ID c?a bài: 258826 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n s? d?ng Microsoft bàn phím đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n s? d?ng m?t bàn phím có dây, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau:
 • Bàn phím không đư?c phát hi?n.
 • Các phím trên bàn phím không ho?t đ?ng.
 • K? t? sai đư?c g?.
 • Các phím t?t bàn phím không ho?t đ?ng.
Đ? làm vi?c xung quanh nh?ng v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Bàn phím không ho?t đ?ng

Bư?c 1: Xác minh k?t n?i

N?u bàn phím không ho?t đ?ng ? t?t c?, h?y ch?c ch?n r?ng nó là đư?c k?t n?i đúng vào máy tính. Ki?m tra t?t c? bàn phím c?m đ? đ?m b?o r?ng không có không có k?t n?i l?ng l?o. K?t n?i bàn phím máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t c?ng USB khác nhau.

Chú ý B? qua b?t k? port replicator, USB hub, KVM switch ho?c thành ph?n tương t?, và k?t n?i bàn phím tr?c ti?p vào c?ng USB trên máy tính. N?u đi?u này gi?i quy?t v?n đ?, xác nh?n r?ng nó là thi?t b? k?t n?i b? sung này là ngu?n g?c c?a v?n đ?. Liên h? v?i h?ng ch? t?o đ? xem n?u h? có th? cung c?p m?t gi?i pháp cho phép b?n s? d?ng thi?t b? c?a h?.

N?u m?t b? đi?u h?p (PS/2 đ? USB ho?c PS/2 đ?n AT) đang đư?c s? d?ng, h?y ch?c ch?n r?ng nó có các b? đi?u h?p mà đ? đư?c bao g?m v?i bàn phím ho?c bàn phím h? tr? thích nghi v?i m?t c?ng khác. Ví d?, bàn phím Internet không thích ?ng v?i m?t USB C?ng, và PS/2 đ? USB adapter s? không ho?t đ?ng. Nó không bao g?m m?t b? đi?u h?p.

Đ? k?t n?i ho?c ng?t k?t n?i bàn phím m?t c?ng PS/2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?t máy tính.
 2. C?m thi?t b? c?a b?n vào c?ng chính xác. Đ?m b?o r?ng các plug đ?y m?t cách an toàn vào các k?t n?i trên máy tính.
 3. Khởi động lại máy tính. Microsoft Windows phát hi?n thay đ?i, và sau đó cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n c?ng m?i t? đ?ng.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, th? k?t n?i bàn phím v?i m?t máy tính khác nhau. N?u bàn phím ch?c năng chính xác trên m?t máy tính khác nhau, c?ng mà bàn phím đ? đư?c k?t n?i trên máy tính ban đ?u có th? b? hư h?ng. N?u đây là trư?ng h?p, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? t?m hi?u v? làm th? nào đ? s?a ch?a ho?c thay th? c?ng b? hư h?i.

N?u bàn phím không không ch?c năng đúng trên m?t máy tính, bàn phím có th? là khi?m khuy?t. N?u đây là trư?ng h?p, và b?o hành trên bàn phím là v?n c?n h?p l?, b?n có th? trao đ?i bàn phím l?i cho m?t bàn phím m?i. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n b? sung Microsoft, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

N?u bàn phím làm vi?c trên máy tính khác, đi đ?n bư?c 2.

Bư?c 2: T?i v? và cài đ?t ph?n m?m m?i nh?t c?a bàn phím

Đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho bàn phím mà b?n đang s? d?ng, truy c?p vào các sau ph?n c?ng trang Web c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, đi bư?c ti?p theo.

Bư?c 3: Th? công cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n

Đ? lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?t k?t n?i thi?t b? kh?i máy tính.
 2. T?t đi?n cho đi?n tho?i, n?u đi?n tho?i có m?t ngu?n cung c?p đi?n riêng bi?t.
 3. M? Device Manager. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7, nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   , lo?i thi?t b? trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Qu?n l? thi?t b? trong các Chương tr?nh danh sách. N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c cho m?t xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Cho phép.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i devmgmt.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?m đúp Bàn phím, b?m chu?t ph?i vào bàn phím mà b?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t.

  Chú ý N?u thi?t b? c?a b?n không đư?c li?t kê, đi?u này có ngh?a r?ng thi?t b? đ? đư?c g? b? t? đ?ng khi b?n ng?t k?t n?i thi?t b?. Đi bư?c ti?p theo.
 5. Khởi động lại máy tính.
 6. Trư?c tiên, b?t đi?n tho?i, n?u b?n ph?i, và sau đó c?m thi?t b? vào máy tính. Phát hi?n thi?t b? và sau đó reinstalls tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? máy tính.

Các phím không t?n công m?t cách chính xác

N?u các phím không t?n công m?t cách chính xác, đ?m b?o r?ng bàn phím hoàn toàn mi?n phí, b?i b?n, và b?i v?n đ? nư?c ngoài.

B?t phím upside xu?ng đ? cho phép cho b?t k? m?nh v? nư?c ngoài, ch?ng h?n như tóc, các h?t th?c ăn ho?c b?i, đ?n rơi.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n theo đ?nh k? s? d?ng nén không khí đ? th?i b?i ra kh?i đư?ng n?t khó làm s?ch trong bàn phím.

N?u b?n tràn m?t th?c u?ng ho?c m?t s? ch?t l?ng khác trên bàn phím, ngay l?p t?c b?t phím l?n ngư?c đ? cho l?ng khóa, và sau đó lo?i b? như nhi?u ch?t l?ng càng t?t. Ch? đ?i cho đ?n khi bàn phím là hoàn toàn khô trư?c khi b?n s? d?ng nó m?t l?n n?a.

Không có bàn phím ra xa nhau. N?u b?n tháo r?i các bàn phím, b?n có th? void b?o hành nhà s?n xu?t.

Chú ý N?u b?n mu?n s? d?ng m?t máy hút b?i xung quanh bàn phím, h?y ch?c ch?n r?ng máy hút b?i là m?t "t?nh an toàn" máy hút b?i.

Các k? t? sai đang g?

N?u các k? t? sai đang g? khi b?n s? d?ng bàn phím, làm theo các bư?c trong ph?n "The Keys làm không t?n công đúng" đ? làm s?ch bàn phím này đư?c mô t? dư?i "The Keys làm không Strike M?t cách chính xác"trư?c đó đ? đ?m b?o r?ng không có v?t c?n dư?i các phím đang gây ra v?n đ? này.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, k?t n?i bàn phím đ? m?t máy tính khác nhau. N?u bàn phím ch?c năng chính xác trên m?t khác nhau máy tính, c?ng mà bàn phím đ? đư?c k?t n?i vào b?n g?c máy tính có th? b? h?ng. N?u đây là trư?ng h?p, liên l?c v?i máy tính c?a b?n nhà s?n xu?t đ? h?i v? làm th? nào đ? s?a ch?a ho?c thay th? các hư h?ng c?ng.

N?u bàn phím không ho?t đ?ng t?t trên m?t máy tính, bàn phím có th? là khi?m khuy?t. N?u đây là trư?ng h?p, và b?o hành trên bàn phím là v?n c?n h?p l?, b?n có th? trao đ?i bàn phím l?i cho m?t bàn phím m?i.

Đ? ki?m tra ph?n ?ng phím trên bàn phím, s? d?ng Microsoft bàn phím Diagnostics (MS Key), m?t chương tr?nh h?u ích đó là bao g?m ph?n m?m Microsoft IntelliType. Đ? s? d?ng MS Key, h?y làm theo các bư?c sau.
Chú ý Các ti?n ích MS Key là ch? đi kèm v?i phiên b?n ph?n m?m Microsoft IntelliType 1.1 và phiên b?n m?i nh?t. N?u b?n chưa cài đ?t Microsoft IntelliType, b?n có th? truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây đ? cài đ?t ph?n m?m này:
http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk
 1. B?t đ?u Microsoft Keyboard ch?n đoán. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7:
   1. Nh?p vào B?t đ?u
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Nút b?t đ?u
    , b?m T?t c? chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   2. Trong các M? h?p, lo?i mskey, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Trong Windows XP:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i mskey trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Nh?n các phím đ? xác minh r?ng các phím ép phù h?p v?i các phím đư?c xác đ?nh trong c?a s? MS Key.
 3. Khi b?n hoàn t?t, nh?p L?i ra.

  N?u b?n nh?n đư?c không có ph?n ?ng trong MS Key t? bàn phím c?a b?n, ki?m tra phím trên m?t máy tính khác nhau. N?u bàn phím không ho?t đ?ng trên máy tính khác, h?y xem ph?n "Tham kh?o" cho thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n Microsoft Supplemental đ? có đư?c m?t s? thay th?.

THAM KH?O

Thông tin v? m?t v?n đ? v?i phím t?t bàn phím ho?c phím âm lư?ng, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
932875 Phím nóng ho?c phím đi?u khi?n âm lư?ng không làm vi?c như mong đ?i vào bàn phím Microsoft

Làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n Microsoft Supplemental ? Hoa K? và Canada

 • Hoa K?: (800) 360-7561, th? hai đ?n th? sáu, 5 gi? 00 đ?n 7:00 PM th?i gian Thái B?nh Dương.
 • Canada: (800) 933-4750, th? hai đ?n th? sáu, 5 gi? 00 đ?n 7:00 PM th?i gian Thái B?nh Dương.
 • TTY khách hàng: liên h? v?i Microsoft t?i (800) 718-1599, th? hai đ?n th? sáu, 05:00:00 đ?n 7:00 P.M. gi? Thái B?nh Dương.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c b? ph?n thay th?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326246Làm th? nào đ? thay th? Microsoft ph?n m?m ho?c ph?n c?ng, đ?t hàng gói d?ch v? và s?n ph?m nâng c?p, và thay th? s?n ph?m hư?ng d?n s? d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 258826 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Office Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 600
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto kbmt KB258826 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258826

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com