ki?m: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553001MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office SharePoint Server 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2552999MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office Groove Server 2007 d? li?u Bridge: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2552998MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Groove Server 2007 (ems.msp, emsmui.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2552997MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Groove 2007 (groove.msp): Tháng chín 13, 2011
 • 2584063MS11-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho năm 2007 b? văn ph?ng: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2493987MS11-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows SharePoint Services 3.0: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2584052MS11-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553072MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel 2003: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553075MS11-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel Viewer: 13 tháng 9 năm 2011

C?p Nh?t nonsecurity
 • 982726Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2010 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2566458Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553014Mô t? c?a SharePoint Foundation 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553092Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553065Mô t? c?a Office 2010 t?p tin Validation update: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2583910Mô t? v? C?p Nh?t Office Outlook 2007: ngày 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553110Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553018Mô t? v? C?p nh?t Windows SharePoint Services 3.0: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2553111Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: 13 tháng 9 năm 2011
 • 2583935Mô t? c?a k?t n?i x? h?i Outlook update: ngày 13 tháng 9 năm 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2586667 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2586667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2586667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com