Nhi?m v? tr?nh t? không thành công v?i m?t m? "0x80004005" l?i trong System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2586709 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t v?t ch?a cài đ?t prestaged trong System Center Virtual Machine Manager 2007 R3.
  • B?n t?o m?t tác v? chu?i trên m?t máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • B?n c?u h?nh tr?nh t? công vi?c s? d?ng các v?t ch?a cài đ?t prestaged tri?n khai m?t h? đi?u hành vào m?t máy tính.
  • ?nh kh?i đ?ng phương ti?n cài đ?t prestaged là m?i hơn là ?nh kh?i đ?ng đư?c ch? đ?nh theo th? t? nhi?m v?.
Trong trư?ng h?p này, ?nh kh?i đ?ng m?i hơn không đư?c cài đ?t và chu?i toàn b? tác v? không thành công. B? sung, các m? l?i sau đây đư?c đăng nh?p các t?p tin Smsts.log:
Không th? cài đ?t WinPE. Code(0x80004005)

GI?I PHÁP

Các gói ph?n m?m hotfix sau gi?i quy?t v?n đ? trong vai tr? máy ch? trang web c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói hotfix sau trên máy ch? trang web chính c?a System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c đ? tri?n khai m?t hotfix gói đ?n máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 System Center Virtual Machine Manager 2007 Hotfix cài đ?t hư?ng d?n
Lưu ? Gói hotfix sau đây có th? đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager 2007 SP2 đang ch?y m?t x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành ho?c m?t x 64 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành:
SCCM2007-SP2-2586709-X 86-ENU.msi

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n Virtual Machine Manager ngư?i qu?n tr? trư?c khi cài đ?t hotfix này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center Virtual Machine Manager 2007 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
MCS.MSIKhông áp d?ng7,280,640Tháng hai, 201016: 35Không áp d?ng
PXE.MSIKhông áp d?ng5,761,024Tháng hai, 201016: 35Không áp d?ng
Sccm2007ac-sp2-kb2586709-x 86-enu.mspKhông áp d?ng904,192Tháng hai, 201016: 35Không áp d?ng
Tscore.dll4.0.6487.21921,172,328Tháng hai, 201016: 35x 86
Tsmanager.exe4.0.6487.2192246,632Tháng hai, 201016: 35x 86
Tsmbootstrap.exe4.0.6487.2192354,664Tháng hai, 201016: 35x 86
Tscore.dll4.0.6487.21922,133,864Tháng hai, 201016: 35x 64
Tsmanager.exe4.0.6487.2192375,656Tháng hai, 201016: 35x 64
Tsmbootstrap.exe4.0.6487.2192548,712Tháng hai, 201016: 35x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương ti?n truy?n thông prestaged trong System Center Virtual Machine Manager 2007 R3, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? phương ti?n truy?n thông prestaged trong System Center Virtual Machine Manager 2007 R3
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương ti?n truy?n thông prestaged cho vi?c tri?n khai h? đi?u hành, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2586709 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2586709 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2586709

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com